19 Mart 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

19 Mart 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER . Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka- an eşliğinde Tören Kıtasını teftiş eden Sunay, töreni izleyen vatan- daşlar tarafından da sık sık alkış- landı. Kendisine bir kurmay albay tarafından Genel Kurmay forsu ve- rildiğinde o kadar heyecanlıydı ki, duygularını dile getiremedi ve sade- ce teşekkür etmekle yetindi. Teftiş şırasında Sunayı izleyenler arasın- da biri daima güleryüzlü görünme- ğe çalışan, diğeri ise -nedendir bi- linmez- isteksiz adımlarla ilerleyen iki kişi dikkati çekti: Topaloğlu ve İrfan Tansel!. Saat 17.08'de teftişi bitirdikten sonra arkadaşlarının elini sıkarak otomobiline bineceği sırada Suna- yın yanına Topâloğlunun yaklaştı- &ı görüldü. opaloğlu hürmetkar bir. tavır Gla, şöyle dedi: — Sayın Başkanımız, sizi çok daha büyük vazifelere uğurluyo- TUZ." Tören sona erdikten sonra To- paloğlu, Tural, Tansel, Uran, Yılmaz ve diğer yüksek rütbeli subaylar Genel Kurmaya dündüler. Tam ka- pıdan girilecekti ki, Cemal Tural, gazetecilerin isteği üzerine şunları söyledi "— Sayın Başkanımızı daha bü- yük vazifelere uğurlamış bulunuyo- ruz. Ordu hizmetlerinde hepimize rehberlik etmişlerdir. Açtıkları ter- temiz ve hayırlı yolda onu aratma- Saaya çalışacağız. Ordu esasen her zaman en zor hizmetleri en kolay başarmasını bilmiş bir kuvvettir. 1- se böyle başlamış olan Silâhlı Kuv- vetler, böyle yürüyecektir." Sonra da çevik adımlarla Genel Kurmayın merdivenlerini çıkmağa başladı. Bakan Topaloğlu, tören sı- rasında olduğu gibi, gene Turalın arkasında kalmıştı. Günlerdir zihinleri meşgul eden bazı sorular, bu törenle açıklık ka- zanıyordu: Sunay, görevini Turala devretmişti. Ancak, bu safhaya ge- linmesi kolay olmadı Sökmeyen o ürselin, komadan kurtulsa bile, G artık Cumhurbaşkanlığı maka- mını dolduramayacağı bilindiği hal- de, Çankayanın hukuken boş kal- masında direnen AP Hükümetini harekete geçiren, Anayasanın bir maddesi oldu. Gürselin Amerikada komaya girdiği günlerde Cumhur- başkanı adayı olarak benimsenen, Demirelin de çaresizlik yüzünden benimser göründüğü Sunayın Sena- toya girebilmesi için kontenjan se- natörlüğünden istifa eden Ragıp Ü- 14 Ahmet Topaloğlu Zor oyunu bozunca... nerden boşalan yere, Anayasanın 3. maddesine göre, bir ay içinde mutlaka tâyin yapılması gerekiyor- du. Birçok ikazdan sonra, Cumhur» başkam Vekili APli Atasagun ile Hükümet Başkanı Demirel, sürenin dolmasına ancak dört gün kala faa- liyete geçtiler. Demirel, Sunayın or i konusunda isteksizdi. Bir defa. yasanın açık hükmüne rağmen, Gür. selin görevini yapamama halinin ge- çici mi, sürekli mi olduğunu tesbit ettirme muamelesini (o geciktiriyor- du. Bir tıp heyetinin Amerikaya

gönderilmesi bahis konusu edili- yor, sonra buna fransız ve İtalyan doktorlarının da dahil edileceğin- den bahsediliyor, her halde, Çanka- yada APli Atasagunun mümkün nisbetinde fazla kalması için her şey yapılıyordu. Atasagunun bir senatör seçme mükellefiyetinin o yaklaştığı sırada AP çevrelerinde bir haber duyuldu. Sunay, Genel Kurmay Başkanlığın- dan ayrılmayı, Cumhurbaşkanlığı makamım doldurmak için kabul e- diyordu. Onun için o senatörlüğü Cumhurbaşkanlığıyla ( birlikte isti- yordu. Halbuki, kontenjan senatö- rünün seçimi- bugünün işiyken Cum- hurbaşkanı seçiminin bir ön safha- dan geçme mecburiyeti vardı. Aca- ba, Ragıp Ünerden boşalan yere AKİS şimdilik birisi atanamaz mı -isim de verildi: eski DP milletvekili Ali- ye Coşku Cumhurbaşkanlığı boşalızmda bir başka kontenjan senatörü istifa ettirilip Sunay onun yerine seçilemez miydi? Bu tertipler Atasagunun Çanka- yada parti liderleriyle yaptığı top- lantıların sonunda suya düştü. Li- derler Atasaguna Sunayı derhal se- natör tâyin etmesini tavsiye ettiler ve yeni bir Cumhurbaşkanının se- çilmesi lüzumunu belirttiler. unaya atfen AP çevrelerinde haberi dolaşan çekingenlik, bir esâ- sa dayanmaktadır. Sunayın, gerçek- ten, kendi kurmay heyetiyle yaptı- ğı istişarelerde bir noktaya dikkati çekilmiştir. Bu iktidar, meşhur "Tu- ral Mektubu Oyunu'nu oynayan ik- tidardır. Bu oyuncujann oSunayı Senatoya sokmaları, o fakat m- hurbaşkanı seçtirmemeleri o kabil- dir. Bunların, Genel Kurmay Baş- kanlığı için mevcut teamülü bozma- ya çalışmaları bile mümkündür. O- nun için Sunay iki hususta kesin teminata okavuşturulduktan sonra Senato üyeliğini kabul etmelidir: Cumhurbaşkanlığı o boşaldığında o makama getirilecektir ve. kendisine Genel Kurmay Başkanlığında Ce- mal Tural halef olacaktır. Bu şart- lar Demirele bildirilmiştir ve Demi- rel bunu, partisinin Temsilciler Meclisine nakletmiştir. Zaten ha- ber de o kanaldan duyulmuştur. Dananın kuyruğu a mütereddit hali Pazartesi günü de devam etti. Nitekim Su- nay, Pazartesi günü yapılması ka- rarlaştırılan veda törenini erteleyi- gün, Cumhurbaşkanı Vekili Atasagun Sunayı Köşke davet etti. Saat 15.30'da başlayan ve bir' saat- ten fazla süren görüşmelerden son- ra Sunay, Köşkten ayrılırken, gaze- tecilere sadece "Evet" demekle ye- tindi. Şimdi konu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman o yapılacağıdır. Seçim, ya Gürsele emrihak vâki ol- duğu takdirde yapılacak, ya da Gür- selin sağlık durumunun kesin ra- porla tespit edildiği zaman... Akıl ve hukuk tabii ikinci yolu gerektirmektedir. Gençlik Kamplar ayrılıyor Haftanın başında Salı günü saat 16,30'da, Fikir Klüpleri Federas- 19 Mart 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler