18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 NİSAN — 1985 HABER — IMVPM_ ğ Çi 15 Nİ — —— ——— — Z - - Haşarat uyanmadan Y” B AY'DA ile tahrip ediniz l valarını ve tohumların e » inek, sivrisinek, güve ve bütün haşarat uyanmağa başladı. Havala: ısındıkça haşarat çoğalır. Bütün haşaratı kökünden kesmek için !“F""_“ Yaz geliyor. Tahta kurusu, "ne ;“ Helniü bausanma, Va. tehtaların; duvarlari ikgüntlkekicaralarına bek:PATL serpiniz. _Vo tahta kuru yııvı!ıruıı FAYDA ıla_lıhrıp yuvalarma ve eşyalarm Üzer? haşârattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa — apartımanlarda, mütfaklarda yemeklerinizi, — erzakınızı telvis eden hamam -böcekle- ediniz. Bütün yaz bu nı:::’ınlırdı bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki — hırtılları :.ni' lhdeîtııır?ıe)ıît' imha ediniz- Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. hemehal 1 eee RRR NARKR | Satılık bahçeli & , işha İtfaiye karakolu Ş Hibileesii ! Iıışr:ıımn;ı'ı İıkend’ır sokağında| B #UBUBATUMLARI (| 64 No. lı dört kat, üçer odalı 270 |/ metre bahçeyi havi ev satılıktır. Beyoğlu İstiklâl caddesinde 38 No. İ: mobilya salonunda Agop ı Dr. HAZIM vi Cerrahpaşa — hastanesi Sa cildiye ve zühreviye ııîluhıııııı ai Beyoğlu İstiklâl caddesi nc.:h 4 neması karşısında dir gea No: 9 ikinci daire hergün Sabat- tan akşama kadar. “JİWMIIIAIIII ECZANELERDE SATILIR Glleaği VE Kuvver | Menbaldır | Efendiye müracaat. Bzerrer va " TÜT aNT FE N NA FM NANE$İAM AAA KAT A aF KazaX WTÜAYARS DT Kat F MA SN Aiyanı> a Mayyare l Türkce - Osmanlıca - Fransızca SÖZLÜK Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français Ismail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lüşat öz Elbise poket boyaları için wREğ Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve mum Türkiyede ACENTA A B Gun: zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. A RANIYOR. Talip olanlar mekB G? — pi Al A A Hattâ ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLUK © tapla btanbuldı Ce aa İntişar etmiştir. Fiatı 100 kuruştur. &—e kanaat kütübhanesi..... Etibba 'odası Başkanlığından: 19 Nisan 1935 Cuma gü - nü saat 15 de Cağaloğlunda Erkek Lisesi karşısındaki damız — binası salonlarında (Birinci Tıbbi ve Sıhht kitap- lar sergisi) açılacaktır. İşbu ilân davetiye makamında kabul edilerek Oda azasının açılma merasiminde bulun- mak suretiyle sergiyi şeref"- irmeleri rica olunur. fi (1981) Acenta Aranıyor “HOROZ,, marka kumaş ve Faka lıert NeVPOZin alınız. gün Hava yine bozuldu * Buna rağmen Korkmayinı BORJİYA t 297 -- — — Yüzü yerde sürünüyordu. — Sen Rozasın! Sefalet içinde ter- ketmiş olduğum kadınsın! Çocukları- mın anasısın! Oh!., Şimdi hepsini an- ladım.. Hepsini anladım!.. — Eveti,. Ben Lükres - ile- Sezarın annesi, Rodrik Borjiyanın karısıyım ! Ömründe ilk defa doğru söyledin!.. — Aman Roza!, Bana acı!, Eskiden beni ne kadar seviyordun.. Belki şim- di de seversin, — Şimdi aman diyorsun ha!.. Ben senin yüzünden neler çektim biliyor musun? Evet ben seni sevdim.. Çıldı- rasıya sevdim, Lâkin sen.. — Rora.. Bu sevgi namına merha- met!. — Merhamet - sözünü nasıl söylüyorsun alçak herif! Bu söz senin ağrına yakışmaz! merhamet etti! Kırk senedir. döktü. Küm gözyaşlarını kim gelip sildi? Dinle Rodrik!.. Rodrik Borjiya alnını döşeme tah- taları üzerine vuruyordu. Tahtalar kana bulanmıştı. — Merhamet!.. Merhamet!.. Lâkin sesi yavaş yavaş zayıfladı. Soğukluk ellerine, kollarına kadar çıkmıştı. Maga devam ediyordu: — Hâlâ merhamet diyor! Halbuki | gine doğru süzüldüğünü gördü. Ge- annemle babam onun merhametsizce hareketinin kurbanı olarak ölmüşler. dir. Beni kızken ağlatan, kadımken canımdan bıktıran, ihtiyarken istirap içinde intikam fikriyle yaşatan odur. Ona gönül verdiğim — için en bedbahtı olanıysa — benim., Şimdi utanmadan Bana kim dünyanım Ihtiyar Borjiyaya birden bire is- parmoz geldi. Vücudu katılaşltı. Sonra dudaklarında köpükler peyda oldu. Son bir çığlık daha kopararak ağzı açık kaldı, Papa Altıncı Aleksandı'ın canı ce- henneme gitmişti. Maga bir kaç saniye Rodrik Borji- yanım ölüsü üzerine eğildi. Sayıklar gibi bir takım sözler söylüyor, gözleri cam gibi parlıyordu. Birdenbire ayağa kalkarak kendi kendine söylenmeğe başladı: — Rodrik öldü diye kim uydurdu?. Benim Rodriğim ölmemiştir. Ah sev- gili Rodriğim.. Sen yaşıyorsun! Sen ölmedin! Beni seversin değil mi?. E- * vet seversinl. Hattâ hbeni mezarda bekliyorsun!, Rodrik! Öbür dünyada birleşeceğiz.. Beni bekle geliyorum ! Maga bir odadan geçti duman kap- Tamış olan bir sofaya doğru ilerledi. Yarı alev içinde bulunan bir. merdi- venden güç belâ indi. Şatonun aylu- suna çıktı. Deniz kenarındaki kaya: ların yanına vardı. Kumsala indi. Mü- temadiyen yürüyordu. Deniz omuzla- rına kadar çıktı. Sonra — yalnız başı dışarda kaldı, O sırada- denize vur- makta olan yangının kızıl ışığı altın- | da Maga bir geminin pupa yelken en- minin arka güvertesinde iki gölge bi. ribirine sokulmuşlar, sarılmışlardı. Maga bunu da gördükten sonra bir dalga geldi. Başından aştı. Kendisini alıp götürdü. Zavallı kadın: — Beni bekle Rodrik!.. Sevgili Rod- Fik!.. Ben de geliyorum!.. Seni — sevle can çekiş Rodrik!.. Şimdi geber al-| yorum.. çak!. Hem de çocukların - tarafından öldürüldüğünü bilerek geberi. Borjiya son bir gayrette daha bu- Tundu. Dudakları hafifçe hareket & diyordu: — Mel'an!. Sözünü ancak M: işittirebildi. Roza Vanozo da: uı“' — Geber alçak — habist Cevabiyle Bon intikamını aldı, [ , Diyerek dalgaların arasında, deni« | zin dibine doğru inerek, kayboldu. BİTİŞ MONTEFORTE BAHÇELERİ Üç sene sonra.. Montefortede Kont Alma sülâlesi sarayımın büyük ve süslü bahçesinde-

Bu sayıdan diğer sayfalar: