30 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

30 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii Kar mağza sark sana A Sahife 10 AKSAM 30 Temmuz 1947 © 1 — Muhammen bedeli 11000 lira ve muvakkat teminatı 825 lira olan 55000 kilo zeytin, 6 Ağustos 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle alırimak üzere münakaşaya konulmuştur. 2 — Şartnamesi komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek- leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada' bülunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, (4438) * 1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 18 kuruş olan 50000 kilo kuru Üzüm 6/Ağustos/937 tarihine rastlayan cuma yünü saat 11,5 da kapalı zarf | usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 2 — İlk teminatı 675 lira olup şartnamesi komisyondan tanzim edecek- leri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme- leri (4440) * « O — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 16 kuruş 50 santim olan 75000 kilo pirinç, 6 Ağustos $37 tarihine rastlayan cuma günü saat lide kapalı zarf usüliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 2 — Muvakkat teminatı 928 lira 13 kuruştur. Şartnamesi komisyondan her gün bedelsiz b 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle- ri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka- dar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. ? (4439) * 1 — Muhammen Bedeli 6200 lira ve ilk teminatı 465 lira olan 2000 kilo çay 6 Ağustos 937 târikine rastlayan cuma günü saat 16 da kapalı zarf usu- liyle alınacaktır. d 2 — Şartnamesi komisyondan hergün parasız olarak almabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle- | Tİ kapalı teklif mektuplarını en geç 6 Ağustos 937 günü saat 15 e kadar Ka- sımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4442) a * 1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 11 kuruş ve muvakkat teminatı! 701 lira 25 kuruş olan 85000 kilo kuru fasulya, 6 Ağustos 937 tarihine rastla- yan cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. i 2 — Şartnamesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle- Tİ kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka- dar Kasımpaşada Bulunan Komisyon makbuz mukabilinde vermeleri. , 441) * 1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 10 kuruş olan 85000 kilo Nohut 6 Ağustos 937 cuma günü saat 16,5 da kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 2 — Muvakkat teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle- ri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka- der Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver- meleri. (4443) z * Dilli Müdafaa Vekâleti Deniz Merkez Levazım Satın Alma Komisyonundan: 1 — Tahmini olan bedeli (218000 ve ilk teminatı 12150) lira olan (5000) Ton mazotun kapalı zarfla eksiltmesi 16/Ağustos/937 Pazartesi günü saat on dörtte Vekâlet binasında müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 2 — Eksiltmeye girecekirin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile te- minatı havi kapalı zarflarını saât 13 e kadar komisyonumuza vermiş bulun- maları ve postada vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaatla- rın kabul olunmıyacağı, (8795) * 1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli «35» kuruş ve muvakkat temi- natı «1312 lira «50» kuruş olan «50000» kilo sabun 10/Ağustos/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 2 — Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını 10/Ağustos/937 saat 13 e kadar Kasımpaşada bu- lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (445) * 1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli «170. kuruş olan «100900. kilo kösele 2/Ağustos/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15,5 da pazarlık- la almacaktır. 2 — Muvakkat teminalı «1275» lira olup şartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gön ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. «4687» 2” 1 — Tahmin edilen bedeli «22950» lira olan «8500» metre kışlık elbiselik kumaş 2/Ağustas/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 2 Muvakkat teminatı «1721, lira «25» kuruştur. Şartnamesi komis- yondan parasız olarak her gün alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları, «4633» 1 — Tahmin edilen bedeli iline iza olan «5500» metre kışlık kaputluk kumaş 2/Ağustos/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 2 — Muvakkat teminatı «1134, lira «38» kuruş olup şartnamesi komis- yondan her gün parasız olarak alınabilir. 3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber ve belli gün ve saatlerde Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları «4686» Galatasaray Lisesi mezunlarından alınacak memurlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunlarından lüzumu kadar memur alınmak üzere li ve 12 Ağustos 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren İstanbul şubemizde müsabakâ imtihanı yapılacaktır. İmtihanda kazananlar Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene müd- detle staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra daimi aylıklı memur sınıfına alınırlar, Staj müddetine aid ücret, imtihandaki muvaffakiyet derecesile mütena- 8ip olmak üzere doksan liradır, Daim? kadroya nakilde ayrıca b 20 ye kadar zam verilir, İsteklilerin 7, Ç. Ziraat Bankası İstanbul şubeşine hemen müracaat ete- | leri ve bu husustaki izahnameyi görmeleri, «4587» a m TiFOBİL Dr. IHSAN SAMI Tilove paratifo hastal k'arına tutul- mamak için ağızdan alınan tifo hap- larıdır. Hiç rahatsızlık vermez. Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. Istanbul Harici Askeri kıtaatı ilânları Her bir kilosuna tahmin edilen fi- yatı 145 kuruş olan 30000 : 49500 kilo Pamuk çorap ipliği kapal garfla alı- | nacaktır. Şartnamesini 295 kuruşa al- | mak ve örneklerini görmek isteyenle- rin her gün komisyona gelmeleri. İlk teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. İhalesi 1478/937 cumartesi günü saat 11 dedir. Münakasaya girmek isteyen- lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk temi- natları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M.-M. V.-satınalma komis- yonuna vermeleri. (179) (4510) Bir metresine iç edilen fiyatı 300 kuruş olan 180,000 : 213.805 metre kaputluk kumaş ile bir metresine tah- min edilen fiyatı 275 kuruş olan 200,000 273.050 metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. Ka- putuluğun şartnamesini 3208 ve elbi- selik kumaşın şartnamesini 3686 kuru- şa almak ve örneklerini görmek İste- yenlerin her gün komisyona gelmele- ri. Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29406 lira 60 kuruş ve elbiselik kuma- şın ilk teminatı 33239 lira 40 kuruş tur. Kaputluk kumaşın ihalesi 12/8/ 937 perşembe günü saat li de ve el- biselik kumaşın ihalesi 12/8/937 per- şembe günü saat 18 dedir. Mü- hâkasalara gireceklerin 2490 sayılı ka- nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı- 'u vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en Az bir saat evvel Ankarada M. M. V, satınalma komisyonuna vermeleri. (481) (4511) * Ankarada yapılacak bir kışla kapalı zarfla ekslitmeye konmuştur. Keşif tu- tarı 890507 lira 76 kuruştur. Keşif pro- je ve şartnameleri 94 lira 53 kuruşa in- şaat şubesinden alınacaktır, İhalesi 12/Ağustos/937 perşembe günü saat 11 dedir, İlk teminatı 31370 lira 31 ku- Tuştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve $ üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna versinler, (182) (4512) X : Her bir metresine tahmin edilen fiatı 32,5 kuruş olan iki yüz binilâ iki yüz elli bin metre kılıflık bez ka- palı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini gör- mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. İlk teminatı miktarı beş bin üç yüz on iki lira elli kuruştur. İhalesi 19/8/937 Perşembe günü saat 15 dedir. Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- delerindeki yazılı vesikaları ilk temi- natları ile birlikte teklif mektuplarmı ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekâleti satınalma komisyonuna vermeleri. «202v «4663» * Kütahyada meydan tesviye işi ka- palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 'Eksiltmesi 16/Ağustos/1937 Pazartesi günü saat 15 dedir. İlk teminat 4339 lira 85 kuruştur. Şartname keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. V. satınal- ma komisyonundan alınır. Eksiltme- ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- rinde yazılı belgeleriyle idari şartna- menin 4 üncü maddesinin f fıkrasın- da yazılı vesikalarla birlikte ihale sa- atinden behemehal bir saat evvel An- karada M. M. V. satınalma nuna vermeleri. (201) (4662) * 1 — Vize alayının 69000 kilo kuru ot, 2 — İhalesi pazarlık suretiyle Vize- de yapılacaktır. 3 — Kuru otun muhammen bedeli 1725 liradır. 4 — Kuru otun ilk teminatı 130 li- radır. 5 — İhalesi 31/Temmuz/937 cu- martesi günü saat 11 dedir. 6 — Sartnameyi görmek isteyenlere her gün Vize satınalma komlsyonun- da gösterilmektedir. «184» «4542» İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ş I — Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi binasi 'e müştemilâtı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul uştur, II — Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 liradır. . NI — Eksiltme 3/V111/937 tarihine rastlıyan salı İgünü saat 15 de Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Müba- İyaat Subesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartname, keşifname, proje vesair münakasa vrakı 18,02 lira mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. V — Müteahhitlerin Nafıa Vekâletinin 937 senesi üteahhitlik vesikasını ve lâakal 200000 liralık bir bina- taahhüt etmiş bulunduklarına ve bizzat Mimar veya ühendis veya yukarıdaki şeraiti haiz bir Mimar veya ühendisle şerik olduklarına dair noterce musaddak ve- iki eksiltme gününden en az 3 gün evveline kadar İnhi- rlar İnşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltmeye ii âk edebileceklerine dair vesika almaları lâzımdır. VI — Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şart- me, keşifname vesair lüzumlu evrak ile eksiltmeye liştirâk vesikası ve muvakkat teminat akçesini ihtiva ede- cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığı- makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. o (4158) — 30,000 kilo toz paket kolası «9/8/937 saat 14» 24 adet alttan sürme araba «10/8/937 saat 14u Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla satın almacaktır. TI — Pazarlık, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IL — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte © 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 483) — I — 5/VI11/937 Perşembe-günü saat 15 de kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı ilân âdilmiş olan «195» adet portatif yazı makinesinin eksiltmesi 15 gün sonraya tehir edilmiştir. II — Eksiltme 20/V111/937 Cuma günü saat 15 te Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. HI — Muhammen bedel «97505 ve muvakkat teminat «731.25» liradır. IV — Şartnameler her gün parasız olarak mezkür şubeden alınabilir. V — İsteklilerin; makineleri evvelce idarece görülmüş ve beğenilmiş olsun veya olmasın, teklif edecekleri herhangi marka ve tipte makinelerini eksiltme gününden 'bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalat Şubesi Müdürlüğüne götürerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lâzımdır. VI — Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ile eksiltmeye iştirak vesi- kaları ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «4352» 4 . 1 — Maltepe Tütün Enstitüsü arazisinde tütün kurutmaya mahsus bir #det hangar pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli «2944.54» lira, muvakkat teminat «220.84 liradır. 2 — Fazarlık 2/VI11/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba- taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 3 — Şartnameler 15 kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 9 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «4315» 5 * I — Idaremiz için satın alınacak -400- adet soba açık eksiltmeye konul- mşutur. TI — Mühammen bedeli 4600 lira Muvakkat teminat 345 liradır. II — Eksiltme 4/8/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat l4ide Kabataşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartnameler hergün parasız olarak mezkür şubeden alınabilir. (4159)) ge “ Ankara Valiliğinden: Keşif bedeli «17006» lira «7İu kuruştarı ibaret bulunan Ankarâ - Kirşehle yolünun 19--000—23--150 inci kilometreleri arasındaki tesviyei turabiye menfez ve 5086 inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 2/3/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 buçukta An- kara Vilâyet Daimi Encümende yapılacaktır. » İsteklilerin teklif mektupları Ticaret odası vesikası ve «1275» lira «506 kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa Vekâletinden aldıkları 937 senesine aid ehliyet vesikaları ile birlikte ayni günde saat 14 buçuğa kadar Encümen Ri- yasetine vermeleri. İstekliler keşif evrakile şartnamesini Nafıa Müdürlüğün- de gözden geçirebilirler. (2063) (4190) Ankara Belediye Reisliğinden: İmar Müdürlüğüne Kadastro veya Nafıa fen mekteplerinden mezun üş fen memuru alınacaktır. Bunlara tecrübe ve bilgilerine göre 120—150 lira ü0- ret yerilecektir. İsteyenlerin mektep şahadetnamesi ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldıkları vesikalarla birlikte Belediye Reisliğine müracaat etmeleri Hân olunur. (2250) (4514) Hariciye Vekâletinden: i — Çankaya'da Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kuruş bedel ke- şili bakır çatı kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarının tamir ve tag- hihi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 — Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 3 — Bu işe ald şartname ve projeler Hariciye Vekâleti Levazım Müdürlü» ünde görülebilir. Mr 4 — Eksiltme Ankarada Hariciye Vekâleti Levazım Müdürlüğü odasında 3 Ağustos 1937 tarihine müsait Salı günü saat 16 da yapılacaktır. (2150) (4340), ese» Tİ, HBRPEHEK reizgeeifue: BEBFEESKELBEEPBE BEBBEBESSUSEE yaa, ni wguaEysp İle mkiimetmmiziin

Bu sayıdan diğer sayfalar: