1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e HARUNÜRREŞİT e Ka * ZK Yeran * * KA Tarihin Esrarengiz Sayfaları Kız, yardıma çağırdığı mah- lükun henüz sızgın bulunduğunu biliyordu. Lâkin can havlile hay- kırıyordu, — hayallerden — imdat umuyordu. Yahut öleceği daki- kada efendisinin ismini anmak- tan zevk alıyordu. Zübeyde, muhakkak bir ölümü uzaklaştırmak — için — kocasından istimdat eden halayığın ağzındaki Tâubalilikten, Emirülmümininin sa- dece ismile anılmasından bir Bille yemiş gibi müteessir oldu va hain bir istihza ile gürledi: — Reşidi değil kahpe, Allahı çağır. Fakat bilki geç kaldın. Kapıya koşan halayık da za- ten yarı yolda sendelemişti. Ha- zin bir hırhıra içinde “Reşit, Reşitl, diye inledikten sonra düşüp kalmıştı. Diğer iki kız, urtık ölümü sezmiyorlar, ap açık görüyorlardı. Azrailin omuzlarına abandığını, ölümün dudaklarına yapışmak Üzere bulunduğunu an- hıyorlardı. Halifeyi yardıma çağı- ran arkadaşlarının hedef olduğu hüsran, bu iki zavallıyı akıldan, muhakemeden tamamile uzaklaş- tırmıştı. Sansar önünde kalan kümes piliçleri gibi şuraya, bur raya koşuyorlardı. Nihayet onla- rın da biri “lânet, seyyideti lânet! , feryadile düştü ve arkar daşını tek biraktı. Zübeyde, hayli uzun süren bu faciayı bir an evvvel bitirmek için — sabursiİzlanıyordu. — Henüz. ayakta duran kızı bizzat boğ- mak m, yoksa köleye boğdur- mak mı lâzım geleceğini - dudak- Yarını asıra isıra ve - tırnaklarını avuçlarına batıra batıra - düşünü- yordu. İşte a sırada son kız koştu, onun ayaklarına kapana- rak inledi: — Merhamet, Seyyideti, mer- Kır, iki elile Hanımın ayak- larını yakalamış ve dudaklarını mücevberli terliklere koymuştu, mütemadiyen merhamet — dileni- yordu. Zübeyde, çirkin bir istik- rah ile ayaklarını çekmek istedi, muvaffak olamadı. Bu sefer, kıy- metli terliklerini bain bir tekme baline geçirmeği ve bu tekmeyi faydasız — yalvarışlarla — sızlanan masum kızın genç çehresine yapıştırmayı kurdu. Fakat ayak- farını, birdenbire sessizleşen hala- yığın ellerinden yine kurtaramadı. Hiddetli bir hayretle eğilip bakınca kızın öldüğünü ve ellerinin kendi ayaklarına yapışık kaldığımı gör- dü. Mazlüm kır, katilini de birlikte mezara götürmek isti- yormuş gibi on parmağını Zü- beydenin — tombul — topuklarına kilitlemişti. Zübeyde, bu manzaradan fena halde ürktü ve köleye bağırdı: — Çöz, şu pis parmakları çöz. Etime ölüm bulaşıyor! Fakat köle, çoktan şuurunu kaybetmişti. Her düşen kız, onun da şuurundan ve hayatın- dan bir parça düşürmüş gibi idi. Son balayık ta koşup hanımın ayağı dibinde can verdiğini gö- rünce kölenin hali büsbütün fe- nalaştı, damarlarındaki kan bir- denhire beynine doldu, gözleri kırmızılaştı ve Zübeydenin emri- ne karşıscan çekişen bir adam ıstırabile-iki kelime — mırıldana- bildi ; — Ben da ölüyorum, Seyyi- deti, ben de ! Ve müteakıben, keskin bir balta darbesile yıkılıveren ince bir fidan gibi halıya, masum ölü- lerin arasına yığıldı. Zübeyde, Yedi Kedi diye hü- viyetlerini, insani — kıymetlerini küçültmekten zevk aldıgı hala- yaıkların ölümünden kölenin de müteessir olarak ve füc'eye uğ- rıyarak can verdiğini görünce manzaradaki vehameti — unuttu, ayağındaki elleri unuttu, şahin- Romen Darülfünununda Heyecan Bükreş, 29 — Bükreş Darük- fânunu ile Başvekil M. Yorga, Maarif Nazırı, Darülfünun Emini arasında bir hâdise çıkmıştır. Birkaç hafta evvel Eminlik mevkünin Maarif Nazırı tarafın- dan işgal edilmesi Darülfünun an'anesine muhalif olduğundan Darülfünun — mehafili memnuni- yetsizliğini izhar etmiştir. Geçenlerde — intihap — edilen Emin Muavini M. Kokulesko intihabatın tecdidine karar ver- miş, fakat Başvekil mukabele olmak üzere yaşı ilerilemiş bu- kman sabık Emin Muavinini memuriyetine lade etmiştir. Yeni Emin de bütün büroları kapat- miş, yeni intihabat yapılamamış- tır. Bu vaziyet Darülfünunda bü- yük bir heyecan tevlit etmiştir. Almanyada Askeri Geçit Berlin, 29 —1930 senesinden- beri ilk defa olarak Riyaseti- cümhur ve Harbiye Nezareti muhafız - kıt'aları bir resmigeçit yapmışlardır. Bu geçit resimleri haftada üç defa tekrar edile- cektir. Benareste Hıyarcık Vebası Londra, 29 — Benuresten gelen haberlere nazaran orada, vebası — tahribat lııyıruk. yap- İSTANBUL BELEDİYERİ Çf | | l l 3 mart Perşembe gününden' itibarenı YALOVA TÜRKÜSÜ Nabi Zeki Tenzilâtlı t:ı ve muallim Gecesi şahlara lâyık bir hissizlikle gü- lümsedi: — İbnülkelp, — dedi, kedilere imrendi, artlarına düşüp geberdi. İlâ cehennemü zümera!.. Lâkin ©o vaziyette kalamıya- cağı cihetle bu hain tebessümü muhafaza edemedi, yine yüzünü ekşitti, kendine yardım edecek bir adam aradı. Öbür kümeler, öbür halayıklar sarı odadan uzakta bulunuyorlardı. Bağırsa kimse işitmiyecekti, elini çırpsa kimse duymıyacaktı. ( Arkası var ) Ruslar Hududa Asker Döktüler Tokyo 29 — Japonyanın Vla- divostok Konsolosuna göre, mez- kür şzhir etrafında takriben iki Rus kolordusu tahşit edilmiş ve tahminen beş bin kadar Ruş askeri de Ussuri mmtakasında içtima etmiştir. Rus askerleri geçen kânunu- evvelden itibaren Avrupayı Rusi- den gelmiye başlamışlardır. Gece, gündüz. mühimmat nakledilmektedir. Amur nehri üzerindeki Sedanka körfezinde yeniden Üç istihkâmın sür'atle inşasına başlandığını Olga koyu üzerindeki bir iyot fabrikasının zehirli gaz fabrikasına tahviline başlandığını ilân eylemektedir. Ussuri demiryolu — komünist gönüllüleri tarafından muhafaza edilmektedir. Japon Konsolosu Rusların gerek Mançuri ve ge- rekse balıkçılık meseleleri için er geç, Japonya — ile — ihtilâf aline girmelerinin gayrikabili içtinap bir keyfiyet gibi telâkki etmekte olduklarını söylemektedir. Alenen Teşekkür telâ — olduğ feci — ve lm::grhutılığıg;l kısa bir zaman zarfında pek büyük bir maharet ve kolaylıkla tedaviye muvaffak —olan, — hastalığımdan eser bırakmıyan Haseki hasta- hanesi emrazı asabiye mütehas- sısı çok kıymetli doktorlarımız- dan Şükrü Hâzım Beyefendive alenen — teşekkürü — bir addederim. Cığaloğlunda mukim: BELKIS vecibe | Mart 1 Japonlar, Sanki Bütün Dünyawile Muharebe Edeceklermiş Gibi Bütün (Baş tarafı 1 inci sayfada ) Japonyanın Kobe limanına mühim miktarda levazımı harbiye götür- mektedir. Bundan baska | şubatta Almanyaya gelen büyük rütbeli altı zabitten mürekkep bir heyet Lübek şehrindeki Hansa çelik fabrikasına ( 50 ) milyon marklık yeni bir sipariş vermiştir. Âyni heyet Hamburgdaki Nömünster fabrikasının bir zarfında imal edeceği askeri kumaşları şimdiden — satınalmıştır. Bremen limanında müteaddit Alman ge- mileri günlerdenberi harp mal- zemesi yüklemektedir. Fransada Krözo fabrikası Ja- ponyadan mübim miktarda cebel ve sabra topları sipariş almıştır. Röno fabrikası Japonya hesabına (100) tane tank imal ediyor. Dölone Belvil ve Hoçkis fabrika- ları otomobil ve kamyon imalâ- tına hararet vermişlerdir. Çekas- lovakyadaki İskoda fabrikaları Japonya hesabına (18) bin el bombası ve ( 2000) zehirli gaz balonu siparişi almıştır. Japonya- nn bugüne kadar yalnız Fransa- ya döktüğü para bir milyar sene franktan fasltdır. Şanghay, 29 (A.A.) — Çin Erkâm Harbiyesi zabitlerinden M. Ung beynelmilel mıntakada Amerika konsolushanesine gider- ken Japon askerleri tarahından tevkif edilmiştir. Zabitin elindeki küçük bavulda Çin mevzilerinin bütün plânları vardır. (Dün gece yarısıma kadar aldığımız telgrafları lutfen aşağı da okoyunuz. ) Şanghay 29 — Japon ileri kıtaatı, bu sabah Çin ileri hat- larını zaptettiklerini bildirmişler dir. Hava çok rüzgârli olduğ- için tayyareler Şapeyi bombar dıman — edememişlerdir. Topçu ateşi devam ediyor ve” Çinliler tarafından — şiddetle — mukabele görüyoror. Bu sabah beş bin Japon as- keri daha Vosung ve imtiyazlı mıntakaya çıkarmışlardır. Nit resmi bir Japon raporu bir tabur piyade ve bir bölük bahriye s- lâhendazınır Şapeyin şimalindek! mezarlığın yarısına kadar ilerler diklerini haber vermektedir . Sulh Müzakereleri Akim Kaldı Tokyo 29 — Şanghaydaki İn- giliz filosu kumandanı Amiral Kelly, Japon Amiralı Nomura ve Matsuoka ile Çin Nazırı M. Velling- ton Kuyı ve 19 zuncu Çin ordu- sunun Erkâmı Harbiye - Reisini kendi gemisinde toplamış, bir sulh formülü bulmaları için ciddi teşebbüslerde bulunmuştur. Japonlar Çin askerinin 20 kilometre geri çekilmesini, Ve sung ile Paoşan istihkâmlarının yıkılmasını — istemişlerdir.. Bunun üzerine müzakereden bir netice çıkmamıştır. Fakat müzakerelerin tekrar başlaması ümidi vardır. Japonlar Demiryolları Bozacaklar Şanghay29— Japon kumandan- lığı Şanghay Çin belediye reisine bir nota vererek Çin askerl nakli- yatı devam ettiği takdirde ve buna 3 marta kadar nihayet verilmi- yecek olursa Şanghay - Hanşov ve Şanghay - Nankin demiryok larını bombardıman ederek - elli mil mesafe üzerinde tahrip ede- ceğini — bildirmistir. Hattın ild tarafında birçok Çin köyleri mevcut olduğundan mühim zayi- at vukuundan korkuluyor. Mançuride Neler Oluyor ? Harbin 29 — Şarki Çin Demir- yolunun Rus memurları asker nakline muvafakat etmediklerin- den Mançuriden İmenpoya gön- derilmesi lâzımgelen — kuvvetler yaya olarak gideceklerdir. Ba mesafe 150 kilometredir. Rusyanın Japonyadan Sordukları Moskova 29 — Hariciye komi- ser muavini Karahan, Japon se- firi ile tekrar görüşmüş, Şimali Mançoriye asker sevkini — icap ettiren vaziyeti konuşmuslardır. Komiser muavini bu hat üze- rinde Japon — askeri — nakli- nin 1925 Pordsmut müahede- a bik Sömiştir. Yalat hettın Ça eeklim memurini Japon lehinde müra- caatte bulunduklarından Rusya hükümeti mahdut miktar Japon askerinin nakline muvafakat gös- termiştir. Bu muvafakat cevabı bu hat üzerindeki Rus menafiinin haleldar edilmiyeceğine dair ve- rilen teminata tâbi tutulmuştur. Londra 29 Amerikanın Kalifurniya eyaletinde, Pasadena şehrinde bulunan meşhur profe- sör Ayniştayn telsizle bir wutuk Nevyork 29 — Kornel rülfununu, Reisicümhura bir is- tida vererek Japonya ve Çine Komiser muavini, ayrıca se firden bu muahedenin iki mad- desi hakkında bazı sual sormuş ve bükümetten —cevap — iste- mesini — rica — etmiştir.. Bu suallerden biri Mançuri demir- yollarının ticart ve sınal işlerde kullanılacağına dair olan muahe- de maddesidir ki Rusya, buna riayet — ettiği — kanaalindedir. İkinci sual ise Sovyet hududu civarında Japon tahşidatına dalr alınan malümattır. ki yine bu muahede ile bu tahşidat yapı- mamak icap etmektedir. Rusya Hükümeti, işte bu suallerin ce- vaplarımı istemektedir. Ayniştayn De Boykot Taraftarı irat ederek Çine karşı cebir kul- Tanmasına mâni olmak için Japon yaya boykotaj yapılması tavsiye- sinde bulunmuştur. Silâh Ticaretine Karşı Dae- | yapılan silâh ticaretine amberge konmasını istemiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: