18 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

18 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 #> Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer'in idaresi altında açılan ALEMDAR SIHHAT EVi Bilâmum Cerrahi, Dahili, Nisat ve Asabi hastaları kabul eder ve en büyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedikleri müte- hassısa kendilerini tedavi eltitmekte serbestir, Yatak ücreti 2 liradan başlar amaa Sudmuhrik Reçine Neftyağı Amonyak Filit «en müessir cins» Filit tulumbası «Büyük» Pülvarizatör 60000 , Sinek kâadı 1 — Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 8 kslem malzeme şartnameleri mucibin- ce pazarlıkla satın almacaktır. 1 — Pazarlık 25/111/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübeyaâat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. TI — Şartnam parasiz olârak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 9 7,5 güvenme pâ- Yalariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. o «1300 MÜNAKASA İLÂNI İstanbul Sular İdaresinden: İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatının satın alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 1 — Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alımabilir. 2 — Eksiltme 11/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merke- zinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. ıyacakları zarfları yukarıda yazılı saatten dh İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundau: Bakırköy Emrazı akliye ve âsnbiye hastanesinin eşya deposunun çatı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. İ 1 — Eksiltme 23/3/9338 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç- timal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır? 2 — Keşif bedeli: 5446 li 3 — Muvakkat Garanti: 4 — Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel husus! ve fenn! şartnameleri, keşif hülâsasiyle buna müteferri diğer evrak her gün Komisyonda görülebilir. 3 — Talipler şartnameye göre hazırl evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. 5 — İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda ya- zili belgeler ve bu işe ber 5090 liralık iş yaptıklarına dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektublariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri, o «1176 İstanbul Orman Baş Mühendisliğinden: Cinsi Mikdarı Muhârimen Vahit (o Fiat Hacmi M3. D3. Lira K. Çam 36AL 208 5 15 Göknar 7 09 3 65 1 — Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt dev. let ormanından numaralanmış 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet kerestelik devrik çam ve 7 M3. 079 D3, ba denk 3 adet devrik göknar ağacı 12 ay içinde çıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya konul - muştur. 2 — Arttırılma 5/4/938 larihine müsadif Salı günü saat 15 de Bolu hükümet binasındaki Orman İdaresinde yapılacaktır. 3 — Beher gayrimenkul metre mikâbın muhammen bedeli çamın 515 ve gök- barın 385 kuruştur. 4 — Muvakkat teminat 1408 lira 486 kuruştur. 8 — Şartname ve mukavelename projelerini görmek İsteyenler Bolu, İstan- bul ve Ankara Orman Beşmüdürlüğüne ve Orman Umum Müdürlüğüne müra « kemi edebilirler, «1393; MÜNAKASA İLÂNI İstanbul Sular İdaresinden : İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun boruların satn Alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 1 — Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak almabilir. 2 — Eksiltme 11/Nisan/939 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merke « Zinde müteşekkil komisyonda yaplacak tır, 3 — Tabipler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yukarıda yazılı saatten | evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. 41431» - m ———— SON POSTA ..— - İstanbul Belediyesi İlânları 1 — 259 17/3/938 Perşembe 260 — 520 18/3/9398 Cuma 521 — 670 19/3/938 Cumartesi 671 — 934 21/3/9908 Pazartesi Belediye emekli ve öksüzlerinin Mart 838 üç aylıkları yukarıda gösteriler gün- lerde Ziraat Bankasından Aylık sahiplerinin maaş cüzdanlarile b kaya müracaatlar; ilân olunur. (8) DOYÇE ORİENT BAKN Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiyedeki şabeleri; Galata - İstanbul - İzmiz Deposu: İst Tütün ğ # Her türlü banha işi k (1467) İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : Sivas Nümune hastanesi için lâzım olan 48 kalem Dişçi malzemesi açık ekellt. meye konulmuştur. Son Posta Yevmi, Biyasi, Havadis ve Halk gazetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 a STANBUL 1 — Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muâvenet Müdürlüğü binasında Gazetemizde çıkan yan ve kurulu komisyonda 23/3/9838 Çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. Skiller böle İNER 2 — Muhammen fist 2100 liradır. z mahfuz ve gazetemize aittir. 3 — Muvakkat garanti: 157 lira 50 kuruştur. —— 4 — İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler, 5 — İstekliler cari seneye aid ticaret odasi vesikasile 2490 sa; nunda yazılı belğeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile biz» ABONE FIATLARI 1 6 3 likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri, o «1173» Sene) Ay | Ay | Ay o —— ——— ——— — Ku İs |xa | Ke . : TURKİYE | İzi a a Ti Nofıa Vekâletinden: mk Kin İzm — çi 1 — Eksiltmeye konular. iş: Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 1.464.903 lira 88 kuruştur. 2 — Eksiltme: 11/4/193A tarihine rastlayan Pazartesi günü #aa* 15 de Nafia Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasına kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırhk işleri ge- nel şartnamesi, fenni şartnsme ve projeyi 50 lira mukabilinde Sular Umum Mü- dürlüğünden alabilirler. 4 — Exsiltmehe girebilmek içın isteklilerin 60697 lira 12 on iki kuruş muvak- kat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafia su işlerin! veya mümasil inşsatı taahhüd edip muvaffakiyotie bitirdiğine ve bu kabil Nafia işlerin! Laşarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekâletinden ış müteahhitlik vesikası fbraz etmesi, İsleklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saztıen bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâ. zımıdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «632, «1324 Abone bedeli peşirdir. Adres değiştirmek 25 kuruştur. — Gelen evrak geri verilmez. Mlönlardar mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuhlara 10 kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır. Posta kutusu : 741 İstanbul Telgraf : Son Posta Telefon : 20203 İYİ Bayer markasına dikkat

Bu sayıdan diğer sayfalar: