1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

oter dökmekle beraber TM Kolera Sari ve müstveli bir hastaliktır. Türlü türlü kolera vardır: Bazr ları tehlikeli değildirler, ötekileri bilâkis okadar dehşetlidirler ki hastayı birkaç saat içinde mal vedebilirler. İşaretleri — 1. Amel. İlk işaretler ekseriya geceleri zuhur eder. Evvelâ günde ( 4-8 ) defa abdeste çıkmakla başlar. Vakıâ sancısı yoktur, fakat de- rin bir bitkinlik verir. Bu hal, soğuk algınlığına istidat ve fazla birkaç gün, (5-7) gün sürer. 2. Koleranın kendisi. Bazan yukariki işaretlerin ikinci devre- sini gösterirse de, o ekseriya vahamet O kespeder. (Apteste çıkmaları son derece sıklaşır ve barsakların seri ve iptidai boşal- masından sonra renksiz, kokosuz wezuci ( yapışkan ) bir madde akar, ki içinde prinç tanelerine müşabih beyazımtrak habbeler vardır. Bu maddeler aynı zaman da kusmuklar içinde de görülür. Su içme iştiyakı şiddetlidir, karın çöker ve sima zaıflar, has- ta süratle sıskalaşır. Eller ayak- morarır, kurur ve buruşurlar; vücudun uzuvlarında sancılı takal- Naaşlar; leşler dahi sirayerlere sebep olur. Koleralınn evindeki gıdala- rin başka yerlere naklinde de sirayet olduğu vakidir. Kendisinin koleraya tutuldu- ğunu bilmiyenlerin de £ sirayete vesile oldukları çok görlilmüştür. Yakın mesafelerde koleranın ha va tarikile sirayet ettiği de mü- şahede edilmiştir. Sebepler — Dört yaşından küçük çocukluk, yahut ihtiyarlık, içki ileti, nekahat, gayri kâfi gıda almak, muhtaç olduğu ik- limde yaşamamak. Bağırsaklara giren tufeyli, yabancı maddeler, Korunma Hıfzıssıhhası — 1. Gıdalar. Alışılan yemek tarzını değiştirmemek. Ekseriya yemek- lere karşı hazım aletleri isyan ederler. Yemeli, iyi çiğnemeli, Meyvaları ve sepzeleri pişirerek yemli kaynamış su içmeli, Soğuk almaktan sakınmalı. Ka- rına fanila koymalı ve ısıtıcı ayak- kabı geymeli. Çok yorulmamalı ve ezvaka düşmemeli. Havayı değiştirmeli, o pencereleri açıp kapamalı. Tedavi — Vakit geçirmeden ve bu kitaptan hiçbir şey bek- lemeden doktora müracaat et- me'i. Doktor pek uzakta ise ilk tedbirler “salisilât dö bizmot ile MEMLEKET FABERLERİ Bilmiyen Bir Beldemiz Bu Bilye Kasaba Alâiyedir vi — ir lerde okuyoruz : İstanbulda Okar ve kış devam edi Balı- kesirde kardan yollar kapanmış, hatta (seneler denberi oObeyaz misafirin o uğra- madığı — İzmire bile bu sene fevkalâde olarak kar yağmış... Bütün bu kara- minleri (devam ediyor. Ilk yaz gün- lerinin gelmesi, gençliği de hare-? kete getirdi. Yeni teşekkül (o eden Spor (o klübüne mensup gençler çalışmıya başlar dılar. Geçen cır ma günü yeni formalarıle orta- ya çıkan Sporcu gençler, bize eğ- kış haberleri lenceli | saatler bizim Alâiyede yaşattılar. ip bir eda Alâiyenin sahilden umumi manzarası Size birazda rşılanıyor. kasabamızın il» Sebebini tabii, merak ede- | biat meraklısı şairlere tavsiye tiyaşlarından bahsedeyim. Alâiye- ceksiniz. Hemen söyliyeyim ki burada deve güreşleri başladı. Deve güreşleri, Alâiyede kışın tamamen gitöğine, ilkbaharın geldiğine bir (işarettir. Temiz babar günlerini biz burada deve güreşlerile istikbal ederiz. İlkba- har Alâiyede İstanbulun yazı gi- bidir. Esasen burada kış mevsimi çok kısa, çok hafif ve mülâyim geçer. Şimdi her taraf ilkbaharm binbir rengine bürünmüştür. Tar | cilerin b Karamanda Bir Fırtına Faciası Karaman, (Hususi) — Bum dan birkaç gün evvel ortalığı toza dumana katan bir fırtına acıklı bir hâdiseye sebep oldu: Gece yarısı kuduran fırtına, Ermenaklı Efendi oğlunun evi- nin bir kısmını uçurarak bir ta- rafa atmış, diğer kısmınıda yıkmıştır. Efendi oğlunun karısı ile iki çöküntü altında kalmiş- lar, kadm derim, derin inlemiye, yavrular da acıklı feryatlara baş- lamışlardır. Facia mahalline ilk defa Jandarma kumandanı yetiş- miş, çocuklar ve anneleri kurta- rılmıştır. Yalnız kadıncağızın ya- rası ağir olduğundan tedavi edi- mek üzere Konyaya gönderilmiş- tir. M.F. Elâzizde Kışın Şiddetli Günleri Geride Kaldı Elâziz, (Hususi) — Çok şid- detli geçen kış günlerini artık; arkada bırakmış gibiyiz. Birkaç gündenberi havalar çok mülâyim gidiyor. Hatta bazı kimseler paltolarım bile — çıkarmışlardır. Şehrin etrafındaki dağlarda kar- lar benüz erimemiştir. Fakat bu- na rağmen burası bahar manza- rasını andırıyor. MUSA — çibtiken oyaparak amele kası durmalı, Kusmalara karşı, çay, rom ve şampanya içmeli, soğuk algınlığına vücudu oğmalı, ederim. Hemen buraya gelsinler ve ilham alsınlar. Şimdi ber cuma günü bhey- canlı ve meraklı deve göreşlerine şahit oluyoruz. Bütün halk cuma günleri sahilde ( Hamdullah Paşa) parkı civarında toplanıyor, gü- rültülü ve yaygaralı iddialar ile (Beserek ) ve (Lök ) lerin ortaya çıkışlarmı seyrediyor. Galip ve mağlüp anlaşılıncıya kadar seyir- cilerin heyecanları, iddia ve tah- miz Akdenizin güzel kokulu bir çiçeği gibidir. Fakat bu güzel beldenin tek noksanı, sineması olmayışıdır. Kasabada elektrik ver, müsait bina var. hulâsa her- şey mevcuttur. Eğer müteşebbis bir zat burada bir sinema tesis ederse hem kendi yüzü güler, hem de bizi güldürür. Yeni klübü bu işi — üzerine ii istiyor. oOFakat Obenüz wilsait değildir. vaziyeti M. ASIM Mengende Zengin Zengin Bir Define Otuz Kilometrelik Saha- da Petrol Membaları Var Mengen, (Hususi) — Bu ba- valide çok zengin gaz, benzin ve mazot salep havi bir define olduğunu haber verirsem biç hayret etmeyiniz. Bu define, Bolu ormanlarının şimal kısının- dan Mengen nahiyesinin içlerine doğru 30 kilometre kadar wza- nan bir saha dahilindedir. İlk nazarda hiç kıymetsiz ve alelâde bir orman Manzarası arzeden bu arazinin, en ufak bir tetkik neticesinde muazzam bir servet memba olduğu derhal meydana çıkar. Zaman zaman buralarda muhtelif ecnebi mü- hendisleri otetkikat oyapmaktan geri kalmamışlar ve çok mühim neticeler elde etmişlerdir. En ziyade zikre şayan olan cihet şudur: Bundan bir müddet evvel müteşebbis ve çalışkan bir Türk sermayedarı olan Bolulu Kepekçi zade Ahmet Bey ve şürekâsı ta- rahından yopılan tetkikat netice- sinde çok mühim ve kat'i neti- eceler elde edilmiştir. Ahmet Bey ve şürekâsı bu saha üzerinde binlerce lira sarfi- le tetkikat ve ameliyata girişmiş ve bu muazzam Servet membamın Altın Suyuna Batırmış Adanada Selânikli Hasan oğlu Veli isminde > dolandırıcı ya- kalanmıştır. Bu adam baş kı- ruşluk bronz orya altın suyu- na batırmış, bir sarrafa satmıya yeltenmiştir. Fakat cürmü meş- hut halinde yakalanmıştır. ilk ham maddelerini ele geçirmiye muvaffak olmuştur. Derhal bu maddeler sandıklar (e içerisinde Almanyaya gönderilmiş, gaz, ben- zin ve mazot olarak tenekeler içerisinde memleketimize gelmiş- tir. Ahmet Bey ve şürekâsı bu »umuneleri lâzım gelen makamla- ra lakdim etmiş ve aynı zaman- da burasının imtiyazı kendisine verildiği takdirde bütün Bolu vilâyetinin gaz ihtiyacını parasız temin edeceğini de şart koymuştu. Fakat alman cevapta bu ara- rinin vaziyeti dolayısile hükümet tarafıdan işletileceği ve kimseye imtiyaz verilmiyeceği bildirilmiştir. Şunu da sarahaten kaydetmek isterim ki bu metice toprağın ilk tabakalarından elde edilmiş ve sondaj ameliyatı bile yapıl- mamıştır. Eğer sondaj yapılacak olursa neticenin daha şayan hay- ret olacağı aulaşılmaktadır. ” Gaz, benzin ve mazot için harice gönderilen milyonlardan bir kısmı ve belki de pek cüz'i miktarı bu arazinin işletilmesine tahsis edilecek olursa herhalde memleket zengin bir hazine ka- zanır, Osman Muğlada Çiftçilik Muğla, 28 (A.A.) — Bu sene bavaların fazla kurak gitmesi kış zer'iyatının uzun sürmesini mucip olmuştur. Kış rer'iyatı şubatın yirmisine kadar sürmüştür. Çifçi yazlık zer'iyatın ihzarıma başla- mıştır. Met op Söz Aramızda Hiç Üzülmeyin! Kış Mevsiminin Ne Olduğunu Boş geçen, sıkıntılı geçen mıza hepimiz acırız. Geçen e bir ahbaba rast geldim. Birile görüşebilmek için bütün gününün boşboşuna geçtiğinden şikâyet ediyordu. Başka hiriri; — Dün geverenin birine rastladım.. Beş saat, tam beş saat söyledi. Durmadan, dinler meden., Kafam sersemleşti.. Yar pılacak birçok işlerim vardı. Hepsi kaldı.. Başkası: — Dün bir ahbap söz ver mişti. Gelip beni görecekti. Bütün gün bekledim. Gelmedi. Şimdi gelecek, şimdi gelecek.. Diye hiçbir işe de başlıyamadım.. Günüm bedroldu.. gitti.. Hulâsa günümüzün dörtte üçü hayatımızın ( intizamsızlığı, Obaş- kalarının zamana kıymet verme- meleri yüzünden, boşa akan bir su giki, gelip geçiyor. Bilhassa kadınlarımız hayat- larının dörtte üçünü dedikodu ile, ahbaplarda gezmekle, şu nun bunun hayatmı tarassutla geçiriyorlar. Vaktimize acıyalım ve haya bn hergün ele geçer bir nesne Faydalı Yağmurlar Konyaya geçen perşembe günü de yağmur yağmıştır. Be yağmur Konya havalisindeki çift- çilerin yüzünü güldürmüştür. Konyanın Coğrafiyesi Dahiliye Vekâletinin memle- ket coğrafiyası vücuda getirmiye teşebbüs ettiği malümdur. Kom yada teşkil edilen bir komisyon Konya hakkındaki coğrafi mar lâmatı hazırlamıya başlamıştır. Barut Kaçakçılığı Karaman ( Hususi) — Avni Efendi isminde bir aktarın dük- kânmda üç okka kaçak barut bulunmuş, aktar malikemeye ve- rilmiştir. Münir Nurettin Konseri san'atkârımız Münir Narettin B., arkadaşları Mesul Cemil, Rüşen, Ferit Beyler ve Artaki Efendile birlikte önümüz- deki perşembe günü akşam “Glorya,, sinemasında bir konser vereceklerdir. Program şimdiye kadar Münir Nurettin Beyin muhtelif konserlerinde en beğe- nilmiş klâsik ve yeni eserlerden mürekkeptir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Rüşit Bu kıymettar eserin ikinci cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi formadan mü- rekkeptir ve fiati daha ucuz- dur. Eser ince kâğıda basıldı- ğından bacmi de küçülmüştür. Fiati ( 200 ) kuruştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: