1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aai KUrçu AARN PORTYA a y -eee Roma — İmparatorlarından birinin günlük ziyafoti $00 bin Hiraya mal oluyordu. 111 domino bir demine Üzerine derdu- V yulmuştur. Siz de yapabilir. misiniz? Bilir Misiniz Niçin ? Kedinizi Nasıl Tedavi Edeceksiniz? Sevdiğiniz bir kediniz var, hastalandı, baytar ilâç verdi, içireceksiniz, fakat biliyorsunuz ki bayvanlara ilâç içirmek mümkün değildir, ne yapacaksınız? Bir gün.y bpöyle bir. müşkül karşısında kalmamanız için size gu tarzı hareketi tavsiye ederiz: Bu ilâcı, bir parça yağ ile karış- tırmız ve hepisini, hasta hayvanın koltuk altlarma omuzlarına sürü- nüz, kedi, tabiaten temiz hay- wandır. Bu yağdan kurtulmak istiyecek vo yalanacaktır. Siz de bu suretle ona içmek istemediği ilâcı içirmiş olacaksmız. Fikir basit, fakat bir parça düşünce mahsulüdür. Yani Kristof Ko- lombun yumurta hikâyesi gibi bir şey. Kedi Ve Kaplan Karanlıkta Niçin Görür? hiç ziya yoksa hiç kim- 86 Eh#ı:cy çgı'ır)ı'ııez): Ghrh;gilmek için mutlaka görülecek bir şeyin mevcut olması İâzımdır. Karan- hıkta — kaldığımızı - söylediğimiz zaman, ziyayı — görmediğimizi murat ederiz. Gözlerimiz öyle yapılmıştır ki etraflarındaki ziya- yı görebilecek surette gözlerini büyültüp — küçültebilirler. Kedi- lerin “gözlerine — bakınız. Çok aydınlık olduğu zaman kedinin gözleri küçülür, karanlık yerler- de gözleri büyür. Gözlerini biü- yütünce, etraftaki ziyanın göze girmesi mümkün olur. Bu saye- de kedi ve kaplan gibi gözlerini büyültebilen hayvanlar bizim gö- remediğimiz hafif ziyayı da gö- rebilirler. Sinekler Yumurtlar Mı? Soğullar başlayınca) bütün sinekler öldüğü halde, yaz ge- Hince ortalığı dolduran sinekler nereden çıkar? Kışın az sinek kaldığı halde yaz gelir. gelmez geçen seneki kadar sinek bollu- ge olacağına şüphe yoktur. Sineklerin dişileri sıcak köşe- Jerde yumurta bırakırlar. Bu yu- murtalar bültün kış böyle kalırlar, yaz gelince açılıp yeni sinekler çı- kar. Soubaharda milyonlarca sinek mi'yonlarca yumurta bırakır Eğer bu yomurtalar — kışın açılsalardı, kışın bütün sinekler ölecek, yaza sinek kalmıyacaktı. Fakat — kış soğuk, yumurtadaki büyük- paçılmasına mâ- w huk Pu yomurlalar, ağaçlarda,otlar | IİNANFLEMİTYTA CA SEYLER l TİRNİSCOPYİKE OBİBLİOPSYCKOCRYSTALLÖSC IOAERÖGENEĞİLİDMEİEOROAUSİROHİEROANTHROPOİCKİHYOPYROSİDEROCAPNOM. | YOALECİR YOOPHIOBOTANOPEGOK YDRORKABDOCRİTHDALEURO ALİFETTORA| ânhr/BDOCLIROBELWINOCOSCLX'OD_AC'I'YLIOG[OLıTMOPîSS JPSEWOCATÇB_İPOEPHW Dünyanın vana kelimesli 310 barllen — mürekkep -a M Ral $ Dilüyanın en güzel overa Amazon nehrinin 1500 Kiğinde bir yerde yapılımı NETROCHİRO ÜNYEHODACTYL OARİHSİİCADONC! mer ” Bu kadın bir eturuşta 32 dözüne istirldye yemiştir. (M ezar kaşının HÜzerine ) Gi di yo- y Dama, gi- urmdan biri ti ik- re eti beş milyen İlrahk mermet sarfedilmiştir , diyorum Gidi ye- yör, git Laşın altuna (bir müzaye- Seksen sene evvel evlenmiş.er ve bir bile kavga et memişlerdir. decinin mezar taşı) ÇoCukların İnanmıyaca Batıl Şeylere İnanır Mısınız? Hayatımızı idare eden kuv- vet, daha ziyade bilâ muhakeme kabul ettiğimiz bazı batıl itikat- lardır. Hele halk, hemen bütün hayatını bu batıl itikatlara göre tanzim eder, Fakat okumuş kimseler için- de de bu saçma şeylere inanan- lar az değildir. Amerikada bir ruhiyat mütehassısı 10 bin muab- fim arasında bir anket yapmış ve şu neticeyi bulmuştur: Tahsil, batıl ve manasız şeylere inanmıya mâni değildir. Muallim- lerin - ekserisinin batıl şeylere inandıkları görülmüştür. Siz kendinizi okumuş ve batıl şeylere itikat etmez zannediyor- sanız şu aşağıdaki sualleri oku- yunuz ve cevaplarını veriniz. Bu küçük imtihan size fikri istiklâ- linizin derecesini gösterecektir. Bu Suallerin Cevaplarını Veriniz 1 — Yeni doğan çocuğun kani misiz? 2 — Ban kimselerin uzakta bulunan diğer kimselere telkin yapabileceğine, fikir nakledebile- ceğine inanabilir misiniz? 3 — Bazı kadın ve erkeklerin biribirleri için yaratıldıklarına inanır mısınız? 4 — Balığın dımağan yorolanlar için iyi gıda teşkil etiğine kani misiniz? 5 — Zayif ve hastalıklı kimselere gece ayaır nın Zararı olduğuna kani misiniz? 6 — Sıbhati yerinde bir adama banyo lâzım olduğuna inanır mısınız? 7 — Bir insanın iyi ile kötü, doğru ile yanlışı anlamakta doğuştan gelme bir hissi selimin hâkim olduğuna inanır mısınız? Vaktile bir adamın uzakta bir kimseye dimagan uzaktan uzağa telkin vicdanı olduğuna 8 — Cemiyetlerin saadet ve felâketini memur- larm hazırladığına inanır mısınız ? 9 — Tarih bir tekerrürden ibarettir sözünün doğru olduğuna ve bu tekerrürün mafevkuttabia bir kuvvet tesiri altında vuku bulduğuna inanır mısınız ? 10 — Mukaddes kitapların gökten enme eser- ler olduğuna inanırmısınız? Vi — yağmur duasının ve sairenin tesiri oldu- ğuna inanırmısınız? 12 — Doğru yapar, doğru işler ve dürüst hare- ket ederseniz mükâfatını göreceğinize İnanırmısınız? Bu suallere vareceğiniz cevaplar sizin ayni za- manda fikri seviyenizi tespit eden bir imtihan vazifesi görecektir. aa —37 arasında, bina köşelerinde, hulâ- JHevlere girer, sıcak yerler bulur- sa her tarafta bulımur. Soğuk devam ettiği müddetçe bu to- humlar donar ve öylece kalır. Sinekler Kışın Nereye Giderler ? Yazın evlerimizi, dükkânları- mızı dolduran ve bizi rahatsız eden sinekler soğuklar başlayın- ca birdenbire ortadan - kaybolur- lar. Bu müz'iç mahlükların kışın nereye gittiklerini hiç merak et- mediniz mi ? Kışın da sinekler yapabileceği zannedilirdi. Bunun esassız olduğu anlaşılmıştır. » vi gae a —7 v larsa orada yaşarlar. Yahut kışın sıcak bir gün olsa sinekler sıcağa aldanır, tekrar meydana çıkarlar. O halde kışın ve soğuk hava- larda sinekler »nereye — gider, nerelere saklanırlar ? Yaz bitince sabahları dökü- len çiğ ve kırağı dişarıda kalan sinekleri öldürür. Bu çiğ sineğin vücuduna girince onu - dondurur ve öldürür. O valıiilpı'ııgzıe ke- Bir çokları bazı kadınlarla bazı erkeklerin biribirleri için yaratıldığı- na kanidirler. Bunun doğru olmadığı sabit olmuştur. narlarında ölmüş sineklere rast geliriz. Bu çiğ başlamadan evvel evlerin içinde sıcak — köşelere saklanan sinekler kışım bazan görünürler. Fakat bunlar, bu ölümden kurtulabilen birkaç si- nketen ibarettir. k z v |6000 Sene Evvel g l - Diş Yapmasını LO Sco_GASTızoayRochoBLEToNoq NOSCAPULIMANIAC * Bilirlermi Evet, 6000 sene evvel insam- ların diş doldurmıya, takma diş yapmıya —muktedir - olduklannı söylersek şaşmayınız. Filhakika — eski — Mısırlıların yeni meydana çıkan kırallarının ağızlarında dolma altın dişler, takma fil dişi dişler görülmüştür. Mısırlıların yüksek bir mede- niyeti vardı. Eski mezarlarda yapılan taharriyat Mısırda diş- çiliğin hbaylı ilerlediğini göstere miştir. Yine Mısır harabelerinde, diş tedavisi için kullanılan — ilâçlar, reçeteler filan bulunmuştur. Yunanlılar — dişçilikte —hayh ileri gitmişlerdi. Onların da me- zarlarında dişçiliğe ait birçok eserler bulunmuştur. Aristo ağız — hıfmssıhasının ehemmiyetini anlıyarak — dişler, ve dişlerin hüsnü —muhafazası, tedavisi hakkında büyük bir eser yazmıştır. 331 de İskenderiyede ilk tıp mektebi açıldığı zaman, birçok Yunan profesörleri burada yers leşmiş ve Mısırda doktorluk ve dişcilik yapmışlardır. Etroslar dişciliği Mısırlılardan ve Yunanlılardan öğrenmişlerdir. Romada dişcilik yine Yunan- hlar sayesinde inkişaf etmiştir. İskenderiye mektebinden çıkan bir Yunan âlimi Romada verle- şerek dişçiliği tamim etmiştir. Kırallarda Diş Hastalığı Garip değil mi, eski zaman kırallarının diş ağrısından muz- tarip oldukları işidilmemniştir. Fakat bir gün Asuri hüküm- darlarından biri hastalanır. Kem- disini tedavi ile meşgul olan doktoru birşey yapamaz. Hü- kümdar kızar, doktoru cehaletle itham eder. Doktor, Kıralın başında, yan- larında, hatta ayaklarında hissete tiği ağrıların, dişte başlıyan bir kan zehirlenmesinden husule ge- diğini söyler. Ve dişi çıkartmayı teklif eder. Kıral bu teklifi ka- bul etmez ve ölür. Eski hüküm- darlar içinde diş ağrısından ölen yegâne adam budur. Romada, Yunanistan ve M- sırda dişçilik çok — ilerlemiş olb- makla beraber, bugün onlardan hiçbir şey kalmamıştır. Bugünkü medeniyet dişçiliği yeni baştan yapmıya mecbur olmuştur. GD Mi aei PKi e SUŞ U NU A S7 S İN S A 93f © < ARA Ç TESSSRSAAR ee KOND s0 S CRÜRRU ÇRNR ge OU . SAÇ S P. 5 KÜRAREREL İK C 0 e y S J_—MJ İi ddt AA

Bu sayıdan diğer sayfalar: