30 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

30 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 AKŞAM FEMİ Her eczanede, parfümüri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. ecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. Her akşam. alaturka Harbiyede B e Il V kısmında Mısır film yıldızı ve meşhur rakkâsesi Tahiyye Muhammet seanslarına devam ediyor “san “Mualla Zeybek ve Anadolu revüleri memleketin en yüksek musiki sanat- kârlarından müteşekkil tanınmış saz heyeti Şirketi Hayriyeden: Bu cumartesi dahi 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh selerini yap- mak için saat 14,15 de köprüden kalkacaktır. Vapurda Sarıyere kadar iki saatlik seyri esnasında memleketimize yeni gelen 8 artistten mürekkep LiLLY SZEKELY TOGANY. DEZSE Macar otkestra takımı en lâtif ve klâsik parçalar çalacak sonra vapurda- ki oparlör tertibafıren seçme havalarla sayın yolcularımızın huzur ve sa- fasını temin edecektir. Büfe, lokantacı meşhur PANDELİ tarafından derühte edilmektedir. Nafia Bakanlığından: : 26 Tetnmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce ilân olunan 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli Hariciye Köşkü Müdür eri garaj ve ser- lerin kalorifer tesisatı ile sair inşaata aid münakasası talip zuhur etmediğinden 9 Ağustos 1937 pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. PROFİLÂKSİN (2340) (4712) Belsoğukluğu ve Frengiden korur. İstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: Cinsi Evsatı Miktarı oOMuhammen Muvakkat Eksiltmenin bedeli teminatı ( gün ve saati ve miktarı Lira Kr. Lira Kr, nerede yapılacağı 74 00 54 00 13/8 937 cuma gü- nü saat 14,30 da mü- zeler arttırma ve eksiltme komiş- yonunda Mangal kömürü Sinekli ve- 20400 kilo ya Çerkesköy Kok kömürü Dolmabahçe veya Yedikule gaz« haneleri malı; Semikok Yerli 10 ton Odun Rümeli meşesi (o 50 kental İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. İstek- lilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek olanların da ek- siltme günü Ticaret Odasından aldıkları vesika ve teminat makbuzlarile İs- tanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat etmeleri. (4118) 70 ton 1365 00102 33 245 00 138 38 6 00 4 59 Diş' Macunlarının incisi KOHİNOR Diş Macunudur. Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. Kullanmamış olanlar bir denesinler, İzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünden: i Meteoroloji memüru “yetiştirilmek mâksadile Ankarada açılacak kursa iştirak için namzet kaydedilmek isteyenlerin aşağıdaki şartlara göre müracaat etmeleri; 1 — Türk olmak, 2 « En az orta mektepten iyi derecede şahadetnameli olmak, 3 - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak, 4 - Tam vücut ve göz sıhhati- ni gösteren rapor ibraz etmek, 5 - Kısa bir tercümeihal ve zabıtaca musaddak bir hüsnühal mazbatası, 6 - 4 adet fotoğraf ve sarih adresi havi istida. Müra- caat adresi: Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü, - Posta kutusu 401 Ankarâ «2297» «4586» Askeri Tıbbiye Okulu Müdüriyetinnden: 1 — Bu sene okulumuza tabib, eczacı, kimyager, askeri hâkim ve muallim Bol Büyük Dertten Kurtuldunuz! Kadının âdet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir tuvalet «servietis dir. Hususi (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. Enince veen sıkı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıhhi ve fenni bir şe- kilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da ermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda, sporda, vazifede, mektepte peve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa ay aşılarınızda kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden israrla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. İsmet Eczane ve Lâboratuvarı Galata İstanbul Tel. 49247; Eczaya müteallik her siparişi müştetilerini memnun Sizde bu kremden şaşmayınız! Bütün cihanda elli senedir datma üs- tün ve eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMIN Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücuda getirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. KREM BALSAMIN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil sıhhi evsafının Londra, Paris, Berlin, « York güzellik enstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mü- kâfatını kazanmış olmakla isbat et- miştir. KREM BALŞAMIN Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acı badem kremleri, tanım. | mış ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağaza- larında bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL Banyodan sonra güneş.. Bütün zevkile, kendini güneşe na- 8ıl verebiliyor? Elinde şemsiyesi mi var? Hayır! Fakat yüzüne güneş tesir etmiyen iki nikab koymuş: VENÜS PUDRASI, VENÜS KREMİ... DIKKAT Yavrularını yaz hastalık. larından korumak istiyen annelerin nazarı dikka- tine: Çocuklar için en iyi gıda âna si- tüdür, fakat her hangi bir sebeple bu sütten mahrum kalan çocukla- ra verilecek en iyi We mükemmel gıda OAmerikada müzehassıs dok- 20 torlar nezdinde hazırlanan ye memleketimizin doktor- larınca takdir edilen; S.M.A. markalı Vitaminli süttür Fazla tafsilât istiyenlere Meccanen lite- talebe alınmak üzere kayıt muamelesine başlanmıştır. 2 — Lise mezunlarının derecesi çok iyi veya iyi olacak olgunluk diploma ve- ya tasdiknamesi ve askeri tam ehliyetnamesi bulunacaktır. 3 — Okula giriş şartları İstanbulda bulunanlar için mektebimizde taşrada- kiler için liselerle askerlik şubelerinde mevcuttur, (207) (4789) tatür gönderilir. Galata posta kutusu 1255. Her Eczanede satılır, m Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedes AKŞAM Matbaası mz Pm LiMON Çi ÇEKLERİ Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menenği olmıyan kolonyadır. Bütün Itriyat mütehassısları, sinir doktorları tarafın | dan bu müstesna kolonyayı sevmeyen kimse bulunmaz. Bir damlası bir mon | SEFALİN | | BÜTÜN AĞRILARI © DERHAL GEÇİREN YEGÂNE' İLAÇDI INKIBAZ ve ondan'mütevellid baş ağrılarını de feder. MİDE ve barsaklar kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLAR DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO. LAY, ve DAHA KATİ tesir eder. Ye- meklerden sonra alınırsa HAZİMSİZ- LİĞİ, MİDE EKŞİLİK ve YANMA. LARINI giderir. MİDE VE BARSAK- LARI ALIŞTIRMAZ . -Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasina dikkat, Küçük gişesi çıkmıştır, fakat büyük sişesi ekonomiktir. BAŞKURT ÇATAL KAŞIK ve BİÇAKLARI Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BIÇAK- LARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadani ya” pılan BAŞKURT mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ. BOZULMAZ, EĞRİLMEZ; KIRILMAZ, PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın- daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve Bi ÇAKLARI YAPILIYOR. Balkanlarda dahi eşi olmayan Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap- mağa davet ediyoruz. BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT.. Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal Ev ve bıçak verirlerse redde diniz ve wrarla BAŞKURT Mamulât | ADEM iKTIDAR ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI HORMOBIN Tabletleri - SAM her eczanede arayınız. MORE rosa kutusu 1255 Hormobin ) Galata ISTANBUL NN” a a ee yk m akşam SAZ - ARAP RAKSI ve ŞARKILARI - AZERBAYCAN MiLLİ OYUNLARI Kemani HAYDAR, Hafız BÜRHAN, Hafız SAİM, Banço HRANT, Kanun İSMAİL, Bayan BEHİCE, NEDİME, MÜNEVVER, LEMAN, KÜÇÜK HAMİYYET Fiyatları R Rakı 7 15, Duble bira 20, meşrubat 25 kr. ilminin kadar mi vardır

Bu sayıdan diğer sayfalar: