18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zabitler maaş olarakl)asan cazeri ne alacaklar ? Lâyiha Kamutayda kabul edilince 30 ikinci teşrinde muteber olacak Ankara, 17 (Hususi) — Zabit-| lerin ve askeri memurlarım maaş- | ları hakkımdaki kanunun bazı maddeleriyle 2617 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası Bütçe Encümeninden geçerek meclise gönderilmiş ve ruznameye alm- mıştır. Bu lâyihaya göre zabitlerin bu- gün için mevcut 14 derece, 13 © indirilmiştir. Ve Liva Kumandan- liğr yapmış olan Miralaylara ait bugün tatbik edilen kanunda mev.- cut derece kaldırılmaktadır. Lâyiha kanun şeklini aldıktan sonra 30 İkinciteşrin 1935 tarihin- de muteber olacaktır. Lâyihada zabitlerin yeni dereceleri şu şekil- de gösterilmektedir. Birinci Feriklerin asli maaşları 150, İkinci Feriklerin aslt maaşla- rı 125, Fırka Kumandanlığı yap- mış Mirlivalar 100, Mirlivalar, Divanı temyiz müddeiumumizsi ve Vekâlet Hukuk müşaviri 90, Mira- laylar, Divanı temyiz azaları, bi- rinci sınıf askeri memurlar 80; Kaymakamlar, ikinci smıf askeri memurlar, ve Vekâlet kalem mah- sus müdürü 70, Binbaşılar, üçüncü smnıf askeri memurlar 55; kidemli Almanlarla Japonlar Iktisadi sahada bir anlaşma yapıyorlar !juynnul Zaytung'da okudu - gumuza göre Essen'deki — Alman Krup fabrikası Tokyoda Alman ticaret ataşesi vasrtasiyle Mançu - kunun mezkür şehirde bulunan o- fisine müracaat ederek Alman ya — Japoya ve Mançuku arasın da iktisadi ve sınal bir tesanüt için teklifler yapmıştır. Lâzim gelen sermayeleri Japon bankaları te min edecek, Almanya ise mühen- disleri, mütahassısları verecek ve ihtira hakkı mahfuz olan hususi i. malâtı devredecektir. Ofisin müdürü esas itibarile bu teklifleri kabul etmiştir. Lüzrm ge- len müzakere ve pazarlıklar Tok- yoda Alman sefaretinde ve iki ha- riciye nezareti arasmda yapılmak- tadır. Ayni gazeteye bakılırsa Alman- ya ile Japonya arasında yün ve şe- ker sanayiinde mesai iştiraki ka - bul edilmiş olduğu gibi Mançuku- nun şimendifer inşaatı meselele- rinde de iki devlet arasında bir anlaşma yapılmıştır. Sinemi Paris borsası Paris, 18 (ALA) —17 Nisar tarihli Borsa vaziyeti: Muamelenin azlığına — rağmen esham borsasının vaziyeti mem nuniyet vericidir. Piyasa — daha müvazenelidir. Kâr nisbeti fazla. dır. Temevvücat daha az hassas tır. Fransız hükümet rantları dün- kü krymetlerini kolaylıkla muha - — faza etmektedirler. yüzbaşılar, dördüncü smıf askeri memurlar 45; yüzbaşılar, beşinci sımıf askeri memurlar 40; birinci mülâzımlar, altımcı smıf askeri memurlar 35; mülüzımlar, yedin- ci sınıf askert memurlar 30; zabit vekilleri, sekizinci sınıf askeri me- murlar 25; askeri memur muavin- leri 20; Hükümet bu teklifin mucibi se- beplerini lâyihasımda şu şekilde anlatmaktadır: “Devlet memurları maaşlar- nın tevhit ve teadili hakkındaki kanuna göre yüksek tahsil görmüş olan mülkiye memurları 25 asli maaşla baremin 12 derecesinde hizmete başladıkları halde yük- sek tahsil görmüş olan zabit vekil- leri mülkiye — bareminin 14 üncü derecesi olan 20 lira asli maaşla hizmete başlamaktadırlar. Bu sır retle hizmetin başlangıcmdan iti- bâren iki barem arasamda zabitler aleyhine bir fark hasıl olmaktadır. Orduda terfi bekleme müddet- leri fazla olduğu için bu fark hiz- metin devamı müddetince müte- miadiyen büyümektedir. Halbuki ordu mensuplarınm vazife külfet ve mes'uliyetleri bu farkların ken- di aleyhlerinde olmasmı icap et- tirecek mahiyettedir.,, Fransa, casusları mahkâm etti — Paris, 18 (A.A) — Ceza mah kemesi, 1933 ilkkânununda mey - dana çıkarılan ve muhtelif ulus - lara mensup 31 kişinin tevkifi ile neticelenen casusluk — meselesi hakkmdaki hükmünü vermiştir. Uzun süren bir gizli celseden sonra mahkeme, 24 maznunu 2 ile 5 sene arasında muhtelif hapis cezalarına mahküm etmiştir. Casusl-k işinde mühim bir rol oynamış olan Lidya Stal isminde- ki ?us kadını, beş sene hapse mana0 edilmiştir. Sovyet tayyarecileri Ankaraya gittiler Bir haftadır şehrimizde bulu - nan Sovyet tayyarecilerinden bay Amohin ve bay Romanof dün An- karaya gitmişlerdir. Her ikisi de Sovyetlerin “Osav- yakim,, gençlik teşkilâtının motör- süz tayyare ve paraşüt kısmı men- suplarındandır. Ankarada “Türk kuşu,, isimli sivil tayyare mekte - ; binde muallimlik edeceklerdir. Beribelridi tirdikleri motörsüz tayyare ve paraşütleri de Ankaraya götürmüşlerdir. li Hâldeki dükkânların kiraları ç Yeni keresteciler hâlindeki ma- ğazaların kira bedellerinin tayini- ne başlanmıştır. — Bolediye tara - fından bir heyet evvelki günden beri hâlde bu işle meşgul ol - maktadır. Bu heyet dükkânların hâl ka pılarma nazaran gö : re kira bedellerini tayin etmekte tedir. Diğer taraftan hâldeki yazıha ne ve mağazaların numaratajı da yapılmaktadır. HABER — A—ı Puhn sabah Gazeteıer'ı Bulgarlar ne diyorlar? Seyyar bir sergi yapmak İistiyorlar Devletler Almanyaya| — Bulgar mahsullerini teşhir — et- karşı ne yapacaklır? mek üzere, seyyar bir sergi halin: KURUN — Asım Üs bugün yazmış| 9* kullanılmak için Japonya Sof - 'duğu başmakolede Strezada üç dev-| Ya ticaret ve sanayi odasına müra- lettn Almanyaya karşı aldıkları va-| caat ederek 9,000 tonluk bir vapur. ziyetten bahsediyor. verebileceğini bildirmiştir. Bun - Yazıya göre üç declet Almanyanın Versay andlaşmasını bormak suretiy- miş olmalarına ses çıkarmıyacak, fa-| hilât gösterileceğine de söz - veril- kat Almanya Versay müahedesinin| miştir. Buna mukabil Japonya da diğer hükümlerini de bozmağa teşeb-| Avrupanın Cenubu Şarkisinde Ja- |i büs ederse bu takdirde harekete m' pon ticaretine merkez olmak üze - dan maada Bulgar — mahsullerine f le mecburl askerlik usulünü iade et-| Japon arazisiyle Mançukuda tes- (i cektir. Bu hareket de Almanyaya kar- şt umumt ticari bir boykot llhıdıııılı le başlıyacaktır. Asım Us en dikkale değer noktanın Cenevre etkârı umumiyesinin, üç dev Tet arasında verilen bu kararı nasıl karşılayacakları olduğunu söyliyerek yazısını bitiriyor. CÜMHURİYET — Başmakale yok- tur. ZAMAN — Zaman imzalı yazı dün- ya Kadınlar Birliğinin İstanbulda toplanacağını meczuu bahsederek Tür- kiyenin son senelerde bir çok beynel- milel toplanlılara yer olduğunu söy- lüyor, ve yazısını şu şekilde bitiryiyor: “Bugün içtimalarına başlıyacak o- lan bu beynelmilel birliğin müzake- relerinden ne pibi neticeler çıkacak- tır? Onu bilmiyoruz. Ekseriyetle böy- le umumüi mesail için toplanan Kon- grelerin mesdisi bol bol lâf etmeğe munhasır kaldığına ve bu defa topla- nanların ise bilhassa konuşmaktan hoşlanan kadınlar bulunduğuna göre Belki kongreden fazla müspet - işler beklemek zatt olur. Bu itibarla İstonbula gelmiş olan 33 milletin. mürakhasları bayanlara hem safa geldiniz deriz, hem de — mll- sakerelerinde muvuffakiyetler dile- Flz.n MİLLİYET — Ahmed Şükrü Es- mer de bugün yazmış olduğu başma- kalede uluslar derneğine Streza kanm Yeransının neucest orarak ingütere m kurulmasına müsaade| olunmasını istemiştir. re Bulgaristanda bir Japon ticaret teşkilâtını Bulgar hükümetile Sofya tica - ji ret odası bu mesele hakkında he- nüz bir karar vermemişlerdir. Tn ğorlk Halıcıoğlunda park Halıcıoğlunda metrük Abdüsse- lâm mezarlığının bulunduğu yer belediyece park haline getirile - başka yere kaldırılacaktır. M“lıf: Ağır yaralandı üst katma yük — çıkarmakta olan Osman oğlu bayramın ayağı ka - yarak düşmüş, ağır surette yara - lanmıştır . Kuyuya düştü lercanda oturan Mehmedin oğlu üç yaşm - daki Bülend evin kuyusuna düş müş, boğulmadan kurtarılmıştır. Falcı yakalandı Büyükadada bir falcı yakalan- Düyükm li Gütenli ve | sarşter. Fransanın müştereken verdikleri muh- tıradan bahsediyor. Ve bu muhtıra- ntn İngiltere ile Fransa noktai nazar- ları arasındaki farkı bariz bir şekilde gösterdiğini söylüyor. AKŞAM — Akşamcı — İstanbulda bulunan Beyaz Rusların da Türk ta.- büyetine geçmeleri münasebetiyle bir şütun yazısı yazmıştır. Beyaz Rusla- rin bu karardan dolayı çok memnun olmaları ve Türk kültürüne ııvıııalım lâzımgeldiğini söylüyor. — Limon neden bahalılaştı ? Son bir kaç gün içinde mizde limon fiyatları şimdiye ka- dar az görüşülmüş — bir şekilde yükselmiştir. Limonun dünkü top- tan fiyatı sandığı on lira idi. lâkadarlar kontejan darlığmdan ileri gelen bu halin ay sonuna ka- dar süreceğini sanıyorlar. ——— 23 Nisan tatili Türkiye İş Bankasından: Türkiye Büyük Kamutayın açıldığı günün yıldönümüne rastlıyan ve Milli bayramımız olan 23 Nisan 1935 Salı|i günü Bankamız İstanbul, Beyoğlu, ve Galata şubeleriyle Kadıköy, Üsküdar ve Beyazıt Ajanalarımızın bu mutlu gün onuruna kapalı bulumduğunu saygı değer müşterilerimize bildiri- TİZ, —— ——— Güreşçileri davet Güreş Federasyonundan: C. H. F. sınm 1934 ıınal'rürkiyv.— şampiyonlarına sunduğu armaganla- rı almak üzere aşağıda adları yazılı Istanbulda bulunan Türkiye güreş şŞampiyonlarının 19 — 4 — 925 Cuma günü saat 13 de Galatasaray klübü- | nün spor salonunda bulunmaları Nl dirflir: Filizi Ömer En hafif: ÜÖmer Yarı orta; — Saim Ağır: —Büyük Mustafa Hafif: —Yaşar Bll' | da kolayca bulunmamaktadır. A- | kağında 15 numaralı evde oturan Eftalyanın iskambil ile fala baktı- ğ zabıtaya haber verilmiş, iki ka- dın zabıta memuru, dün Eftalyayı €ürmü meşhut halinde yakalamış- lardır. iş bulacak Beyoğlunda Hava — sokağında | sini işe koymak bahanesiyle 35 li Bağırıyordu Dün gece Fenerde iskele civa - rında sarhoş bir halde bağırıp ça: şehri - | ğiran motör tayfalarından Dursun yakalanmıştır. | Kazanacağınız pek zengin h cektir. Buradaki mezar — taşları (Ğ Tütün gümrüğünde bir hanm || Kehribarcı hanmda |“ | oturan Şevket, Celâl isminde biri: | rasını dolandırmış, yakalanmıştır. | | Tı Iı Eşya Piyangosu Sergisi ıe N'İSA'N — 1988 — Kadınlar kongresi pulları | Uluslar arası Kadınlar Birliği ktf gresi hatırası olarak 15 neyvi üze yeni posta pulları bastırılmıştır. tün posta merkezlerinde bulunadt” bu pullar bugünden 31 Kânunut 935 tarihine kadar her nevi mü " ta muzaaf ücretle ve istek üzerin€ pıştırılabileceği gibi seri halinde posta kişelerinde satılacaktır. iHASAN Krem # -Dünyada mevcut | kremlerin ennefisi | İşen sıhhisidir. Nazik # cildli kadınların hâ # yat arkadaşıdır. il» tiyarları gençleş- İirir ve gençleri gü # zelleştirir. insana | ebedi bir taravet $ veren HASAN Kre- mini unutmayınız. Kutusu 50 Tüp halinde 20 HASAN DEPOSU: Ankara, Istanbul, Beyoğlu İşte, dün ilân ettiğimiz AS Rî sinemanın Fevkalâde proğramı: Bugunemalerie İ SA ean Mumyalar Müzesi 'Tamamen renkli Fransızca söz lü FAY VRAY ve LİONEL ATWİLL tarafından temsil edilmiş — film foma Çılgınlıkları Filme alımmış rövülerin en yanı hayret Fransıca sö filmi. Oynıyan: EDDİE CANİOS Suvaresinde: 8.45 de her 2 fi birden Cı l. açıldı ediyelerinizi gidip seyrediniz. (B — Parmakkapı, Milyon Tayyare gişesi | Ş karşısında ça İPEK SiN | EMASINDA Bugün matinelerden itibaren Rejisör FRİTZ LANG tarafından vücude getirilen A M yW A A MN (Liliom) Fransızca sözlü filmi başlıyor. Oynıyanlar: Kalbi yanık apaş rolünde Fındıkçı kız rolünde FLORELLE CHARLES BOYER ; Bugün SARAY sinemasında Bütün matinelerile suvaresinde 2 film birden Fevkalâde bir muvaffakıyet kazanmış olan ÖĞ Filmi programa ilâveten gösterilecektir. Ayrıca: D j ıAı.ı—:M a DOUGLAS FAİRBANKS tarafırdan temsil edilsaif Öğ ve cazip Fransızcasözlü büyük film.

Bu sayıdan diğer sayfalar: