18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İi <$ T : Bi peyi ilerlemiş. — Ya, neden anladınız? — Eskiden o piyano çalarken sokaktan geçenler kulaklarını ı:l karlar ve koşarak kaçarlardı. Hkı buki şimdi yalnız kulaklarını tıkı- yorlar! — polisi teftiş Cenubi Amerika hükümetlerin-| den birinde polis müdürü bir mer- kezi teftişe gitmişti. Bütün kara - kolu baştan aşağı dolaştı. Kapının| arkasında uyuyan üstü başı yıı—ıdş' bir adamdan başka hiç kimseyi bulamadı. Adamı isticvaba başla-| Ki — Komiser nerede? — Zannedersem karısıyle sine- maya gitti. Ne de olsa sinema pa- nıu..y K : Old':m:rkıdnşlırile birlikte bir meyhaneye gitti. — Mutadıdır.| Hergün böyle hareket eder. — Nâbetçi? | — Üç gündenberi meydanda | — Bayaı!aı,ı im dU BDaylar! Şimdi hiç tanımadığım çocuk üzerinde tecrübeler yapacağım. Korkmazsın değil mi küçük? — Hayır babacığım! Hokkabaz (sahnede) AM we GW — Polis memurları da yok mu?| — Bugün biri evleniyor. Hepsi| oraya gittiler. — Allab, Allah, peki ya sen| kimsin? | — De a adazıli beş altı Buraya getirdiler! Telefonda Kadım — Hizmetçi kız çıktı, gitti. Kocası — Neden? Kadın — Sabahleyin telefonda kendisine küfür etmişsin ! | Kocası — Ne! Telefonda ko - — nedir 0? Gol mü oldu? nüştuğum sen değil miydin? UND Pa e . a a — Hayır, oyunculardan biri kake- me tekme attı. Evlenme teklifi! Erkek — Zengin, fakat aptal bir adamla evlenir misiniz? Genç kiz — A Evhpc; teklifinizi pek ani yaptınız. m'uu- ade edin de biraz düşüneyim: Beki boğa güreşçisi taksi otomobili | çağrıyor! - Çocuk mantığı Çocuk — Anne, bu lâvbada ne w? y.î::m — Sahipsiz köpeklerin| yakalanıp öldürüleceklerini_... Çocuk — Demek sahipsiz kö -| pekler okumak biliyorlar! Kİ ekeli I : yirmi Fener bekçisi — T! taksitini n dört saat zarfında ödemezsek Tadve- yu gelip alacaklarmış. — Bu fırtınada gelsinler de yörer Tlim? — Mantık — Nişan alınırken neden bir göz yamulur? — İki göz birden — yumulursa hedefi görmek kabil değildir de ondan!,. lner hamal) e: bi Üazni mal/ ni zz Canbaz, ktz kaçırıyor! Sebebi?_ Doktor — Hesabınızı — yapıp gönderdiğim faturayı — açmadan mamen iyileşmiş ve rahat bulu - yorsunuz değil mi? geri yollamışsınız. Hasta — Kendinizi — üzecek! şeylerden sakınınız dememiş miy-| kadar olduğunu söyleyin, Ona gö- re cevap vereyim. diniz? L A Şoförler! Otomobilinizin lâstiğini tazla şişirmeyiniz! »- — Kendisine 1910 modeli Meydan okuyuş İki boksör ringe çıkmışlar, dö. güşeceklerdi. Birisi karşısındaki . ni korkutmak için şu sözleri söy - ledi: — Görüyorum ki sen beni tanı- miyor, kiminle döğüşeceğini bil - miyorsun ! Ben öyle bir boksörüm ki doğduğum zaman bile ellerim- de boks eldivenleri vardı! Ötekisi cevap verdi: —Evet, evet! Onun içindir ki şimdi ölürken de eldivenlerin ge- ne ellerinde bulunacak! Yalan değil yanlış — Senin eski uşak hapiste imiş ha? Halbuki bana bir yazıha- ne açtığını söylüyordu. — Yalan söylememiş. — Yalnız yazıhaneyi değil, kasayı da aç - mış! YA ilâç! — Karımı antika eşya satın al- mak hevesinden nasıl vaz geçir - din2 bir Ford hediye ettim. Mazur Kadın — Sabahın saat altısın- da küfeci sırtında eve — dönmeğe utanmıyor musun? Erkek -- Ne yapayım karıcığım, daha evvel bir. küfeci bulama - Dalgın yankesici kırda dolaşıyor. Hasta ve doktor Doktor — Nasıl, kendinizi ta - Hasta — Evvelâ boreumun ne — Baban numara karneni gördüğü vakit seni dövdü mü? — Babam beni hiç dövmez. — Demek çok yumuşak huy - lu? — Hayır ama romatizması var- dır, yerinden kalkamaz ! — Doktor kaynanamı - kurtarmak- tan ümidini kesti. — Üzülme, belki aldanmıştır. — Ben de ondan korkuyorum ya! ÜE zi Feni nişanlı — Artık ayrılalım sev. gilim! Lokomotif düdük çalıyor. Tron nerdeyse kalkacak, Korkulu rüya — Ayşe nihayet aşkıma muka- bele edecek galiba.. Dün gece be- ni ni rüyasında gördüğünü söyledi. — Tevekkeli değil, bana da “hep korkulu rüyalar görüyorum, demişti. — Derslerine iyi çalışırsan sana bir Yol keçesini nasıl sermeli? »bisiklet alacağımı söylediğin halde gene çalışmıyorsun. Ders - zamanla- rında ne yapıyorsun? — Bisiklete binmeği öğreniyorum! Bir tedbir — Mademki evinizde köpek yok, neden kapmıza — “köpekten sakınınız|,, diye yazdırdınız? — Evimizde köpek yok” ama mahallemizde çok hırsız var!,

Bu sayıdan diğer sayfalar: