25 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

25 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ID HABER — ÂAkşam Postaa, Idman cemiyetleri ittifakı eş- ya piyangosunda kazananlar İdman Cemiyetleri İttifakı Eş ya piyangosunun çekilen numara- larından bir kısmını dün vermiş tik. Bugün bu numaraların geri kalan son kısmını sıraya kon- muş bir halde veriyoruz: Tdman Cemiyetleri İttifakınıı pi yanzoasu dün sabah saat onda çekile rek bitiril!miştir.Viyana gezintisi 70300 üyo 1ZM numara » numaraya, sekiz lâmbalı r: numaraya, motosiklet ya, 0350 modeli buz dolab maraya makinesi, ya, 99 parçalı sofra maraya, bisiklet dOM numarsya çık mıştır. Otomobilin Boluya,Amerika se yahatinin harp akademisinde bir za-| bite, Paris seyahatinin Adapazarında bir zata, Viyana seyahatinin Fenerbah 1 zannedilmek y mu - nunara T(22 nu diki krmı çeli bir sporcuya çıktı tedi: Hediyelerin iade biletlere — çıktığı yeniden bir keşide yapıla- mıyan hediyeler muhakkak bi- | anlara verilecektir. Onda da ka- zanamıyanlar olursa ellerindeki Lilet, lerle on beş gün zarfında — yapılacak bir seri büyük maclara bedava girecek anlaşılı cak, let a lerdir. Dün çekilen numaralar bir surette sıraya konmuş bir halde - dir, Liste şudur: 1 — 10000 858 Çocuk ayakkabısı, 946 — Elektrikii | masa saati, 1162 el bavulu, — 1208 İki çift Kadın çorabı, 1211 Kadın çantası, 12681 Karyola, 1809 Tatlı takımı, 1843 Kadın çantası, 1874 Bir çift — sigara tablası, 1952 para çantası, 2023 kravat, 2267 Pasta takımı yedi parçalı, 2277 Evrak çantası, 2415 Kadın — çantası, takımı, 6Ğ lin gömlek, F çantası, 2 Fildekos fanilâ, 3895 Ergani tah-| vilâtı, 4014 bisiklet, d021 Kundaklık, 122 EBlektrikli saat, 4201 Evruk çan- tası, 4282 gekerlik, 4584 dört 2arçalı | tatlı takrmı, 4903 Çocuk — ayakkabısı, 5050 Bl bavulu, 5414 Fötr şapka, 6055 Çiçek takımı, 6356 Fötr — şapka, 6550 lpek gömlek, 6593 3 parçalı jardenye takımı, 7049 Gümüş yüzük; 7381 Yedi parçalı komposto takımı, — 8837 Fötr şapka, 8146 Kadın çantası, 8290 Dört parçalı tatlı takımı, 9016 — Şekerlik, 9087 Ismarlama palto, 9468 oyuncak, 8 Renkli şekerlik, 9688 Gümüş yü- zük, 9925 Yedi parçalı tuvalet takımı, 10001 — 20000 | 10051 İki kişilik battaniye, 10307 pop- Tin gömlek, 10539 İpek kadım şemsiyesi 10540 14 parçalı komposto — takımı, | 11081 Mantoluk 3 metre kumaş, 11065 Gümüş yüzük, — 11580 6 fincan, 11588 heykel, 11800 çiçek, 12118 6 kahve fin canı,12610 Şeker sepeti, 12699 Çocuk a yakkabısı, 12943 Sekiz Tümbalı radyo, | 12008 Erkek kundurası, 13068 6 fincan, 13378 Cop saati, 13460 Ismarlama a yakkabı, 13462 Kadın — çantası, 13 Masa lâmbası, 14513 Kravat, 11743 Er- kek kundurası, 14854 Para — çantası, 149413 Fötr şapka, 1 Poplin göm - lek, 14989 Yedi parçalı komposto ta - kımı, 15015 6 fincan, 154 — Heykel, 15144 Para çantası, 15155 3 metre man | toluk kumaş, 15428 Bir çift çay finca- nı, 15587 Kadın ipek — çorabı 2 çift,, | 15723 Poplin gömlek, 15771 Cep saati, | 2 Kundaklık, 15814 Para çantası, | 35 Heykel, 15971 Portföy, — 161944 Poplin gömlek, 16220 Mürekkepli ka- Tem, 16359 Kadın çantası, 16711 Çocuk ayakkabısı, 16875 Bir çift kadın ço .| rabr, 16957 Portföy, 16975 Yedi parca- İr pasta takımı, 17327 Para — çantası, 17618 Pasta takımı, 17790 Fötr şapka, 1788 6 ndet kahve fincanı, 17936 Hey- kel, 18270 Evrak çantası, 18417 İpek kadın şemsiyesi, 18342 Kravta, 19054 Şeker sepeti, 19349 Kübik oda masası, 19523 Elektrik gaati, 19558 Mürekkepli kalem, 19973 Fötr şapka, 20001 — 30000 20025 Kristal vazo, 20667 renkli şe - kerlik, 21607 Ismarlama kostüm, 21723 Çöocuk ayakkabısı, 21908 Jardenyer ta- kımı, 21924 Dört parçalı tatlı takımı, 221244 Kadın çantası, 22437 Kadın çan- tası, 22551 Kolonyalık, 22602 Heykel, 22665 Şekerlik, 22053 Sigara tablası, muntazamı parçalı 6 | ve fincanı | Gümüş yüzük, Kristal şekerlik, 23107 ka _xnl:ıJ 5 Kadın kundurası, 804 Çocuk | yakkabısı, 23873 motosiklet, 22939 Ka | dın çantası, S10 Kumaşı 3,5 metre, | 24163 3 metre mantoluk kumaş, 24241 | Kadın çantası, 24660 Poplin gömlek, 24959 O atrboy şekerlik, 24968 kristal şekerlik, 25211 Şeker — hokkası, 25301 6 Adet kahve fincanı, 25406 Para çan- tası, 25415 Elektrikli Büyot, takım çatal bıçak, 25614 Masa lâ 25741 Çocuk ayakkabısı, 26063 Kübik | oda masası, Pasta takrmı, 26284 | Kula seceadesi, 26621 2 çift kadın ço- | 540 Pike yatak örtüsü, 272 ası, 27410 İsparta — seccadesi, kıı—ul vazo, 27705 İpek — kadın | 018 6 kahve fincanı, 28287 | Fildekos 5 modeli buz | dolabı, 28913 Gezme semti, 28499 Er - gani tahvilâtı, 28841 Kumaş 3,5 met- re, 29112 şekerlik, Çatal — biçak | takrmı, 29028 Kİ bavulu, 29837 6 adet | kahve fincanı, 29566 6 adet kahve fin- | canı, 30001 — 40000 30224 Portföy, 30318 Kristal — vazo| tek, AWM08S Ismarla — ayakkabı, 30482 şeker sepeti, 498 Kravat, 31120 6 kah | 31420 Ergâni 31708 G şlü Hkörlük ve fondan ta- | kımı, 31741 Kravat, 31854 Fantazi sa- at ve çiçek takımı, 32081 — Mürekkepli | kalem, 321183 6 fincan, 32200 322273 Para çantası, 32376 Yedi pırç'ı- Iir pasta takımı, 32968 Masa — lâmbası, | 23005 Poplin gömlek, 33275 Kadın çan | tası, 33346 şeker sepeti, 334468 hir cift | çay fincanı, $ kravat, 33802 kadın çantası, 34182 Kadın çantası, — 34256 2 kişilik battaniye, 34309 Gümüş yü - zük, 34390 eker sepeti, 34672.Fötr şap- ka, 34685 Kadın çantası, 34998 Mürek- kepli kalem, 35090 Kristal vazo, Şekerlik, 3529 23 Kravat, 35 < 967 Kravat, 36247 Şekerlik, | 26665 Çay fincanı, 36997 Kravat, 37040 3 parçalı, su taktmı, 37352 — Elektrik | saati, 37417 Ergüni tahvilâtı, 374149 Elektrikli Büyot, 37514 — Fötr şapka | 37776 Ismarla ayakkabı, 37847 Evrak | 7 çantası, 38120 Para çantası, — 38469 Şeker hokkası, 38509 Ismarlama ayak- | kabı, 38743 Lâmba, 39190 Yeşil, elek- | trik saati, 39555 sigara tablası, 39719 Çiçeklik, 3 1 Erkek kundurası, 3 40001 — 50000 40084 Çatal bıçak, 40492 Mürekkepli kalem, 40781 Seyahat vabulu, 40816 iyi kravat, 40845 Pijama 41341 29 parçalı 12 kişilik çay takımı, 41923 Para çan- 42000 aPlto, 42129 Sigara tablası, 13300 Elektrikli gripen ekmek kızart - ması, 43365 Para çantası, 43482 Penbe elektrik saati, 42651 Lâmba, — 43661 Erkek kundurası, 43676 Kristal şeker- ik, 44227 Kravat, 44233 Fötr şapka, 232 Kristal vazo, 42811 — Fildekes fanilâ, 45231 Fötr şapka, 45371 Renkli şekerlik, 45458 Yedi parçalı — tuvalet takımı, 45499 Masa lâmbası, 45602 Şe- kerlik, 45508 Pasta takımı, 45517 İs - parta seccadesi, 45743 — Çay fincanı, 45780 Çift renkli çiçeklik, — 46504 Bir takım çatal bıçak, 46 Vantilâtör, 46200 İpek gömlek, 46630 Kravat, 46871 Para çantası, 46902 Çay — fincanı bir çift, 47023 Çay fincanı, 47824 6 kahve fincanı, 47588 Çiçeklik, 48147 — Çocuk ayakkabısı, 182239 İsparta sececadesi, 48377 Kravat, 48183 Kristal şekerlik, 48524 İsparta sececadesi, — 48611 Para çantası, 48686 İyi kravat, 48754 kadın 48867 Heykel, 48965 Pike ya- ü, 49052 Oyuncak, 49089 Ka - dın çantası, 4944 renkli şekerlik, 49481 Kadın çantası, 50001 — 60009 50183 Elektrikli yastık, 50496 Gü - müş yüzük, 51068 Çatal bıçak takımı, | 51116 6 adet kahve fincanı, 51225 Fan- tilâtör, 51347 Bir çift çay fincanı, 51371 Poplin gömlek, 51480 6 kahve fin canı, 51831 Erkek kundurası, — 52120 Gümüş yüzük, 53177 Kravat, 53216 Ev- | rak çantası, 53444 Bir çift çay fimcanı, | seyahati, 53950 Bir çift çay fincanı, 54291 6 kahve fincanı, 4683 Kadın kundurası, 54890 Mdern yatak O - 55249 54838 Kravat, ası takımı, 55006 İpek gömlek, andalyelik İsparta seccadesi, Kadın çantası, 55428 Kadın 55903 Çatal bıçak takımı, — 56171 El bavulu, â vrak çantası, 57011 Ma. sa Jâmbası, 57422 x 90 parçalı 12 ki- şilik sofra takımı. 57697 Çocuk ayak- 183 Kadın — çantası, Mürekkepli çantars, | istal şekerlik, — 60086 Port föy, 60190 Şekerlil 60171 3 metrelik mantoluk kumaş, 60387 6 adet kahve fincanı, 60653 Fildekos fanilâ, — 60870 Fötr şapka, 61399 Bir çift sizara tah- lası, 61519 Kadın çantası, 61739 Sigara taplası, 61750 Erkek kundurası, 61866 Elektrik ütüsü, 62226 Robluk kumaş, 62217 Para çantası, 62358 İsparta sec- | cadesi, 62902 İpek kadın — şemsiyesi, | 62907 Fötr şapka, 638228 Bir takrm ça- | tal bıçak, 63360 Portföy, 63363 Kraml.ı 63572 935 modeli singer dikiş makine- si, 63629 Bir çift a tablası, 62662 | Gümüş yüzük, 639 Para — çantası, 61200 Poplin gömlek, 64361 iPke yatak örtüsü, 64395 Ismarlama — ayakkabı, (B 64561 Kadın çantası, 64906 Para çan - y tası, 64954 Şekerlik, 65001 Ismarlama yakkabı, 65119 Gümüş — likörlük, 44 Fötr şapka, 65448 Battaniye iki k, 66104 Kumaş, 66379 Portföy, 66677Portföy, 66801 Renkli — şekerlik, 66955 Heykel, 6763 şapka, 67 Fötr şapka, 68153 — Portföy, — 681 Şekerlik, 68519 Cep saati, 68792 Rob - luk kumaş, 688847 Cep saati. — 69009 Şeker sepeti, 69276 Heykel, 69824 Kris tal şekerlik. 70001 — 80000 70158 Bir kişilik — battaniye, 70303 El bavulu, 70324 Kumaş — 3,5 metre, <| 706344 Yedi parçalı komposto takımı, 70662 Pike yatak örtüsü, 70800 Viyana 70991 Elektrik — lâmbası, TI0TA Kravat, 71162 Renkli şekerlik, 71898 Elektrik — vantilâtörlü — soba,| 72004 sigara tablası, 72170 Fötr şapka, 2329 Kadın çantası, 72536 Erkek kun- 72991 Oyuncak, ekerlik, 73156 Fotoğraf makine Bi, 73518 Masa Jümbası, — 83830 Kadın çantası, 73816 Bir takım çatal — bıçak 740099 elı-drılıll sant, 74125 — Portföy,| T4487 17 Hralık elektrikli küre Tâmba- 8 El bavulu, 746238 — Cep saati, | vyrak çantası, 753884 Gümüş yü- 75420 Erkek kundurası, 75141 E: kek kundurası, 75736 El bavulu, Kravat, 76375 Poplin gömlek, 76425 pek kadın şemsiyesi, 76813 Para çan - tası, 77340 Kadın İpek — çorabı, çift, 77492 İyi kravat, 77515 Elektrik saati 77556 Fantazi çiçek — takımı 3 parça 77474 fondanlık, 78186 Mürekkepli ka- Tem, 78454 Fötr STGKL Bir çift Çay fincanı, tablası, 79036 Para çantası, 79229 Çatal bıçak takımı, 79253 Portföy, 79328 x Modern bufe takımı, 79421 Erkek — kundurası, 79730 Portföy, 79831 Cep saati, 79937 Kravat, 79961 Şekerlik, 80001 — 90000 80070 Kravat, 80250 Pasta takımı, 80493 pasta takımı, 80721 — Hokka, 80853 Kadın çantası,, 80871 Şekerlik, 81394 komposto takımı, 81609 Fantazi sant ve çiçek takımı, 81871 Mürekkep li kalem, 81974 Ismarla kostüm, 82182 Yedi parçalı pâsta takrmı, 82299 6 fin- can, 82337 Kravat, 82823 Fildekos fa- nilâ, 82926 Fildekos fanilâ, 83016 Kra- yat, 83185 66 adet kahve fincanı, 83432 Kristal şekerlik SA47 6 adet — kahve fincanı, S4461 Sigara tablası, 836631 Kadın çantası, 81051 2 çift kadım ço - rabı, 84265 6 ndet kahve fincanı, 841339 Bir çift çay fincanı, 84391 tek çiçeklik, | 84661 Yedi parçalı — tuvalet takımı, | 84484 Kadın çantası, — 81873 3 parçalı su takımır, 85190 Mürekkepli — kalem, 85196 dört parçalı tatlı takımı, 86985 Komposto takımı, 87201 Evrak çanta - sı, 78275 Pasta takımı, 87623 Şekerlik, | 88783 Evrak çantası, 89542 Kristal va- | 90001 — 100000 z0, 90168 Kadın kundurası, 90185 İs - parta seccadesi, 90261 Şeker — sepeti, 90718 Gezme kiki, 90871 Çocuk ayak - kabısı, 90939 Erkek kundurası, İ 2511 !711" AN — Büyük bir apa apartıman dairesi kiralıktır Kabataşta, Sed üstünde ( ürük sulu Mahmud Paşa apartımenında pek büyük bir daire kiralıktır. & yat, ucuzdur. rramvm. istasyonuna, Beyoğluna banyu dairesi... Bel soguklugu ve Frengıye Yakalanmamak — için en iyi siyle uğraşan Dr. A. KUTİEL'in tertip ettiği Yakında piyasaya çıkarılacaktır. Manzara güzeldir! bir çarşıya yakınlık... Mükemmel tedavi- ilâcıdır, çare, <( senedenberi bu hastalıkların (NEOPROTEKTİN) Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 19.cu tertip 3.cü keşide 17 Temmuzdadır Büyük Ikramiye ; 50.000 Liradır Ayrıca: 20.000,12.000, 10.000 liralık ikramiye- lerle ( 20.000 ) liralık mükâfat vardır... - göREETASAZADEDEETDIZI SÜKADADÜKKSÜNERAETENEZTEZİEEEUZDENTEZİT KÖNERDADZZDEZ TERİZNEUNUNDNUN KTUNUTTETENNÜTENETNZNZ Doktor Ahmet Asım ü ğ TFramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü hastalara açık hastahane, Yatak fiyatları iki liradan itibaren: Doğum ve kadın amcliyatlarıyle apandisit, frtik, basur Ş Lenzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat broşür gönderil Telefon: (42221) arereeriezemerremee SÖRERSETLAKSKESENERLERTENSEEEEEERTESI TESSERSERREES SN ZU TLEREEL ASAT URSEN yeni Kıtaplar Türk Feylesotları Antolojisi Hilmi Ziya' Ülken'in yeni nöğ- redilen bu eseri Türk mütefek - kirleri hakkında ilk felsefe kıraa- tidir. Üniversitede müellifin ver- diği Türk felisofununa ait semi - ner derslerinin bir kismmı almak- tadır. Yakında çıkarılacak ikinci | cilt ile tamamlancktır. — Bu cilts« F.> A, İbni Sina, Şahabeddin Süh- reverdi, Kınalızade, Bedreddin, Simavi, v.s... den seçilmiş parça - lardan mürekkeptir. | Felsefe meraklılarıma, talebesine tavsiye ederiz. ve buna listesi ve JUVATNİN | SAÇ BOYALARI 1 : | z ve lise Kanzuk Eczanesi müstuhzarlarından Saçların sabit ve tabil renklerini ia- de eder, Kumral ve siyah renkler de tertip edilmiştir. Ter ve yıkanmakla | dahi çıkmaz, Daima sabit kalır. Yegâ- ne zararsız ve sıhhi saç boyalarıdır. DOKTOR .. Kemal özsan Ürolog — Operatör Bevliye Mütehassısı Kraköy — Ekselsiyor — mağazası yanında. Her gün öğleden sonra Müstahzaralı 2 « den 8 - e kadar.. * Tel: 41235 WHUBUBATUNLARI Göz Hekimin Dr. Şükrü Ertan Babıâli, Ankara caddesi No 60 Telefon: 22566 Sah günleri meceanendir.. Doktor Ali ismail â Haydarpaşa hastanesi bevliye mütehassısı Urologue — Operateur Babıâli caddesi Meserret oter ğundan: 88 numarada her gün öğlede” Bir borçtan dolayı mahcuz olup! ! sonra saat ikiden sekize kadar- satılmasına karar verilen 2 ıde.*www hamur makinesi motörleriyle be W——,/ raber 27 — 6 — 935. Perşembe| lunacak memuru tarafından açık saat 9 dan 11 e kadar Galatada| arttırma suretiyle satılacağı slan Havyar hanının önünde hazır bu-| olunur. “122617,, Istanbul 7 nci İcra memurlu-| ı " l

Bu sayıdan diğer sayfalar: