30 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

30 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Dün öğleden sonra saat 17 de Galatasaray lisesinin ikinci kat salonunda bir resim sergisi açılmıştır. Serginin açılma merasimi B. Salâhaddin Cimcoz ta- rafından yapılmış, merasimde şehrimizin tanınmış simaları ve birçok zevat hazır bulunmuşlardır. Yukarıda dün açılan resim sergisinden iki intiba görül- mektedir. Birinci umumi müfettişlik çevresinde kalkınma Baş tarafı 1 inci sahifede) mevcud 45 kazadan 3linde doktor yoktur, Bu mühim noksanın gideril- mesi için Sıhbiye vekâleli nezdinde teşebbüsler yapılmıştır. Bölgede sıtma ve trahom mücade- lesine bilhassa ehemmiyet verilecek ye içtimai bünyeyi kemiren bu hasta- Kığın en kısa bir zamanda yok edilmesi İçin ciddi ve âcll tedbirler almacaktır. Diyarıbekirde kurulacak asr! hasta- ne için 1,200,000 lira harcanacaktır. Vanda sıhhi tesisatın genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi mukarrerdir. Mın- takanın diğer yerlerinde yeniden yar Pilacak sıhhi müesseseler için tedkik- Jere devam olunmaktadır, Bu tedkik- ler bittikten sonra yapılacak bir pro- gram dahilinde tesisata başlamla- caktır, İlk iş olarak Bitlis hastanesi- nin noksanları ikmal edilecek vebu hastane modern bir hale getirile- cektir, Tatvan (Van gölü kıyısında güzel bir merkez olacak kabiliyette bir is- keledir) ve Havasor'da yeniden mu- hacir iskân edilecektir. Bu iki yer ile- ride şarkın en güzel yerleri haline ge- tirilecektir. Bunun için de oralarda asri tesisat yapılacaktır. Yollar ve köprüler Diyarbekir - Silvan - Hazo - Mele- fan - Ziyarın - Bitlis - Tatvan ve Mele- fan - Slird yollarile Başkale - Çöleme- Tik arasında yeni dört köprü yapıla- caktır. Bunların üç senede bitirilmesi için tedbirler alınmıştır. Diyarbekir, Bitlis ve Sird vilâyet- leri bu yollar için mükellef amele &yıracaklar ve şose olarak keşiflerini yapacaklardır. Bitlis ve Siird vilâyelleri Bitlis de- resi boyundaki dar virajları şimdiden genişletmiş bulunmaktadırlar. Programda Diyarıbekir - Urfa yolu- na ehemmiyetli bir yer verilmektedir. Diyarıbekirde yeni tesisat Umum müfettişlik merkezi olan Di- yarıbekirde büyük bir böcekçilik mek- tebi ve bir de iplik fabrikası kurula" taktır. Diyarbekir vilâyeti mektep ve fabrikanın yerlerini hazırlamakla meş- güldür. Silonun inşası hazırlıkları bit- miştir. Yakında İnşaata başlamla- caktır, Ahlatta bir fidanlık kurulmak üze- redir. Mıntakada meyva, üzüm, ken- dir, pamuk ekiminin ıslah ve genişle- tilmesine hususi bir ehemmiyet ve- rilecektir. Hayvancılığın inkişafına çalışılacak Beş sene İçinde tatbik edilecek bir programla Diyarıbekir, Van aygır de- poları kuvvetlendirilecek, bu vilâyet- ler dahilinde ve hududlarda yeniden baytari müesseseler vücude getirile- cektir. Vanın Havasor ovasında, Muş ovası- nın yanındaki Şerafeddin dağınn el- verişli bir yerinde ve Urfada birer tay ve inek deposu vücude getirilecektir. Bu depolar 500 - 1000 hayvan alacak büyüklükte olacaktır. Memur evleri yaptırılacak Mıntaka dahilinde kazaların çoğun- da mevcud resmi daire ile hususi mes- kenler sıhhi şeraiti haiz bulunmamakta- dır. Bunu nazarı dikkate alan umu- mi müfettişlik yeni programda bu gibi yerlerde hükümet binaları, kara- kollar ve memur evleri İnşasına da yer ayırmıştır. Programın bu kısmı- nın hemen tabikine geçilecek, âzami dört, beş sene sonra bu inşaat bitiri- lecektir. Harbiye caddesindeki tram- vay kazası muhakemesi Bir müddet evvel Harbiye caddesin- de valman Hüseyinin idaresindeki tramvay, Hüseyin adında bir askere çarparak parçalayıp öldürmüş ve ka- zaya sebebiyet veren vatman Hüseyin âsliye dördüncü ceza mahkemesinde muhakeme edilerek bir sene hapis ve otuz lira para cezasma mahküm ol- Muştu. 'Temyiz mahkemesi bu kararı nak- zederek mahkemeye göndermiştir. Dün dördüncü ceza mahkemesinde vatman Hüseyinin yeniden muhake- mesi yapılmıştır. Bu muhakeme neti- cesinde Hüseyinin sekiz ay hapsine ve yirmi lira para cezası ödemesine karar verilmiştir. Galatasaray Spor klübünden: 1 — 1 Ağustos 1937 Pazar günü 'Taksim stadyomunda yapılacak 33 Üncü yıldönümü spor merasimine İstanbulda bulunan sayın mebusları- mızın şeref vermelerini dileriz, 2 — 33 üncü yıldönümümüz mera- simi saat 14 de resmi geçitle başlıya- tağından klübümüz yüksek müraka- be heyeti âzasının o gün azami saat 13 de klüp lokalinde bulunmaları ve fazla izahat için her akşam kilibe müracaat edebilecekleri bildirilir. HALK OPERETİ Bu akşam Yeniköy bahçesinde PİPİÇA Opere 3 perde orkestra - Bale Cumartesi akşamı Bebek Belediye bahçe- sinde ŞİRİN TEYZE operet 2 perde 1 tablo Pazar günü akşamı Üsküdar İnşirah bahçesi Çin askeri Pekin- den çekildi “Baş tarafı 1 inci sahifede) Tiyençinin şark ve merkez istasyan- ları arasında muharebeler olmuştur. Bu mıntaka Tiyençinin en kalabalık yeridir. Japonlar Çinlileri ateşi kes- meğe mecbur etmişler ve icap eden ted- birleri almışlardır. İmtiyazlı ecnebi mıntakalarında ör- 0 idare ilân edilmiştir. Asayışı muha- faza için İngiliz kıtaatı ile gönüllüler birlikte, çalışıyorlar. 'Tiyençindeki taarruzun, cepheden kaçan Çin askerleri tarafından yapıl dığı anlaşılmaktadır. Tüfek ateşinden bir İtalyan ve bir Annamlı ölmüştür, Şark istasyonu Japonların elindedir. Çinliler henüz garp istasyonunu mu- hafaza ediyorlar, Çinliler tardedilmişler Tokyo 29 (A.A.) — Tiençindeki Ja- garmizonu tarafından neşredilen tebliğde Çin kıtalarının dün Lang- faniğ mıntakasında muvakkat bir mu- yaffakıyet elde ettikleri kabul edilmek- | te, fakat, Japon imdad kuvvetleri ge- ir gelmez Çinlilerin tardedildikleri ilâ- ve olunmaktadır. Şang - Kay - Şekin beyanatı Nankin 29 (A.A.) — Mareşal Şang- Kay - Şek, şu beyanatta bulunmuş- tur: Bugünden itibaren, mahalli bir hal sureti gibi şeyler artık mevzuubahis olamaz. Mesele, mili? bir mahiyet al- Muştır, 19 temmuz tarihli beyanatım- daki dört asgari şart Japon hükümeti tarafından kabul edilmedikçe, her- hangi bir Çin-jJapon müzakeresi mümkün değildir, Oradaki prensiple- rin ademi kabulü, Çinin, kendi milli varlığı ve İstiklâli için mücadele ede- ceği demektir. B. Edenin beyanatı Londra 29 (A.A.) — B. Eden, Avam kamarasında, -müteaddid suallerle sıkıştırılmış ve nihayet Çindeki vazi- yet hakkında aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Japonların Pekin civarını tayyare- ler ve toplar o vasıtasiyle bombardı- man etlikleri doğrudur. Fakat Pekin şehrinin dahili bombardıman edil | memiştir. İngiliz tebaası, İngiliz bü- yük elçiliği binasına iltica etmiştir. Hükümet, Amerika birleşik devletleri ve diğer alâkadar memleketler hükü- metleri ile teması muhafaza etmek- Yugoslai mekteb gemisi geldi (Baş tarafı 1 inci sahifede) Dün gece vali Park otelde kuman- dan şerefine bir akşam ziyafeti ver- | miş, talebebeye de ayrıca Taksim bah- çesinde bir ziyafet verilmiştir. Gemide bulunanları, Boğaziçi ve Adalada gezdirmek üzere Haliç va- pPurlârından biri tahsis edilmiştir. Vapur, limanda bulunan mektep ge- misine yanaşacak ve kumandanlar- la talebeyi vapurdan alacaktır, İtalyan gemilerinin ziyareti 9 ağustosta limanımızı ziyaret ede- cek olan İtalyan Vespiçi ve Kolombo mektep gemilerinin limanımızı ziya- retleri hakkında tertip edilen program vilâyete tebliğ edilmiştir. İtalyan gemileri, şehri selimladık- tan sonra gemilerin kumandanı Dol- mabahçe sarayına giderek defteri mah- Susu İmza edecektir. Bundan sonra va- li vekilini İstanbul ve Harp akademisi kumandan vekillerini ziyaret edecek- tir. Ayni günde saat 15 de vali vekili, Sant 16 da İstanbul kumandan vekili ve saat 1'i de de Harp akademisi ku- mandanı amirala iadei igin edecek- lerdir, O gece İtalyan amiralı şerefine vali vekili tarafından Park otelinde 50 kişi- lik bir ziyafet, yemekten sonra otelde bir suare verilecektir, İtalyan gemileri limanımızda bir haf- ta kalacaklar, bu arada Heybeliadada- ki deniz lisesinde amiral ve zabitan şe- refine bir ziyafet verilecek, ayni za- manda Tarabyada bir gardenparti ter- tip edilecektir. Misafirlerimizin Boğa- gi gezmeleri için kendilerine Şirketi Hayriye vapuru tahsis edilecektir. Mü. zelerin ziyaretleri için de bu müddet içinde bir gün tahsis edilecektir. 30 'Temmuz 1997 Tepebaşı Bahçesinde Her akşam 3 FRATELLİNİ' lerle YENİ VARYETE TRUPUNUN Emsalsiz muvaffakiyetleri devam ediyor. Pek yakında Yeni Oyunlar Cumartesi ve Pazar saat 17,50 de tekmil VARYETE programile MATİNE Askeri Lise ve orta mekteplere ücretle öğretmen aranıyor 1 — İstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye Bursa Askeri lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca Kırıkkale askeri sanat lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki Konya gedikli hazırlama orta okuluna; Tarih gurubu Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca öğretmeni almacaktır. 2 — İsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları şarttır. Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek eh» liyet almak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 3 — İstanbul, Bursa, San'at liselerine birinci maddede yazılı dersler için 108, 126, Orta ve gedikli orta mekteplere aid dersler için 98, 108 liraya kadar Ücret verilecektir. 4 — İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlaya- rak, Ankarada Milli Müdafaa vekâleti Askeri Liseler Müfettişliğine gönder- melidirler. 1 — Tasdikli ve fotoğraflı fiş 2 — Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri ehliyetname tasdikli benzeri. 3 — Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 4 — Askerlik durumu hakkında vesika 5 — Hüsnühal varakası, 5 —.4. Maddede yazılı evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygun olanlardan bilâhara şu vesikalar isterlecektir. 1 — Tam teşkilli Askeri hastanelerden almacak sağlık raporu 2 — Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Örneği Mü- fettişiikten verilecektir, 6 — İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka- dar müracaat etmelidirler, 7 — Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. veya (3949) Memurluk Müsabaka imtihanı T.C.Ziraat Bankasından: Bankamızın merkez, şube ve ajanları için LÜZUMU KADAR MEMUR ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. İ Müsabâkaya girebilmek için en az orta mektep me'zunu' olmak ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. (Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel me- murluk sınıfına, geçemezler). Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip surette ücret verilir. Eyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az ok mamak üzere yüksek tutulur. Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yir- mi liradan sşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla TEKAÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYARIBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, ED- REMİT, ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUL, İZ- MİR, KASTAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESON, MA- LATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SIVAS, TOKAT, TRAB- ZON, VAN, YOZGAT, şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 Ağustos ve lise ve yüksek meklep mezunları için 23 ve 24 Ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. (Ankara ve İstanbuldaki imithanlara orta mektep mezunları alınmıya- caktır.) Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahna- melerde görülebilir. İsteklilerin müsabakaya iştirâk edebilecekleri mahaldeki banka şubesi Müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tarihine kadar müracaat etmeleri lâzımdır. (4673) Müsabaka imtihanı: Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: i — Bankamıza müsabaka İle ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş nam- zedi ve şef namzedi alınacaktır. 2 — Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ticaret ve İktisat okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların yabanci memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 3 — Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Ban- kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilecek Ankaraya ge- tirtilip, Eylül zarfında sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 — Yeni konunumuz mucibince tekaüllük haklarını da haiz olmak şar- tiyle müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecek- tir. Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bip senelik stajdan sonre yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirileceklerdir, 5 — İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbunlar Ankara İstan- bul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 6 — İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhuri- yeti Ziraat Bankası Teftiş hey'eti reisliğine vermek veya göndermek surelile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/ 9317 tarihinde ele değmiş olması şarttır. (2166) (4345) Zayi — 4419 numaralı arabacılık ehliye- | (Zayi — 08 senesi Edirne erkek muallim timi kaybettim, Yenisini alacağımdan es- | mektebinden aldığım tasdiknameyi kay- Kisinin kıymeti yoktur. bettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoke Beyant arabacılarından Hasan Fehmi | tur. 369 Hüseyin oğlu Hamdi ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: