1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TE AYI “xa mn a Halkın | Tanzifat Vergisi Artacak Mı? Belediye tenvir ve tanzifat vergisinin bir miktar tezyit edileceği yazıldı. e Yeni a isi kanununun bir neticen: olarak ileri sürülen bu tezyit hakkinda halkın fikir ve mü- stalealarımı a Silin Be; Bayeğir kebir 88 — Bütün ünyada si var, Resmi ve hususi bütün büt- çeler daraldı. Kazançlar da çok azaldı. Herkes ayağını yorganma öre uzatmak mecburiyetindedir. ergiler umumi servet ve refa- hım derecesine göre tarhedilir, i Belediye tenvir ve tanzifat vergi arttıra- Ben bunu (doğru bulmam. Kazanç daha çok iken bu vergiyi veren İstanbul halkı mn bugün iktisadi kuhran hüküm sürerken daha fazla resim öde- mesi doğru değildir. Ben zammın aleybindeyim. Fakat Belediyenin bütçe vaziyetinide düşünmek 14- zımdır. Çünki şehrin birçok işleri Belediye bütçesine bağlıdır. Kümil B. (Soğanağı mahallesi Dibekli sami sokak 9) — Bizim mahalleye çöp ara- bası ancak (15) günde bir uğrar. Çöplerimiz bazan evde (20) gün beklediği olur. Eğer yapılan zamlarla çöplerimiz günü gününe toplattırılacaksa buna di- mem. Sonra, hâlâ tenvir e yen sokaklar değil caddeler bile çoktur. Söylendiğine göre ba- kımsız ve kar bir şehirdir. Eğer bu işler yoluna konacaksa zammı da Neye vee veririz: Server Bey (Şehzadebaşı Emin Nurettin — Tenvir ve tanzifin manası malümdur. Temizlemek ve vermek demektir. Fakat bizde umumi bir vergi halini ve taa- mülünü almıştır. Tenvir edilmiş ne bu iki işin tamamen yapıldı- ğını iddia edemeyiz. Bu kazanç- sız zamanda ben zammı doğru bulmam. : Malüllerin Buhran Vergisi Malâl Gazilerin maaşlarından bubran vergisi alınmaması içi bir teşebbüse girişilmiştir. Bu hususta temas etmek üzere bir heyet Ankaraya gitmektedir. Ekmek Pahalandı Belediye narh komisyonu ek- meğe on para fazlasile (7) kuruş narh koymuş ve francalayı da (41,5) kuruşta ipka etmiştir. Aylık Bugün Veriliyor Üç aylıkların teyziine bugün başlanmaktadır. Umumi maaşlar da bugün verilecektir. Talebeler Ve Halk Evi Reşit olan lise talebelerile muallimler ve diğer maarif men- supları Halk Evlerine, vazifeleri- ns halel gelmemek üzere dahil olabileceklerdir. Sesi | Petinbililü Kürk Fabrikası Tesis Edilecek Şehrimizdeki © kürkçülerden biri hükümete mürac*-t ederek İstanbulda bir kürk Sbrikası açacağını o bildirmiştir. Fabrika bam kürklerden lüks kürkler ya- pacaktır. Bu suretle, yerli kürk- ler, gümrük © verilmiyeceği için ucuza mal edilecek ve kürk fi- atleri düşecektir. Sarhoş Kadın Bira Kadehile Kendini Tehlikeli Surette Yaraladı Boyoğlunda, Papağan Barında oturmakta olan Mehlika isminde bir kadın dün gece, fazla içerek sarhoş olmuştur. Kadın, sarhoş- luktan bira kadehini kırmış, kı- rılan cam parçaları kadının bi- leğini tehlikeli surette yarala- Fazla kan zayi eden ka- dın ifade veremiyecek bir hale gelmiş ve hastahaneye kaldırıl- mıştır. Bir Çocuğun Cinayeti Dün sabah Cağaloğlunda iki çocuk arasında başlıyan bir kav- ga cinayetle neticelenmiştir. Em- niyet Sandığı yanımdaki “ Şükran âile ,, lokantasında çıraklık eden 3 daki Ahmetle 16 yaşım da Enver kavga etmişlerdir. 13 yaşındaki Ahmet İokantadan ak dığı bir bıçakla Enveri sol me- mesi Üzerinden ağır surette br çaklamıştır. Ağır yaralı olan Ew- ver hastabaneye kaldırılmıştır. Belediye Iktısat Müdürü Belediye İktısat İşleri Müdür- İüğüne tayin edilen Asım Sö- başlıya K Toz Tütünler Dün Üç Yüz Bin Kilo Denize Döküldü Tütün İnhisar İdaresi Fındıklı deposunda toplanan (300) bin kilo kadar toz ve çürük tütün lerin imhasına karar verdiği için dün tütünler mavnalarla denize dökülmüştür. Bunlardan bir kısmı meyva ağaçlarına musallat olan tırtılları imha etmek için köylü- lere dağıtılmak üzre alakonul- muştur. SON POSTA DAHİLİ HABERLER Gloryadaki Tokat Hâdisesi Madam Edvards Tokat Atan Ekrem Bey Aleyhine Dava Açtı Glorya sinemasında Madam Edvards isminde, İngiliz tabiiye- tinde bir kadının Ekrem Hamdi Bey namındaki zattan kısa bir münakaşayı müteakıp bir tokat yediğini dün yazmış, hâdise hak- kında Ekrem Hamdi Beyin söz- lerini de kaydetmiştik. Ekrem Beyden sonra dünde MadamEd- vards ile de görüştük. Zevci bir Mühendis olup elyevm Ankarada bulunan bu Hanım da diyor ki; “— Sinemaya girdiğim zaman küçük bir çocuk çikolata ve saire satıyordu. Acıdım, para verdim. Önümde Madam Krepon, yanın da Leylâ Hanım vardı. Gişenin önüne geldiğimiz zaman: — Çat! diye bir tokat sesi işittim. Herkes gibi hayretle se- sin geldiği tarafa döndüm. To- katı sonradan m Konig B. olduğunu öğrendiğim kibar bir zat atmıştı. Bu kibar zalin bay- retle yüzüne baktım. Fransızca olarak: — Yüzüme me bakıyorsun? Dedi. Cevaben: — Biçare çocuğa yazık değil mi? Dedim. Kibar zat tekrar cevap vererek: — Siz para verirsiniz, ben de tokat atarım! Dedi. Bu cevap karşısında (şaşırmıştun. (Hayret ettiğime delâlet edecek surette bu kibar zati yukardan aşağı süzdüm. Kibar zat bana hitaben: — Eşek! dedi. Bir adım atarak yanina gittim: Pervane Kırıldı Neveser Vapuru Yarı Yolda Kaldı Serisefain İdaresinin Yalova hattında işliyen Neveser vapuru- nun evvelki gün Büyükadada lama devri pervanesine geçmiş, va- pur yoluna devam edememişlir. Bunun üzerine Haydarpaşa vapu- ru Adaya giderek yolcuları almış, Yalovaya götürmüştür. Neveser tamir edilmek üzere şamandıraya çekilmiş, Yalova seferlerini Hay- darpaşa vapuru yapmıya başla- m şar. — Bana m söylüyorsunuz? Bir centilmen, bir kadına karşı bu kelimeyi nasıl kullanır! de- dim. Kibar zat ısrarla: — Evet size hitap ediyorum dedi. Ve elinin tersile bir tokat da bana indi. Sonra soğukkani- hkla biletini aldı ve vakur adımlarla sinemaya girdi. Arka- daşlarım polis çağırmışlardı. Ki- bar zat, merkeze gitmek iste- medi. Polisler locasına gittiler. Ağım burnum kan içindeydi. Karakola giderken doktor Mana- raya rastladım. Bâna pansuman yaptı. Kendisinden dayak hadisesini tesnit için rapor istedim. Bu es" nada tanımadığım çentilmen bir zat hadiseye müdahale etti. Ki- bar zat ta az sonra gelen polisin daveti üzerine merkezde ifade verdi, gece yarısı Tıbbı adliye giderek kendimi muayene ettir- dim. Ekrem Bey olduğunu öğ- rendiğim zatın iddia ettiği gibi “ Vahşi Türk , kelimesini hiç kullanmadım. 50 kişi şahidim vardır. Dava açtım. OAvukat Süreyya Ağa oğlu Hanımı kendime vekil tut- tum. Âdil Türk o kanunlarına ve Türk mahkemesine sığımyo- rum. Ekrem Konig Beyin bir zannına istinaden söylediği gibi anımdaki Leylâ Hanımda bir Hm değildir. Türktür ve Lon- dra sefareti memurlarından bir zatın imesidi Kibrit Çöpü Memleketimizde Çöp Yap- mak İmkân Dahilindedir Er kibrit fabrikası kibri çöplerini Avrupadan ge tirtmektedir. İktisat Vekâletisin şehrimizde hulunan alâkadar mü- esseselerinden bazılarının yaptığı tetkikata göre kibrit çöplerinin Adapazar havalisinde yetişen ka- vak, Karadeniz havalisinde yeti- İ şen göknar ve ladin ağaçların dan pek güzel yapılabileceği am laşılmıştır. Mesele İktisat Vekâletine ya- zılarak hariçten kibrit çöpü ge- tirilmemesi temin edilecektir. ( Günün | İ İnhisarların Yeni Sene Bütçeleri Ankaradan o bildirildiğine © göre hükümet 932 mülhak bütçelerini dün Millet Meclisine vermiştir. Aşağıya u: Münun: Varidat 898,474, mas- raf 898,474 lira. Seyrisefzin: Masraf 4,844,460, varidat 4,132,312 lira. Tuz İnhlisarı geçen senenin (o aynıdır. Müskirat: Masraf 2,219,636, vari- dat 7,080,000 lira, Tütün: Masraf 4 buçuk milyon, varidat 25 buçuk mil; lira, Masraf bir buçuk, varidat 2,133,000 lira, Bu inhisarın Müdürü senede 4500 lira alacak, Başmurakip 300, muavini 250, müfettişler 150 ve 125 lira alacaklardır. Evkaf: Masraf 2,680,530, varidat 2,682, Bra, Ayrıca Dahiliye Vekâleti memur larının yaşları va memur İkrsiniye- leri hakkında da Meclise bir Jâyiha verilmiştir. Lâyibaya göre nahiye müdürleri azami 50, birinci kayma kamlar 65, İkinciler 54, üçüncüler 52, birinci sınıf Polis Müdürü 56, ikineiler 54, ve üçüncüler 52, başmüfettişler 56, birlaei müfettişler 56, ikineTer 54 yaşında tekaüde sevkedileceklerdir. valiler bu lâyihanın haricinde kak Belediye Maaşları Kastamoni mebusu Suat Bey be lediye maaşları hakkında bir lâyiha vermişti. Bu lâyiba ile Belediye kar nunumun İl7 dinci maddesinin ilgem talep ediliyor. Turing Kulüp Turing kulübün senelik kon- gresi 10 nisanda toplanacaktır. Fırtınalı Celse Şehir Meelisi dün öğleden sonra toplanmış, müzakerat çok fırtınalı ve hararetli olmuştur. Dün bilhassa Florya plâh meselesi tekrar görü şülmüş, şiddetli münakaşalar yapıl maştır. Bir kısım aza aleyhte söz söy“ lemişler, ezcümle Mehmet Ali Bey ve Tevfik Salim Paşa şiddetli be yanatta bulanmuşlardır. Fakat neti cede plâjin muhakkak alınmasına ve derhal asri tesisat yapılmasına ekseriyetle karar verilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesinde Sabık arabacılar kâhyas: çolak Hayri Efendinin muhakömesine dün Ağır cezada devam edilmiştir. Bir Garabet Ki.. Bir Zat Para Baslırmak İstemiş, Fakat.. Eyüpte Ali Riza Bey İsminde bi risl Devlet matbaasında para bastır” mak İstemiş, arzusuna muvaffak ols mayınea matbaa müdürü İiamdi Emin B. aleyhinde bir dava açmıştır. Bu zet isdilasının altına muallim, bikmeti tabiiye mütehâssısı, kimya. ker ve dava vekili olduğunu yazmış- tır. LE i: Hasan Bey — Pazar wa kömürcü ğe re ami iin e artırdın. : 2 Hasan Bey — Allah Alab... Ne ka- bası, Bize şuradan elli okka elleme tart | dar da pahalı, yahu... Fiati arlırdıkça — ssl iiMheiliğmei #lümi ari nakliyat) öekmidrikm. 4.5 rezil 3: Kömürei — Ne yaparsın Hasan « Bey, doğrusunu istersen nakliyat pabalı, | mek bu kömürler yötaklı vaşonla ge (yer hal diğ Ge adi ve 4: Hasan Bey — Ha. Anlılım.., .e-

Bu sayıdan diğer sayfalar: