18 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

18 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6© BSayla sSİ! ve İıa_îrgn Gireson, “Güzelim!,, diye bayındırlığın güzelliklerini de| çekmeği ihmal etmemiştir. sinesine SON POSTA güzel Gire Yeşil Giresonun umumt panoraması. Sade resmi bile yurdun bu güzel köşesinin bütün şiiriyetini belli eder, Karadeniz kıyılarının bu en güzel ve en köşesi Giresona yabancı şehre niçin * gelen her k_ağır P renk verebilmek için de ne mümkünse yapılmıştır. «Giresonsun şöhreti vardır ama o- nun neden bu kadar şöhret aldığını bi- len pek azdır. Findik ticaretinin bir ezi der, geçerler. «Giresons yal- bu değildir; ayni manda «ta âtsin eşine pek nadir rastlanabilece derecede muhteşem bir — tablosudur. Güzellik meftunları, Karaderiizin l kıyilarımın bu müstesta köşesini mı laka görmelidirler, Hırçır Karadeniz dalgalari bile ye - şillikler arasından yayılan kumsallara yaklaşır yaklaşinaz, onun bin bir gü - karşısında mestolmuş gibi bir- denbire uyuşur ve «Gireson>u bir tür- lü kamçılayamaz. Şehrin mamur bir yerindeki mat - baasında memleketin oski gazetecisi Nuri Ahmed Çimşit ile konuşuyoruz: — Giresonumuzu bu kadar beğendi- niz demek! diyor. Her gelen yabancıdan bu sözü işitmek bizim için hakiki bir sa- adet oluyor. Ve,.. anlatıyor. Giresonda tabiat hakikaten cümerttir. Yalnız merkez de- ğil, civarı da bu tabil güzelliklerin şaheserlerile doludur. Gelen şehir mü- tehassısları şehrin güzelliğine, gelen ilim adamları bu mıntakanın bir çok hastalıkları iyflesürebilecek kudrette olan hassalarına hayran kalmışlardır. Şehri geziyoruz: Düzgün parke taşlarile döşeli geniş Caddeler... Yalçın tepelerde ağaçlıklar arasından Karadeniz ufuklarına doğru #ezâmetli bir kartal gibi başını kaldır- mış kaleler... Denize dağru sarkmış ya- çifte koylar... Koy ortasındaki adacık.. Hepsi de birbirinden güzel Ba yarattığı da, y nuz ya, diy Şu hal de gazetemizin neden bu adı taşıdığını daha iyi anlarsınız!. Doğru, yeşülik, Yeşillik ve... Yeşillik, Kışm bu kadar. Ya - ilkbaharda ne ölur diye düşünüyorum. Bir çift ağacı yaşalamıyan bazı şehirlerimiz ak- lima geliyor. Bahtiyar Gireson!.. Gireson, «Güzelim» diye bayındırlı- ğin güzelliklerini de sinesine çekmeği Jihmal etmemiş. Şehrin içine asri bir renk verebilmek için ne mümkünse yapmış. Sekiz yıldanberi şehre bir çok Bgüzide eser.armağanlıyan değerli be- lediye reisi Eştef Dizdar bununla övü- nebilir. Ankaradan henüz dönmüştü. Uzun boylu konuştuk. Değerli reisin önümüzdeki yıl içinde daha bir çok gü- zel eserler yaratacağından şüphe edi - | itimadımı büsbütün kuvvetlendirdi Mütevazi ve çok nazik belediye Tef ni, memleketin neden bu kadar candan sevdiğini daha iyi anladım. Gireson bir bediadır. İlk nazar bu- nu anlatır. Gireson bir güzeldir. Bunu herkes takdir eder. Fakat onu iyi an- lamak için, buraya gelenler mutlaka Kaüle tepesine çıkmalıdırlar. İki koyu saran Gireson çünkü buradan bakılın- maçların, n kayalıklar arasından Bgeçen, Büyükada turlarını andırır yol- Gireson Şehir Bandosu Belediyece teşkil edilen Şehir Bandosu bu sene İstanbuldan celbedilen Öğrete men Sadettin Ergüvenc'in iyi çalışması üzerine büsbütün tekemmül Gençler büyük bir hevesle çalışmaktadır, kıyafetinin de muntazam olmasına çalışmı: elbiseler yaptırmıştır. Resimde bandoyu teşkil eden gençler görülmektedir. ca yalnız güzel değildir, güzeller güze- lidir de. —- V.Ü etmektedir. Belediye, Şahir Bandosunun — resmi ış ve yazlık, kışlık olmak üzere güzel i Şehre asri bir ları.,, Denizlere doğru serpilen kayalık- ları üzerine oturtulmuş yalılar... Çifte Hepsi bir düğü rağbeti öldürmek için ne mümkün-| se yapmışlardır. Bunu çok tabif görmek | gerektir. Türk fındıkları piyasada rağ - bet gördükçe onlar kadar iyi yetiştirile » miyen Avrupa fındıklarına alıcı bulmak SAĞ keZ SON... Mart 18 — şirin ne tabiat hiçbir lütfu esirgememiştir Giresondan dört köşe: Solda yukarıda Timanda faaliyet, sağda Kalebayırından li manın görünüşü, Altta snlda, Kücükyalhı parkı, sağda Kalebayırından şehrin şark kısımlarını görünüşü, GİRESONUN İKTISADİ KIYMETİ Dünyanın hiçbir yerinde Gireson fındığı âyarında fındık yetiştirilemez rebolu, Sinop da fındık yetiştirmekte jse de bu Banıldığı kadar. ;önemli — değildir, Harice mühim mikdarda findık sevke - den yerler Gireson, Trabzon, Ordu, Rize gibi yerlerdir ve bunların başında (da Gireson birinciliği muhafaza eder, Bu vilâyetlerin kabuklu fındık verimi senede 40 milyon ile 50 milyon kiloyu bulmakta, bazan da geçmektedir. Gireson çevresi, bu verimin yarısına muadil mah. sul”kaynağıdır. Bu bakımdandır ki Gi - resona fındık ticaretinin «merkezi» pa - yesini vermek hiç de haksızlık olmaz. Bu çevrenin büyük bir meziyeti daha vardır, Bu da yetiştirdiği mahsulün taşıdığı hu- susiyetlerdir. İspanya ve İtalya bükümetleri, fındık yetiştirmek hususundu Türkiye ile çe » tin bir rekabete girmişlerdi. Maruf bir Avrupa mütehassısının sözleri Gireson fındık ticareti için şerefli bir muvaffa » kiyet telâkki edilebilir. Bu zat şu sözleri söylemiştir: — Ne mümkünse yaptık!.. Yalnız, Gi. reson fındığı âyarında bır mahsul elde e- demedik!.. Fındık yetiştirmeğe çalışan barı Av - rupa devletleri, Türk fındıklarının gör » lemez. İki saat süren hasbıhalimiz bu| Gireson (Husust) — Giresona «Fındık |diyarı» adını veriyorlar. Bunun baş sebe- ,|bi bu çevrenin bir çok bakımdan diğer fındık yetiştirici topraklara üstünlüğü - dür, Fındık, Türkiyenin ihracat mahsu » lâtmın dördüncüsüdür. Zonguldak, Ti - İlk fındığın sevki münasebetile yapılan bayramdan iki intiba metsiz olduğunu ileri sürmüşlerse de a- hcılar buna zerre kadar ehemmiyet ver - memişlerdir. Mütehassıslarca yapılan in- celemeler, Türk fındıklarının üstünlüğü- nü bir kere daha ortaya koymuştur. 1933 yılında hükümetin, henüz ağaçlarda iken fındıkların her türlü hastalıklardan u » zak bulunmasını temin için aldığı ted - birler ve kurduğu mücadele teşkilâtı, memleket ticareti lehinde büyük bir ka- zanç olmuştur. Bu sayede, mahsul tam manasile iyi yetişmiş, en basit hastalık - mkânsızdı. Propaganda şebekeleri, Türk fındıklarının çürük, bozuk ve mukaye » lardan bile korunulabilmiştir. Fındık başka bir memleketle neden bu kadar ehemmiyotli bir rol oymyamı » yor, diye soranlar bulunabilir. Şunu u - |ve yüksek kol adile üç 'Şemen her yanında mevcuddur. Yalnız yabanidir. Ehlileşmiş fındık ağacı müş- külpesenttir, Her toprakta kolay kolay yetişmez, İspanya ve İtalyan toprakları onunla diğerlerine nisbeten uyuşabilmiş- tir, Bilhassa Nupoli çevresindeki (Avel- lino) ve Sicilyadaki «Piazza Armerina> tarafları fındık yetiştirmek — hususunda çok ileri gitmişlerdir. Bütün çalışmalara rağmen alınan mahsu!, Koradeniz kıyı » larında yetişen kadar lezzetli olamamış- tır. İtalyanın Türkiyeden fındık satın ah ması bunun en kuvvetli bir vesikasıdır denilebilir, Bilhassa <Tombul» adı verilen cins, Gireson fındıklarının bütün dünyada en fazla rağbet bulanıdır. Sebebi, yağının fazlalığı, kokusunun hususiveti. taşıdığı hâssaların kuvvetidir. Rekabete girişmek istiyen memleketlerin paruy. «asanama- malarında en büyük rolü hiç şüphesiz iklim oynumıştır. Fındık, daima kışı çok soğuk, yazı da pek sıcak olmıyan rutuü » betli, serin bir yer ister Bu mıntakada en şiddetli soğuklar bile sıfırdan aşağı beş dereceden fazla düşmez. Bundan dolayı bu mıntakada fındığin nak tehlikesi k havalarda bile rutubetin eksik olmam. mahsulü kurumak tehlikesinden kurtarır. Bu çev- redeki topraklar, tepe, dağ, bayır ve ya- maç olduğu iğin mahsul su altında kal - |mak, bataklıklarda bozulmak gloi tehli- 'kelerden de mMasundur. Denizden 400 metre yüksekliğine r olan yerlerde fındık çoktur, Gireson ticaret odası — bu hususta mühim bir hazırlamıştır. Buna göre findık mıntakası, sahil, orta inlakaya ayın * hr. Ticaret odası, en yüksek mıntaka ©- nutmamalıdır. ki findık ağacı dünyanın larak 700 metreyi kabul etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: