18 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

18 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mart 18 SON POSTA Söz;ı'iıı Kısası Yazı Çok Olduğu için Bugün Konamadı Resimli Makale: V Faydasız bilgiler... 38 .. Hergün Mukabil cebhe Neden dolayı kararsızdır? Yazan: Muhittin Birgen S en vukuat arasında göze çar- pâan bir vaziyet var: Güh İtal- ya ve gâh Almanya, demokrasi âlemine karşı mütemadi taarruzlar yapıyorlar ve hattâ alay ediyorlar. Bilhassa son hare- keti ile Almanya, Avrupanım yirmi sene- de kurduğu politika temellerini yirmi sa- atte altüst etti. Buna mukabi! öbür ta- rafta umumi bir felç göze çarpıyor; Rus- ya dahili işlerile meşgul görünüyor; Fransa parti kavgaları ıçinde, oturup kalkıp müzakere ve münakaşa ve dahili politika kambinezonlarile meşgul. İngil- terede de, son zamanlarda bu memleke- tin ötedenberi en büyük siyasi kudretini teşkil eden bazı vasıftarın ortadan kaybol maya başladığı, muhtelif zümreler ara- sında ihtilâflar çıktığı görüldü. Neden dolayı Almanya, İtalya ve Japonya bu kuvvetli ve büyük devletlere karşı bu kadar tecavüzkâr bir siyaset takib edi- yorlar? Bunu yapahilmek için cesareti nereden buluyorlar? Bu suallerle ortaya konuları meselenin ehemmiyeti - aşikâr. dır. Bunları halle çalışalım: * Evvelâ, Almanya, İtalya, Japonya, kuvvetlerine dayanarak kuvvetli millet- lerin elde etmiş oldukları haklardan ken-| p C Ca n ça yakalanan |— ———t HERGÜÖN BİR FIKRA 18 Mart (Baştarafı 1 inci sayfada) zümüzde mübalâğa yoktur, tarihin seye rini tayin eden hâkim kuvvetler srasına da Çanakkale zaferinin oynadığı rolü tedkik etmiş olanlar, bu sözlerimizi tat- dikte bir Jâhza bile tereddüd 'etmezler. Devir yapan bir zafer, dünya tarihin« de ismini bu suretle kaydettiren büyük vak'ı Türk milleti bugün onun yirmi üçüncü senesini bitirmiş oluyor. Yirmi üç senede Türk milleti daha pek çok za- ferler gördü. Anafartanın büyük kumane danı, o tarihten birkaç sene sonra, Türk milletinin n tarihinin kumandanlığı vazifesini aldı ve onu zaferden zafere sevketti. Devir yapan Çanakkale, devir yaratan kahramanile birlikte büyülk Türklüğün en yüksek bir âbidesini vücüe de getirmiştir. Bütün Türk babaları ve 'Türk anaları, o günleri ve bugünleri gör- müş olan her Türk, bu âbidenin azametle ni bir efsane ve destan gibi çocuklarına anlatmalıdır. Karanlık bir dünya içinde, bir millet için Çanakkaleyi ve Atatürkü hatırlamak kadar büyük bir kuvvet tae savvur edilebilir mi? M. B. Çanakkaledeki merasim Çanakkale 17 (Rususl) — Çanakkale bo< Bazı saferinin yüdünümü olan 18-Mart gü- ,|nü için büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Bu den bin frank ödünç alınış ve şöyle bir büyük gön için zengin programlar tesbit e“ sened yazmıştı: 3 dilmiştir. Tören Hastane bayırı arkasmdaki <Bi mlbborE dlüün, VU N &i b Şehitlik amı önünde yapılacaktır. Gece hal in frar K GÖUN, OU RUR kevinde balo verilecektir. Ayni günde de E- güzel eserimi yazdığım zaman ödiye- , ceâbad ilçesinin Cumhuriyet alanında ATA- ceğim.a 'TÜRK heykelinin açılma töreni yaplacak « Euğöndle Grandet neşredildiği za- tar. man koter, Balzac'a bir mektub yaz- Beşiktaş Halkevinde 18 Mart toplantısı miştı! Beşiktaş Halkevinde bu akşam Doçent Bü «Yeni eserinizi okudum, eserlerini- iver Ziya “M:hl!m Çanakkale zaferi h“; zin en güzeli olduğu muhakkaktır.> :'::n“;“':âm“:;;mî g_hx'm, Bülzde, bu mektuba: Halkevi idare memurlağandan alınmakta « «Herhalde ondan daha Kitab her zaman için bir faydadır, fakat kitabdan çıkan Bir insan için çok okumak değil, fakat okuduğunu şahsi bilgi çahst ihtiyaçlarımıza göre kafamızda tasnif edümiye- — müşahede ve muhakenteleri ile ilmam ederek icabında kul- cek olursa fayda değil, yedek teşkil eder. Tanılmak üzere tesnif etmek lâzımdır. SOZ ARASINDA Bernard Şav'ın Bir eseri filme alındı dilerine hisse istiyorlar. Bu bakımdan hakları vardır; madem ki hak kuvveti-| Bir kasa hırsızı dir, madem ki onların da kuvvetleri var- dır ve şimdiye kadar ötekilerin hakları- na benzer hakları inkâr edilmiştir, gu halde bunların da böyle bir hak-iddiasın- dâ bulunmaları, kendi bakımlarından, el- bet baklı olmak icab eder. Fakat, bun- ların iddiaları, asıl bu değildir. Bilhassa Almanya, 918 mütarekesi üzerine kuru- Jan suülhlerin haksız ve adaletsiz tarafla- rma karşı isyan etmiş vaziyettedir. Bu da ona husus! bir kuvvet ve cesaret ve- riyor. İkinel derecede, İngiltere, Fransa ve Rusy ında mevcud menfaat birlik- leri pek mübhem esaslar üzerine istinad ediyor ve bunların umumi siyaset hare- ______ K GRAALA SA Hriğinta Mmenfaat Dirlikleri, yalnız. bu. hı:'ıııt—n dünyanın siyasi hududlarını mu- " W“'WW mh.hd'm—mn fazadan ibarettir. Halbuki, bu statü- Te KK | .Bî:mı.- bıgi:n:nu; di bi , 'uba da cevab ver. mişti; Boşuna seviniyorsun ! Meşhur rtomancı Balzae bir noter- dir. iyisini de KEminönü Halkeyinde merasim « seşrbandiğı zaman idare eden bugünkü cemiyet nizamma Muhaliftir. Demek ılnyoı,lfthu memle- :::Ruym ftamamen emniyet ede- Londrada <Açamıyacağım ıylı::ır!ı :ı!y:h övünen 48 ;ııı_x:ndı.—ki ur ponenin — arkadaşlarındı ğ ü isliği aei e Jonny, sön günlerde ,.ı..ı..,.mr;,îp: Bir a":îîhşne';çîf'"s"l' İııgı'!ı'z mekteblerinde 'ildi Mehmed Çavuşun Anası yardım bekliyor * atılmıştır. İkinci derecede bizzat Rı lusya gayet a-| —En ince, en değerli Şimdi Hollywood'da film - çevirmeki apılı ib bü AA LA ve aat nlariİhet ee İzgl a li adai Te a | — V OPtlan garib bir — V . Cayemin ct yti « i zafe. Tin bayramını bana haram ediyor. Sükack B Tüi meşhur İrlandah siyasilerin teşkil ettiği hırsız, geceleri arasın- Ne zaman Çanakkaleyi düşünsem, Yyü. çü çi Va N bir- grup namına, birkaç kişi müracaat | Bir İngiliz sosyoloğu Londra mekteb - n “ımxuhhmm dsupu:ktıın m:-], d::: - :dırek İrlanda Cumhuriyeti riyasetine | *Tindeki küçüklerin manevi vu:i:;l:rı zümü kızartan bir hicab, göğsümü kabar- mış. Muhitinde zengin bir adam diye ge- ıl;ım:u:lı:.:dırhw AA a beş a n Te ekemli a Teti "i“’”y*"; çn"m' Kkçeman di va eee ae Sean : Şük talebeye muhtelif sualler sormüştür. ben, maalesef biliyorum ki, Çanakkalede aa S K er ı;e kadar, İrlandada doğmuş- | Yedi yaşmdaki küçüklerden 350 sine ko- adını taşıyan şerefli âbidenin altında ya« Amerikan tebaasıdır. yun ile inekten hangisinin daha büyük| 49 Mehmed Çavuşun anası, yardımcısız Çünkü bu içtimaf hududların deği,; ğ daha e : ea aa olduğu sorgusuna bu Ilisi, aN Çönü SRRRir Tn u el koyu- y dlüdlarmin e öçenemleketlerin İleler vardır. ve belki de ba meselelerin (”0 daha büyük olduğunu zannettikleri. | « Daha iki gün evvel, 16 mart şehidleri. :.'uı î“::w“ ön Hisemle ç hy_’ni:o îğ: şocuktan yirmi beşinin hiç bir mhmu ıslatan göz yaşları henüz tt İyonat lalı bilir. Bundan dolayı, bizçok a aa DA benzer bir bayvan * gekkdlerici onları döğ görür Kü |d I::u ağıl ıe::ı ve ;uıkuz] ve Pa-İhallerde Pransaya âk görünen bir ııı::: görmediklerini anlamıştır. P B cüm ekeleri hâkimler aleyhine ayaklan. buradadır. Pari; n asıl sebebi| le, İngiltereye kara ve İngiltereye ak gö.| Yüz çocuktan seksen i Dü miletin Ködala a GDRİL Ça fezlekeleri Küi zti £ eyeller. ; : Ha .ımmım] bi a LAt g c a beşi hiç bir vakit| bu milletin kendisi için ölenleri, bu ka- Şarki Avrupa devletlerinin, icabında Al. Bütün bu sebebler bi li CA ayan F'N’“ b"; surette ölenleri unutabileceğini ı:nmıı'k. nankörce bir şühhe sayılır, hh:n:e yazık ki bugün ortada, bu de- Tece nankörce bir şübhe besliyebilecek kimseleri tekzib edebilmemize mâni l bilecek bir insan var: ; içinde bulunuyor, Yi milletin kendi ıı.naı.;":ıı ı:;d:':ğhemu- çe hükürn ve karar sahibi olması dava. sile ayaklanmış olan bir Tejim, «Müstem. Jeke haktır, Çelnslmı_ıkyımn yüzde yüz W kesafetini haiz ekalliyetiere hâ. ikim olması haktır, gi i Ötekilerin aleyhinde bulunmi ü a : KŞ İbiç : b urlarını bir takım u ası kendi kuzlar içine düşmüş MWA?MMV- ::î :uç'“ mmwh Mumkmmm klerta - - d a gmwmuwnmwm-muy:hnm : una bir de harbden fazla haksızlığa uğ. mıiyacaklardır. BŞ tıkları bugünkü siyast hududler e Çavüşım anası B Di ş milletlerin içindeki hisleri — ilâ: Mehmed te vaaİ atatükenün içtade a sebi edersek bu memleketin emri vakilere ;ıı' İngiliz âlimi, büyük şehirlerde ğ çük milletler ve bunların devletleri | manyadır; Ü, idi. SK İRerğez ae et S ee a ADT D Setmdli. Aleanı Bi nanyadır; Almanya büyümemelidir. İn-|lerini kolay anla MNMM çaresine vardır a rinde bun- | giltere için de dünyada Almanya mese. İ ŞA ği BAA b dar mühim roller Oynı yacaklardır. Fin. Jdandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, ı:. distan, Çekoslovakya, Macaristan, Ro. :a::ı,mvm ve ilâ., bu gibi dev. üdud değişme * Si T K e L S gel hl&î Anzkara caddesinden aşağı iniyorduk. Yağmurdan sonra | düğü fiatın yarısmı peşin almak istedi. y & t İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Naci Sadullah N henüz tamamen kurumamış Kaldırım üzerii d BEn od aa amış Kaldırımlar üzerinde bir kitab | — Ki ği ya, dedik, biraz utandı, fakat arkasın Belediyenin büdcesi :zu’iıım Biri, Avruj n oe opi b AF ğîlrg.n kufulmuştu, üç cildlik eski bir tarih gözümüze çarptı, | dan r;b:Lİ;:Eğığ bele ıt: o " N B “'“m'!db:mwu “Avrupa çe || ©a Para zamanında basıldığı vekit beherine altmişar ku: | —— Tesdelen l Mükal ' i hazırlanıp eet a n isdz B H DEzZ pi ğ Belediye 938 büdeesinâ dudları, diğe, iyı unutursanız kitabları cildlemek a 3 Tuş fiat konulmuş olan bu kitabların üç cildi için sahibi kuruş istiyordi sahibi otuz | için sarfedeceğim malzemenii parasını nasıl çık mamlanmasına çalışılmakta; Fiiş slâık ve yapraklarının dağılıp kayboli dişesi Tüm ya, bu zamanda kitab n':'ı— kalaladı dedi — Ce tüa bi ile eve götürmeden önce cilâl, ESDRAÜĞ Altın para zamanında 180 kuruşa satılan sene kaybedilecek 4: i letmek istedik. Mücellid tanı- | a ile 30 kuruşa almıa oi üç cildi kâğıd pa- 50 bin lira için hü- madığımız bir adamdı, kitabları Gildlemek için ileriye sür- | ği uruşa almış olduğumuza göre adara haksız da de.: |(KümMet muavenette bulunacaktı. Büd . icenin tamamlanması için 450 bin lira- İNANMA! Bildi. ı STE R ı NA N. ı STER nın belediyeye ğ şekilde temin edile- yasl hududların muhafazasına dir, fakat, içtimaf hududları, sınıflar a. nsı_ııdzkı temiyet hududlarını kâmi len değiştirmek şartile, Bunu gören bu Lku- devletlerin derhal tüyleri örperiyoz

Bu sayıdan diğer sayfalar: