9 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 6

9 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER AKİS daki çocuklar, yeni Curmhüurbüşka- nının torunlarını bunun için merak- la izliyorlardiı. Hemen a oturan siyahlar giyinmiş, kır saçlı ve sevimli Atıfet Sunay ise bundan böyle Türkiyenin 1 numaralı kadı- nı ve Pembe Köşkün sahibesi ola- rak dikkati e e Atıfet Sunay, Kizi, damadı, oğulları, gelini hep birden, gerçekten büyük bir aile teşkil ediyorlardı. Demek ki Pembe Köşk yıllardan sonra yeniden ço cuk sesleriyle dolacak, Kalabalık bir aile çevresinin sıcak havasına kâavuşacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün heyecanlı dakikalar yaşadı. Da: vetliler bakışlarını tekrar Cumhur- başkanlığı locasına çevirdiklerinde, çocukların büyük bir ciddiyet için- de dedelerini o alkışladıklarını gör- düler. Cevdet Sunay Türkiye Cum- huriyetinin beşinci Cumhurbaşkanı seçilmişti. Kışladan politikaya rtesi gün bütün dünyada basın, Cev oi Sunayın biyografisini ya- vınlıyo det Sunay bundan önceki a önemli görevi ve çetin zaten vermiş olduğu imtihanlar- a zaten tanınmıştı. Politikası, Ata- ürk devrimlerine, demokrasiye o- e e biliniyordu. Ama, Tür- kiyenin *1 numaralı kadını Atıfet Sunay kimdi, nasıl yaşar, nelerden hoşlanırdı, neler yapmayı tasarlı- yordu? Türkiyede pek çok Kimse, Pembe Köşkün yeni sahibesini ya- kından tanımak istiyordu. Ankara da bütün gözler birden Pembe Köş. ke çevrildi. Çünkü herkes bilmekte dir Ki, bir cumhurbaşkanı eşinin yerine ereceği resmi görevleri yoktur ama, doldurduğu yer bakı- mından çok önemli bir ödev yap» maktadır ve ister istemez, önemli

işlerin içindedir. Evinde yarataca- ğı hava ve eşinin üzerindeki etki- siyle de ayrıca, onun hayatında çok etkili bir rol oynamaktadır. Gaze- teciler onu kovalıyacak, gözler her gittiği yerde onu izliyecektir. 1960 vılında Kennedy Amerika Cumhur- başkanı seçilirken sevimli Jâcky Kennedy için, hayat bu yönden ger- çekten çok çetin olmuştu, Onun giy. diği, çıkardığı, konuştuğu, Konuş- madığı, . gazetelerde, en az Ken 1 Sumaylar torunlarıyla birlikte Çankayada ilk bayram nedy'nin dünya savaşı, feza çalış- maları, Rusya ile ilişkiler hakkın- daki dyşünceleri kadar yer alıyor- du. Çünkü amerikan toplumunda bir politikacının eşi, onun ayrılmaz, bir tamamlayıcısıdır ve oyları da â- deta müştereken alırlar. Bunun çindir ki seçimlerde Kennedy eşini hep yanında götürmüş, politikaya hiç karışmamakla beraber, Jacky, eşine heryerde refakat ederek, o nün 1 numaralı desteği olmuştur. Yine onun içindir ki, Başbakan İs- met İnönü, 1964 yılında Kibris me selesi çıkmaza girdiğinde Birleşik Amerikaya gittiği zaman Mevhibe İnönü “Melek Yüzlü Kadın” sıfatıy- la gazetelerde etmiştir. iki büyük bir yer işgal Ama bu, yalnızca Birleşik ra ait bir özellik de değil kiyede de, Cumhuriyetin Gen itibaren Çankayada ki köşk, sahibeleri ile ilgiyi çekmiş ve dajma bir merak kaynağı ol muştur. Bugün Pembe Köşk dendi. ği zaman, türk milleti, Sünâyın v2 nında Atifet Sunavı görecektir. Ki- sa bir süre için Lâtife hanımı, son- ra Mevhibe İnönüyü, * bahtsız Re 9 Nisan 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler