18 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

18 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

af saf dizilmiş askerler, elle- S rinde silâh, zabitlerinden: — İleri arş! Kumand r bir vazi. arın- Yüzlerce tank ırdu. Hattâ biri hareket etti rı iniyor, iliyor, tüm deller- i ortaya hepsi de son sistem zaman görenlerin yretten irileşmiş gözleri önünde namlusundan &- ş fışkırıy iye ordu. neferlerinin taşıd: klan sedye- 3 ; a h bakıcılar sedyeye yatacal ü gör 1. Torpidol küçüktü- çukurları ler, fakat on! rı pek belli idi Beri yandaki tahtelbahirler, rinden çok büyük torpidolara, dan okuyorlardı. eler, bütün bu askerlere, tank- kendile. dritnot. f_vu.(wxlun ba! T bir anda bombalarını bırakac aşağıda ne var, ne yoksa hep: edeceklerdi. * | çı dükkânmda gördüm.. | Ve dükkânın sahibine dönüp silâh? madık mı kelimesinin isimde bir silâh, , muhakkak oyunca yışlardır. Birkaç gün bekleyini De İsmet Hulüsi l— Bunları biliyor mu ıdınız’ Musolini 15 senede 6000 mülâkat vermiştir Jali ha duğunu, — Fransız milli marşını ya n o-| Jan Lüknere ithaf başı kel tek bir 1922 ile 1937 ülâkat verdiğini, ölüm halin Hindli görülmedi arasında Musol n de bulur ü alkışlamalarını İste biliyor musunuz? GÖNÜL Hizmetçi gelin, Gelin hizmetçi... Beş'on gün evvel bu si gencin evlenme teklifleri " ferdasında geçirdiği — tereddüdle! tim. Hatırımda kaldığına göre mecburi, evin işlermi yüklenmek İkinci tinde kalınca isyan etn ev açmak zarureti görülmüştü. Şimdi ilk evde bana mektubu yazan delikan. hı, annesi ve öğretmenlik eden kız kar- deşi vardı, annesi ihtiyar, kız kardeşi de iş güç sahibi oldukları için evle meşgul olmak üzere eva bu delikanlı için bir gelin getirmeyi düşi başlamışlardı ve delikanlı da ağabey- sinin macerasını hatırlayınca tereddü- de düşmü; bana soruyord Kendisini ihtiyata sevketmiştim: — Eve getireceğiniz gelin hizmetçi mi? demiştim. - * Bu cevabım ayni vaziyette bulunan bir başka genci darıltmış, kendisi Samsunda oturuyor, adının ilk harf- leri (A. N.) dur. Diy i Hizmetçi mi al başlıklı yazının okudum. & soruyorum: Ben 25 yaşındayım. Altmışına yaklaşan annemle babam s: Jenmek istiyorum. Geçim taraamız mü« tavassıt derecededir, ev işlerinde an- neme yardım edecek, evinin işini gö- yecek, dikişini dikecek bir genç kız a- rıyorum., Akşama kadar bacak bacak üstüne atacak, annemi hizmetçi men- zilesine düşürecek kızlarla evlenmek hatırımdan bile geçmiyor. bi Fakat hayat ve muaşeret yollarında bilgi ve tecrübe sahibi bir teyzenin bu düşüncesi, şimdiki genç kızların te- lâkkileri beni ürkütüyor, sizi dinler« sem beni büyütmüş olan annemle bae OKST Dünyanm en zengin pipo koleksiyonu lenmiş bir pipo vardır ki kıym lira tutmakta imiş, # " Dünyanın en büyük rasadhanesi ölm? Ner & Dünyanın en büyük rasadhanesi Kali- w's"n kutru (6) metredir. Bu adese (20) ton a LERİ& bamdan ayrılmak, yahud da evlenm fikrine veda etmek lâzım gelecek, dersiniz?. - * Ne diyeceğim? Bir defa bana ilk mektubu yazan genç ile bu ikinelsini yollıyan gencin vaziyetleri arasında mühim bir fark görüyorum. Birinci. sinde anneden başka sabahleyin evden çıkıp akşamları geldiği zaman yemek sofrasını kurulmuş, belki de elbis rini ütülenmiş bulmak i kız kardeş vardı ve eve gi gelin bütün evin işini görmek mecbu- riyetinde bulunuyordu, gelin - değil, hizmetçi olacaktı. İkinci gencin vaziyetinde sadece bir anne, baba vardır ve evin bütün işle rini üzerine almak değil, evin işlerine yardım etmek mevzuubahstir. Yekdiğerinden farklı vaziyetle yekdiğerlerinden farklı muhakeme şe killeri olmak lâzım. Varılacak netice de ta rinden ayrıdır. Bu nok tayı kayde ten sonra umumi kalde ye geçeceği 1 — Kadın evinin hem hizmetçisi, hem de hanımıdır. Kocas ı zamanlarda e nın geldiği & bir genç nişanlı ( vazifesidir. işl kocas İle glanek ük 2 — Fakat kadın evde yalnız olursa evin hanımıdır, müşterek evde vaziyet değişir. 38 — Anne, baba yabancı - değildir, gelin onları kendi annesi ve bab: bi sevmelidir. Fakat bu sevginin yer edebilmesi için mukabele görmesi şarttır. Bu halde dahi ayrı ev tesis et Atalar sözüdür, dağ dağ üstünde durur, ev ev üstünde dur- maz, İstisnaf hallerden bahsetmiyo- rum. Müstesna kaideyi bozmaz, takvi ye eder, derler. TEYZE Ben bütün bunları bugün bir “-m""k'. — Bıkmadık mı artık? Burada da mı| Dedim. Adam az türkçe biliyordu, bık- | manaşını anlama- göre en | adadır. Bunun teleskop adesesinin | Maharetle yenilemek, mada |Üzerinde düş SON POSTA Az wra“a Modası geçmiş elbiselerinizi modaya uydurabilirsiniz Derter kı: Vaktile, bitmek Otob davalarına dün de devam edildi Recai Nüzhet hasta oldugu için mahkemeye gelmed. Vâlâ Nurettin ve Yekia Ragıp sahid olarak dinlendi Otobüs meselesinden çıkan davaya |radar: Asliye | inci cezada dün de devam e -| g: dilmiştir. Taraflardan Recai Nüzhet dün mah hasta olduğu için gelememiş | nu göndermiştir. sıfatile muhar- Yekta Ra - 3 duğunu öğ * sekiz senedir mübaşiril lar elimden geçer. Şimdiyt £ olmadı. BU n )—vm. şunda bir suçum yok” cezadi ri ihe I * âlâ Nurettin. Ce ü sulh ve diş tabibi Hüsamettin dinlenil - |s mişlerdir. Diş tabibi Hüsamettin m: kemede 5 sene evvel Bayerin muaye - ınesinde bir yangın olduğunu, ken Çavuşköy cinâyeti faili 30 yıl hapis yatacak 17 (Hu muayene - liraya si hi levazımının göortalı olduğunu si Vâlâ Nurum mçm c ıst) — Menemenit k yüzünden işlenei kararını Roma: E. mile netice! protestonamenin ç,w diği ge üğünü n Ah - lira verd görüş imine 1000 etmi$ n bir sevgi bis: hküm apan güzel bir kadın bir elbiser ) kolu nasilsa kazaya kesilmek lâzım K miış, modası bu yüzden mey düf ve ihtiyaçların yeniliklere Hhâm! olur. En büyük ter -| zilerin bile bazı modellerini bir kaza ve lüzum üzerine icad e n ngi bir biçimi ekseriya bir çok ne a: yeri giyilemiy güzel bir elbisenizi geçeni Ü- kadar eski rzilerin bir inceliktlir ve ne kadar eh rilse yeri vardır. Koyduğumuz modeler size bunun hak» kında güzel bir fikir verebilir, İ Büyük resim: Omuzlarla, kol ağızları eskimiş, modası geçmiş düz bir robunuz var. Gözalıcı renkte ipekliden büzgülü | bir roba, geniş kol kapakları, çaprası baş. byan ve saçaklı bir sentürle biten bü »| m yük bir parça ile bu basit ve eski elbis pek şık bir rob y Solda yukarıda: Düm düz bir blus, Ko zunuzu tanıyamıyacaksınız. Solda © Ceplerin a ve yaka: nın kena İ uygun ve ahcı birer band geçirdiniz mi, en düz (rop) a bir canlılık ve gen getir. Cobi yoksa sonradan açabilirsiniz. yanyana dikilmi bandlardan birer mile kâfi. Bunlar gibi korsajın bir yanma dizili iri fiyongalar, kenarları pikürlü fötnden çiçekler, battâ ayrıca bir marka bir ı eskilikten tamamile yeniliğe çıkarabi - Jir. Yeter ki yeri, rengi ihtiyaca, elbiseye | ve modaya n şekilde seçilmiş olsun ın )Z * son o be suretile dinlenmesi için talik edil - miştir. Hırsızlık rı iki ay hapse mahküm oldu Sulzanahmed 2 'nci sulh cezada Ar- p ninde genç ve iyi zlık suçundan ıştır. bir müddet evvel tanışarak e- |. isminde b bulunan arl yiseyi çalmaktan :,ı.&(u bu lu:ı - V'uhı Genç kadın © vamt adliyey muhakeme- b İsi yapılır iş « " pi beraetine karar verilmiş Eyübde verem Mücadele Dispanseri açıldı İstanbul veremle tarafından Eyül olmak üzere hu len dispanser ve bugünden itibaren ahker rek, hüviyet varakas ere serbest bırakılmıştı. t Arzu bundan sonra bir dah © uğramamış ve Adanaya kaç - Si bir surette inşa edi * ikmal edilmiş her gün çalrruk Ş in noksan Ju kadının Adanada olduğu an - loşıanca mahkeme kararile hzıkA.nr'a pansere müteha. tabakıcı tayin etm dan maada her müracaat eden hastalard lara meccanen ilâç vermek suretile yardı karar vermiştir. Poliste : Emniyet Müdürlüğünde yeni bir daire Emniyet Müdürlüğünde dünden itibar€f bir müracaat memurluğu ihdas — edilmiştif Bundan sonra Emniyet Müdürlüğünde işi * lanlar evvelâ bu memura müracaat edecek işini yaptıracağı dalrenin hangi katta, nere* de olduğunu, kime müracaat edileceğini Öğ” rendikten sonra bina dahilinde işlerini Ko « layca takih edebileceklerdir. açıktır. Cemiyet€ muhtaç olan* balıkyağlı nuvu...'xı’h' sulh ceza gün bir ka - *ultanahmed 2 nci Tereyağı, rde ı»'*umr1 harsızlık Bi ıghıxunlm gayet iyi giyinmiş, genç ve güzel bir kadın oldı.gu'm gören herkes içeri doluyordu. Arzu, kendini — şöyle müdafaa ediyordu: —- Hasan beni evine — götürmüştü ktum ve bu korku iİle kaçtım. Fa - elbise çalmadım. e Duruşma sonunda suç sabit oldu ve Arzunun 2 ay müddetle hapsine karar ldi. Bir mübaşir tevkif edildi Adliye tebligat Kalemi mübaşirle - n Ali hakkında, dosya çalmak su- akibat yapılmaktadır. Müddeiumumi Sabri hâdisenin tah- kıııv. ) yapmış ve mübaşir dün geç k u yapılmak üzere Sultan - (ıhmf'l 3 üncü sulh ceza mahkemesine verilmiştir. Dosya çaldığı iddia edilen mübaşir mevzuubahs gı 4 üncü memuru Nazıma gö! Ğ rek, demiştir ki: — Dosyayı bıraktıktan sonra dışarı çıktım. Do Bir liman amelesinin parmakları ezildi Limanda şamapndırada bağlı İtalyan baüf* dıralı Kosl mli vapurun bordasına Y naşmış bir mavznda çalışan liman amele - sinden İsanm ayağına bir sandık düşerek parmakları ozilmiş, Beyoğlu hastanesine Kİ dırılmış! Fatih Kızılay kongresi Patih Korlay Kurumunun yillık köngre* n İsl pazar günü saat 15 de Saraçhane başif- masanın üzerindeydi. A- 'da Patih Halkevi salonumda yapılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: