30 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

30 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$0 Temm —. Istanbul komutanlığı | | ilânları N iğinde bulunan Topçu E rı tamir ettirilecek- pane e r kolay kolay ölmezler, Onları'öldürecek iy 2 Ağus- si i 1 Ge My tesiri Kat'i mayiler intihap ediniz şif bedeli 1661 lira e FLY, bütün haşarat öldürücü e) pa ii cü, mayilerin;fevkindedir. mesl her gün öğ e (00“mihteli milet Shu tercihe kullanmaktadır Bu nlyonda görülen. m2 İsabit 'olmüştür” Flitin tarmolo hiçbir;vakit taklit ödül: dsteklilerinin 117 nini e se c en Ml beklenen İki şartı mükem: k ya mektup E ie m | de /melet “öder. Insana zarar vermez'fakat rati Dünden evvel Komutanlık İnşaat Şu- 0 kat'iyyen öldürür: Şüpheli mayileri reddediniz” Hakiki Besinden alacakları vesikalarile birlik- © e yegâne; Flit aldığınıza 'emin;olmak için ;"siyah ku: İÜ ihale günü vakti muayyeninde Fin- a Şa “asker resimli sarı tenekeyeİdikkat ediniz dıklıda Satınalma komisyonuna gek- UL N Ğ ik K meleri. (4230) £ ye ir lim a ELİ TOZU * 6 m emin ii Ga Maltepe Askeri lisesinin bina pence- o. v Yeleri tamir ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 2 Ağustos 937 Pazartesi gü- Hü sant 16 da yapılacaktır. Muham- en keşif bedeli 991 lira 95 kuruştur. jartnamesi her gün öğleden evvel ko- Mhisyonda görülebilir, İsteklilerin 75 İiralık Ok teminat makbuz veya mek- tuplarile ihale gününden evvel komu- tanlık İnşaat Şubesinden -alacakları Yesikşlarile birlikte ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiâyonuna gelmeleri. (4231) ri Topbanede 2 No. Tu dikimevi erat hamamının tamiri açık eksiltme ile ihalesi 16/Ağustos/1937 pazartesi gü- nü saat 15,30 da yapılacaktır. Muharı- men keşif bedeli 322 lira 30 kuruştur. Şartnamesi ker gün öğleden evvel ko- misyonda görülebilir. İsteklilerin > liralık ilk teminat makbuz veya mek- tupları ile ihale gününden evvel inşa- ât şubesinden alacakları vesikaları ile Male günü vakti muayyeninde Fındık- da komutanlık satınalma Komsiyo- nuna gelmeleri. (4724) * phanede 2 No.lu Dikimevi bina- Mi tadilât ve tamira- tan açık eksiltme ile ihalesi 16/Ağus- tos/1937 pazartesi günü saat 15 de ya- placaktır. Muhammen keşif bedeli 1907 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görüle- bilir, İsteklilerin 143 liralık ilk teminat Beyoğlu dördüncü Noterliğine Müvekkilim Bey (Satvet Lütfi To- makbuz veya mektupları ile ihale gü- İzanya gid ve Emirgânda kâin evin bah- nünden evvel komutanlık inşaat şube- sinden alacakları vesikalar ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındık- hda komutanlık satınalma komisyo- muna gelmeleri. £ (4725) * Tophanede 2 No.lu dikimevi bina- #mda yaptırılacak tamiratın açık ek- #iltme ile ihalesi 16/Ağuslos/1937 pa- zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşii bedeli 1502 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden mektupları ile # komutanlık inşaat şubesinden alacak- ları yesikalarla beraber ihale günü vak- ti muayyeninde Fındıklıda komutan- lık satınalma komisyonuna gelmeleri. (4723) Senelerdenberi tecrübe edilmiş en tesirli ilâçtır. Eczanelerde bulunur. İsmine dikkat ALGOPAN Dr. Hafız Cemal (LOKMAN HEKİM) Dahiliye mütehassısı Pazardan başka (günlerde öğleden sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstan- bulda Divanyolunda — (104) numaralı hususi kabinesinde hastalarin kabul eder. Sah, cumartesi günleri sabah «9,5 - 125 anatleri hakiki hkataya mah- sustur. O Muayenehane ve ev telefon: 22908. Kandili 38 — 48. çe duvarları tamir edilirken münha- siren usta ve amele tedariki gibi iş- lerde muvakkaten istihdam edilen, Emirgânlı Ahmed Nusretin işine 1937 | senesi Mayısının sekizindenberi niha- yet verilmiştir. Gerek Yeniköy Nahiye müdi atfen, yermi gazelelerde intişar eğen rüşvet hadis hakkındaki yazılarda, Ahmed Nusretin elân müvekkilim nezdinde, hem de kâtiplik vazifesile müstahdem bulunduğu yazıl olma: sına ve gerekse Ahmed tin bazi eşhas ve müessesat ve mağuzalardan müvekkilim namına para ve eşya ta lep eylediği istihbar kılınmasına bina- en hususatı âtiyenin neşri ilânına lü- zum hasıl olmuştur. Şöyle ki: 8 Mayıs 1937 tarihinden itibaren Ahmed Nusretin müvekkilim mezdin- deki hizmeline nihayet verilmiştir. Müyekkilim namına hiç bir şahıs ve müesseseden esasen para ve saire ah- sü kabzına mezun olmıyan bu ada- min bundan sonra da her hangi bir hıs ve müesseseye herne çihetti olursa olsun eşya, para ve saire hak- kında talep ve müracaatı vaki olursa derhal Ted ve ihbar edilmesini ve ga- getelerde elyevm (Satvet Lülfi Tozan) nezdinde istihdami edildiğine dair münteşir beyanatında aslü esası o- madığinı neşri ilân zımmında dört nüsha olarak dairenize | biraktı- ğım bu ilânnamelerden bir nüshası- nın Cumhuriyet ve bir nüshasının Akşam gazetelerine ve üç gün sıra ile neşrü ilin edilmek üzere gönderilme- sini saygılarmla dilerim, Satvet Lütfi Tozan vekili umumisi HH. Sadi Birkök 22908. Kandin 58 —«o0o0o0o0o0OİO —— İstanbul Ziraat Mektebi Satılık Müdürlüğünden: üzüm Halkalıdaki ziraat mektebi çiflik bağlarının 8000 kilo tahmin ve 500 ira kıymet takdir edilen (çavuş, pembe çavuş ve kokulu misket ve saire muhtelif nevi) üzümleri Ağustosun beşinci Perşembe günü saat on beşte Halkalıda mektepte açık arttırma ile satılacaktır. Almak isteyenler mezkür günde 37,5 Ura teminatı muvakkate ile birlikte Ziraat mektebinde müteşekkil komisyona ve şartnameyi görmek için de İstanbul vilâyetinde Ziraat müdiriyetine müra- €aatları ilân olunur. (4530) İ dan beklenen a FLI”r' daha çab Scandinavian Near East Agceny Galatada Tahir han 3 üncü kat Tek: 4901 - 2-3 ! Svenska Örlent Linien Gothenburg Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, | Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütün Baltık limanları şark ve Karadeniz başlı- €a Ilmanları arasında 16 günde bir azimet ve avdet İçin munlasam postalar, Gdynla - Dantsig - Gothenburg ve Oslo- vapurlar. | avdet muntazam postalar İstanbulda beklenen vapurlar Thessalia vapuru 24 Temmuza doğru Larissa vapuru 29 Temmuza doğru Smyrna vapuru $i Temmuza doğru Adana vapuru 6 üğustesn doğru Burgaz, Varna, Köstence, için Ymamımızdan hareket edecek vapurlar Thessalla vapuru 30 Temmuza doğru Adana vapuru 9 Ağustosa doğru Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam Hirnanları için hareket edecek vapurlar Suyma vapuru 31 Temmuza doğru Tarla tafsllât için Galata'da Ova- kimyan hanında DOYÇE LEVANTE LİNYE vapur acentalığına müracaat, Telefon: 476) - 44169 umartesi gürü seat (15,30) da Taksim stadyomunda itfaiye tö- mek arzu edenlerin davetiyelerini almak üzere mintaka grup âmirliklerine müracaat etmeleri ilân olunur. (B.) (4747) istanbul Barosu Başkanlığından: Baromuzun 1179 kütük sayısında adı yazılı ve Galata Fermeneciler İlyadis han, 10 numarada avukat Rafi Oralkan bir ay müddetle muvakkaten âvukatlık- tan menedilmiş ve keyfiyet İstanbul-C. Müddetumumlliği tarafından 27/Tem- Bardaland vapuru 28 Temmuza doğru Gdynia Gol - Stokholm, ve Osloğ eket edecek vapurlar, Bardaland vapuru 28 Temmuza doğru Salmas vapuru 9 Ağustosa doğru Vikingland vapuru 10 ARustosa doğru Fazla tafsllât için Galata'da Tahir han alığına müracaat. Tel muz/1937 tarihinde mahkemelerle adliye ve icra dairelerine tamim edilmşitir. iktisad Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yaptsağa izinli bulu- man ecnebi Şirketlerden (Nestle And Anglo Süls Kondehsed Milk Kompani Limited) in 12/3/1987 tarihinde vekâletimize tevdi edilmiş bulunan vekâletnamesinde adının (Nestle And Ançlo - Süis Kondensed Milk Kompani Limited) Anonim Şirketi olarak yanlı bulunduğu iin olunur. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 — Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer tesisatı olan bi- nalarının kalöriferle, kalörifer tesisatı olmıyan binalarının kok kömürü soba- siyle ve 165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş- tur. 2 — Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat tek- Hitinin $e 70 udur. 3 — İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tara- fından 10/8,937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. kı YTLARF eder 'Tophanede . LV. Eşya ve Teçhizat ambarında mevcut olup satılacak olan 2196 adet köhne çuval ile 6091 kilo kanaviçe 5/8/997 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma (Komisyonunda açık arttırma ile salılacaklır. Tahmin bedeli çuvalın âdedi beş kuruş kana- viçenin kilosu 20 kuruştur. Teminatı 199 lira 20 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda çuval ve kanaviçeler anbarda görülebilir. İsteklilerin te- minatlarile belli.saatte komi: gelmeleri (46) (4 * Tophane fırmının keşfi : mucibince tamiratı 5/Ağustos/1937 perşembe gü- nü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 999 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 75 liradır. Şart- name ve keşfi komisyonda görülel İsteklilerin bu gibi inşaat yaptıklâı dair vesaik ibrazı mecburu olduğundan işbu vesikalariyle'belli saatte komisyo- na gelmeleri. (60) (4734) * Piyade atış okulu ile Maltepe ve Bur- sa askeri liseleri için alınacak olan ça- maşır kurulma, makinesine talip çık- madığından 2/Ağustos/1937 salı günü saat 15,30 da Tophanede satınalma ko- misyonunda «pazarlıkla almacaktır. Tahmin bedeli 6910 liradır. İlk temina- ta 518 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko- misyonda görülebilir. İsteklilerin bek saatte komisyona gelmeleri (59 (4735) * İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 55000 kilo kavun ve 50000 kilo karpuz 2/8/937 pazartesi günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 'Tahmin bedeli 4950 liradır. İlk tem'na- tı 571 lira 25 kurüştur. Şartnamesi ko misyonda görülebilir. İsteklilerin bel- li saatte komisyona gelmeleri. (55) (4658) Dr. MEHMED İZZET Dahiliye mütehassıs Muayenehane: Cağaloğiu Nuruosma niye caddesi No. 47 Baha Bey Aps”t 4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak İsteyenlerin de Enstitü | manı pazardan manada hesyün 13 * 17 İ Daire Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (2273) (4588) i | hastalarını kabul erler. Telefon: 23925 İ | | RR e se |

Bu sayıdan diğer sayfalar: