30 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

30 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| — AKŞAM 30 “Temmuz 1937 Bursa mektupları i J rd B k | — la zmirde Bornova askeri li Uludağda, B Dağcılık) | #pamasazl ludağ KA NA i kampında dersler bitti Ç ; dll — Belediye komisyonu bu | la | klübü Il in b bayr: m günlerde karar verecek | un ayramı | e Kamptaki talebe talebe az zamanda çok 4 Bursa 29 (Akşam) — İstanbul ve i | p Ankara gibi büyük şehirlerde çarşı ve | Bayrama iştirak edenler 45 otobüs ve otomobille | every meme ni gelir geli idiler . İ akşam sast on dokuzda kapanmala- ir 29 rey kı Kayak evine gittiler, dans ettiler, gezinir Yaptılar, alak tayday gü önlide katan Bur. | — İzmirdeki tl h İl | sa'Ticaret odası, esnafın bu yoldaki | > epler. talebe # 1 İ müracaatları üzerine, “tatil kararını | SİNİN Bornovada w il İ hangi esaslara istinad ederek verdi. | Kurulan (askeri | ii ğini İstanbuldan sormuştu. Gelen ce. | Karıpında ders ve | vab üzerine akşamları erken ve ayni | telimler sona er- , sastte kapama mecburiyetinin şehri- | DİŞ, vatan yavru- t | mizde de tatbiki muvafık görülmüş | Jer ailelerinin nez- > , ve mesele Vilâyete de bildirilmiştir. | dine “dönmüşler. i Bursa Belediye komisyonu, müracaatı dir. Mektepliler, as- vi | bugünlerde müzakere edecek ve bir | Keri kumpta, kısa © | mahzur görmezse kararını vereceklir. | bir zamanda Tev- & Esnaf, hemen umumiyetle akşam üs- | Kalâde mükemmel tÜ erken kapamak taraftarıdır, Fuknt | bir şekilde yetişti. : Abirliğile yapılmasına imkân görü- | rilmişler, askerli- mediği için bu istek, yerine getirilemi- | ğin bütün incelik- yı yordu. lerini öğrenmişler- | a Erken kapama kararından gonra, | dir. Kamp haya- bi İş kanununun çerçevesinden dışarıda | tndan memnun | kalan ve sabahtan gece yarılarına ka- | olan gençlerimiz, bi dar dükkdinlarda çalışan çocuk ve işçi- | yurd ve millet için “ lerin çalışma ve dinlenme saatleri de | faydalı bilgilerle yn normal bir şekil alacaktır. mücehhez olarak “ 14 üne gece evlerine dönmüş- İstanbul Seni dolayısle bu yi | lerdir. Şehirde bir İ z bahçesinde 14 üncü yürüyüşten sonra | İ isimli bir genlik tertibi karar! e. Cumhuriyet mey- Z — acentalar birliği genel sekreteri (Jdanında Atatürkün b may #- | heykeli (Oönünde £& Kamptan dönen talebe geçid resminde ve kamptan il Km derli heye tapmak anl toplanan mektepli- dönen “alebe Cumhuriyet meydanında Komu- 5 | umum etrafında. görüşülmüş, İler, kump komuta tan tarafından muayene edilirken biri proğram ve eğienceler, diğeri donan- İni general Rasim | ” | mem Aktuğu selâmladıktan sonra Atatür. | “ Ze kün heykeline bir çelenk koymuşlar | e A e Deni kurumu | ve sonra bir geçit resmi yapmışlardır. . 'nı | 247/887 cumartesi günü yapılan toplan- | General Rasim Aktuğ, geçit resmini İ 1g kifayet, ie sonra yanındakilere dö- | : 'n İ İl — pi bu gençlerle muharebenin | “” | «en buhranlı ve fırtınalı zamanlarında | vazife deruhde eder ve muvaffak olu- “ rum. i a İl Demiştir, Geçit resmini seyreden & Biyanili enler Bakactk iyisi kai vanlizle yö) lacı GL vali B. Fazlı Gülecin &ini sıkarak: | ba mz 7 — Yirmi gün evel çocuklarınızı | . t b aldım. Onların üzerinde çok titredim Bursa (Akşam) — Dağcılık klübü | tek kayaklı sporcu vardı. Eski atie- > | nün yaz bayramı bü pazar yapıldı. | tizm antrenörü Her Abriham.. Bur- ve yetiştirmek için çalıştım. Şimdi ğ i İlk kafile, daha bir gün evvelinden | salı gençler, kayak denilen ekyyi ilk onları size tevdi ediyorum! Anneleri- Ğ i Uludağa çıkmış ve nefis bir mehtap | defa onun ayağında görüyorlardı. O me, babalarına teslim edersiniz. Gele- 5 altında Bakacık eivrisine bir gezi ter. | gün sadece Her Abarihamın nasil cek sene onları gene sizden istiyece- a İ tip etmişti. Burası, Uludağın engüzel | kaydığını, derin bir zevk ve gıpta ile gim ve onların üzerinde tekrar yoru- ğ İ yerlerinden biridir, Denebilir Ki 'Ulu- | seyrettiler. v çalışacağız. (20) günlük kamp i dağın en karakteristik çizgileri Baka- | © Bir hafta sonra, gene Abarahamın Ni e ee i cıktadır. Dağın bir çok yerlerinde gö- İ delâletile yedi çift kayak getirtildi ve i 29 çarpan yuvarlaklık ve ihtiyarlıklar, | yeği kişilik bir kafile, o mevsim bitin- pen ge in > mğ i 0 bürada birdenbire değişmiş gibidir. | ceye kadar, tatillerini bu yeni ve he- guru m e i | Ovaya doğru cesur bir atılışla ilerile- | yecanlı spora hasrederek; kitapsız ve Demiş, vali de: , miş sivri bir çıkıntı ve yan tarafında, | hocasız başladıkları kayakçılığı, şah- — İzmir namına size bilhassa te- bu cesaretle tabantabana zıd korkunç | & insiyakları ve milli kabiliyetleri te ür ederim. Bize tevdi ettiğiniz. ö bir uçurum.. göz karartan, baş dön- | çabucak ilerilettiler. 933 senesinde Mem ünl mii i | İla mm a resmen teşekkül eden Bursa dağ Spor- Prag vermek üzere emanet olarak alıyorum, İstiklâl marşı söylenirken Val, » i Burasının vahşi ve azametli güzel- | ları klübü, işte bu gençlerin kurduğu | Ner York vayy) Berlin 10625 ukebelesinde bulunmuştur. Komutan ve maliyetleri 1 | Yiğini görmiyenler, Uludağı hakkile ta” | temel üzerinde yükseldi. Bugün klü- | Milâno 2501) Madrid 28, 5 | rımış sayilmazlar. Burada, dağın “di. | bün, yerli ve yabancı, yüz kırk Azası | Atina 06:7480 | zati i ğer taraflarındaki munis ve uysal ta- z Cenevre BASİ venge e a a i biatten eser yoktur. Çamlar bile, uçu- Daha vilâş Brüksel 480) Bükreş sne m I N evvel iyetin yaptırdığı bir ; ruma yuvarlanırken, dik ve kayalı ya- | otel ile meskün olmağa başlıyan Ulu- e. i yaçlarda tutunup kalmış sanırsınız. | değ, dünyanın en elverişli bir spor sa- İSTANBUL PS a we 55 İl Bursa ovası, bütün enginliği ile görü- | hası haline getiriliyordu. 982 senesin- iz Vi tıp # z rn : nür. Mudanya, Marmara kıyıları, | 4, şose boyunca yol işaretlendi ve ($ * İ İmralı adası, hatta açık havada İstan- | Donubaba, Kirazlıyayla, Deregözü, De. ; z bul ufukları, kolayca görülebilen yer- | vetaşı ve Otelgözü sığınakları ile Ka- : 1 ai n Glam râbelen imdağ eri inşa edildi. i tw , burasını Ziyi ge " “ “ | ce halile severler. Yol harikulâde gü | | 94 YaZ Ziyaretçiler, bilhassa spor göltlir, otele de yakındır. Biz pazar sabahı yola çıktık. 2100 metre irtifamdaki otel ile kayak evi- nin önü otemobil doluydu. O gün kırk beşten fazla otobüs ve otomobil saymışlar.... netkaya) ya yürüyüşler tertip edildi. “. cular tarafından baş bırakılmıyan dağ, günden güne yeni binalarla be- zeniyordu. İstanbul dağcılarından B. Ekrem Rıza Karay, hususi ve yalınkat bir dağ evi yaparken C. H. P. si, Ulu- dağ oteli civarında 80 Kişilik kayak evini bitiriyordu. Tanmaktağır. Bu sene de coşkun te- do Ye istiklâl marşı çalındı, nutuk- | & zehüratla tesid edilmiştir. Her taraf | lersöylendi, sonra alay Fevzipaşa cad- | , Bursa dağcılığı, bu bayramı ile be- | leyman kızları Güllü ve Belkıs icna 0 K.İ | tezyin edilmiş, şehrin münasip yerle- | desini takiben belediye önüne geldi ve i ginci yılını idrak etmiş oluyor. Dağ | halde döğmüşlerdir. Bu hâdiseden bir 50 » Ü | rinde takı malerler kurulmuştur. Me- | belediye teisi B. Reşat Akerin vecizbir porlanının başlangıcını, 932 senesinin | kaç gün sonra döğülen Zeynep ölmüş. 00 | esime saat 10 da Parti önünde bay. | hitabesinden sonra gene hareket ef i 28 nisanı olarak gösterebiliriz. O gün, | tür. Babası kızının darp melicesinde 2m > landı, Merasimde Bolu mebuslarından | lerek hükümet karşısında Cumhuri- Wi On sekiz kişilik, Bursalı gençlerden | hastalanarak öldüğünü iddi etmiş 39 » İ | B. Mitat, İsmall Hakkı, Şükrü, Emin | yet meydanma gelindi. Orada da söy- ı İ mürekkep bir kafile (Elmaçukuru) | olduğundan meseleye adliye el koya- “ri Cemal, Konya mebusu bayan Bediz | lenen mutuktan sonra merasim tuta ie yolu ile dağa çıkıyordu. İçlerinde bir rak tahkikata başlamıştır, ) Morova, Manisa mebusu Tahir Hitit ma erdi, Gece fener alayı yapildı. | İnşası yakında bilecek olan Kirazlı- i | va md yayladaki 60 kişilik sporcu evi ile Ulu- İ güvertesini andıran camlı balkonun. | dağ, GOK Kisa bir zamanda, yepyeni bir 100 Ton | da bir cazbend takımı, durmadan ça- turizm ve spor mıntakası olmuştur mo. yordu. Her yer neşeli insanlarin dolu | denilebilir. —R.R. ne İ idi. Akşama kadar dans edildi, gezin- | ç,. p , | filer yapıldı ve şehrin cehermem ateş. | Bir kızı dayakla öldürmüşler Şu: lerile kavrulduğu © sıcak günde, hiç | ( Diyarıbekir (Akşam) — Egil ikaza- «> esnaf teşekkülleri, asker, halk ve me- terlemeden zirveye, Bakacığa ve (Cen- | Sina gağlı Nalver köyünden Süleyman ei â. Boluda bu mesut gün her yıl kut- | murlar hazır bulundular. Evvelâ ban-

Bu sayıdan diğer sayfalar: