25 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

25 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam Postası Polisler Kopenhaada kongre yaptı | Yunanistanda Pasaportlara parmak izi de koydurmak istiyorlar Gazetelerde itirazlar yükseliyor : 'Sahtekârlığın önüne geçmek içir bütün beşeriyetin parmak izini alacak ve seyahatleri büsbütün güçleştire- cek yerde iyi polis şefleri bulmalıdırı,, Londra, (Hususi) — Arstulusal | çok tekamül edip, uluslar kuru - polis delegelerinin Kopenhag da | muna verilmek üzere bir itilâfna - yaptıkları bir toplantı neticesin - | me hazırlanması da mümkün gö - | de, pasaportlara şahiplerinin par - | rülüyor. — Bu itilâfname, uluslar mak izleri konulması kararlaşmış- | kurumunun, kadın ve çocuk — alış tir, verişi ve keyif verici zehir satan - (Giridde yeni bir ayaklanma ihtimali Atina, 24 — Giritte yerli me - murların işlerinden — çıkarılması hükümet alyehine büyük bir kız - ginlik uyandırmıştı. Bir ayaklan - ma ihtimaline karşı hükümet ted - birler almıştır. Atina — Üniversitesindeki altı cümhuriyetçi talebe grupu birleşe- rek krallığın geri gelmesine karşı elbirliğiyle çalışmak için bir top * lantı yapmışlardır. Türkive ve tuna Kopenhagda bulunan polis de- | legeleri memleketlerine dönmüş - | lerdir. Her delege, bu yeni - siste - | min kendi dairesinde tatbiki işiyle uğraşacaktır. | Bütün Avrupadaki polisler, son | senelerde çoğalmakta — olan sahte | pasaportlardan şikâyetçidir. Bu pasaportlardan bir çokları caniler tarafından kullanılmktadır. Ay - ni zamanda bu çeşid pasaportlar, siyasal mültecilerin kaçmalarımı temin etmektedir. Bir memleketten, diğer memle- kete polis muhaberesinin ilerletil- mesi ve daha modern şekilde 80 - kulması düşündilmektedir. Parmak izlerinin bir memleket polisinden diğer memleket — polisine telsizle çekilmesi de tasarlanmıştır. Bundan başka, memleketler a - ratında polis hafiyesi değiştirme- si de yapılacaktır. Bundan mak - sat, her memlekettin polisine, bil- medikleri bazı araştırma usulleri - ni de öğrenme frrsatımı vermektir. Arstüulusal zabıta işinin — daha ! larla uğraşan sosyal kısmıma tas - dik için gönderilecektir. Kopenhag polis konferansında , pasaportlara parmak izi koymak yolunda İngiliz — delegesinin de “kabul,, reyi vermesi burada hoş - nutsuzluk uyandırmıştır. Pasaportlarda fotoğraf, imza - dan başka bir de parmak izi bu - lunmasından ve bunu - tatbik ve muayene ederken suçsuz bir pasa- port sahibinin daima vakit kaybe- dwn&îu balketmektedirler. den Kafandaris ve Amerikaya gi« Bu yenilik W'. a _' den Papanastasyonun pasaport - yazan gazetelerden biri diyor ki ': | 1arını bu memleketler — için değil, “Sahte pasaportçuluğun önüne | Parise gitmek için vize ettirdik - daha muğlak — pasaportlar değil, | leri anlaşılmıştır. daha usta polis şefleri geçecek -| — Hürriyetperver parti lideri So - tir!,, filus bir diyevde (beyanatta) re » jim meselesinin Yunanistanı ikiye konferarısı Atina, 24 — Kondilisin Roma - ya giderek Musolini ile görüşeceği | ve bu görüşmede Türkiye ile Yu- nanistanın Tuna konferansına iş- |tirakleri meselesi — konuşulacağı söylenmektedir. Muhaliflerin seyahati Atina, 24 — Ayrışık (muhalif) partiler liderlerinden İtalyaya gi- Stoyadinoviç Yugoslav kabinesini 9 25 HAZİRAN — 1935 kurdu Kabineye iki müslüm_a_n bakan girdi Dış siyasa değişmiyecek Yugoslavyada kabine bunranı bitti. Yeni hükümeti, Yevtiç xabi- nesinde Finans Bakanı olan Bav Stoyadinoviç kurdu. Dün gece en şon gelen telgraflara — göre, yeni Yugoslav kabinesi şöyledir: Başbakan ve Dış Bakanı Stoye- dinoviç, Sü ve Deniz Bakanı Ge - neral Jifkoviç, İç Bakanı Koro - şets, — Münakalât Bakanı Spaho, Bayındırlık Bakanı Bobiç — (eski Belgrad Şarbayı), Finans Bakanı Letidza, Sağlık Sosyal — Bakanı Preka, Tarim Bakanı Stankoviç, Tüze Bakanı Auer, Tecim Bakan: Urbaniç, Terbiyet Bedeniye Ba - hanı Stefanoviç, — Kültür Bakanı; Stoşoviç. Devlet Bakanları: Yan - koviç, Behmen. Yeni kabine, anlaşıldığı gibi geniş bir birlik kabinesidir. Hır- vatları memnun etmek için hükü- mete Yevtiç alınmamış, buna mu- kabil kabinede biri münakalât nazırı, öbürü de devlet bakanı o- larak iki tane Müslüman âza alın- mıştır. Bunlar Spaho ile Behmen- dir. Maçek yeni hükümetle birlik- te çalışmayacağı gibi — muhalefet de etmiyecektir. Yeni kabine bil: hassa Yugoslavyanın iç — işlerini yoluna koymak, ve memlekette normal parlamentarizmi tesis et- mek için çalışacaktır. Yeni kabinenin esasını eski kabine teşkil ettiğinden, ve bu- günkü başbakan, Yevtiç'in — eski maliye nazırt olduğundan harici siyasette bir değişiklik olmasınma ihtimal verilmemektedir. İngiliz Bakanı Eden Romada Musolini ile konuşmuştur. Konuş- Eden'in seyahati Ingiliz bakanı Musolini ile Habeş meselesini görüşmemiş dahil meselelerin gözden geçiril- diğini bildirmektedir. Harpten evvel pasaportsuz se - yahat edilirdi. O zaman insanlar ayırdığını, gelecek kralım bir par- ti reisinden başka bir şey olamıya- malarda İngilterenin Roma elçisi, İtalya—Habeş meselesi görü- İtalya dış işleri müsteşarı ve ulus- daha rahattı.. Polisin dikkatinden bir kaç mücrim kaçacak diye bü - tün bir beşeriyetin parmak izini aldırmakta ne mâna vardır?. cağını, bineanaleyh krallığın ka - | zanmaması için bütün kuvvetleri « | le çalışacaklarını söylemiştir. Ka- | Fandaris, geneloy (reyiâm) m hükümsüz olacağını, çünkü hükü. lar kurumu delegesi bulunmuştur. Konuşmalardan sonra çıkarı- lan teblig, İngiliz—Alman deniz | anlaşmasının, Garp hava misakrı- nın ve 3 Şubat tarihli anlaşmaya şülmemiştir deniyor. Ve görüşül- mi: N Konuşmalar bugün bitecek v> Eden yeniden Parise dönecektir. Bu akşam yahut yarın sabah La- valle yeniden görüşecektir. Yugoslavlar Balkan şampiyonu oldu Bulgarlarla beraber kalmalarına rağmen gol farkile kazandılar Sofya, 25 — Dün havanın gene çok çamurlu olmasına — rağmen Balkankupası maçlarına devam e- dilmiş, Rumenlerle Yunanlılar, ve Yuğoslavlarla Bulgarlar karşılaş - mışlardır. İ İlk maç Rumen ye Yunan milli takımları arasında olmuş ve her iki takım hararetli bir didişmeden sonra 2 - 2 berabere kalmışlardır . Son maç Yugoslav ve Bulgar milli takımları arasında oldu. Hakem bir Yunanlı idi. Oyun başlar başlamaz Yugos - lavlar hücuma geçtiler. Ve üsüste yapılan hücumlar 9 uncu dakika- da ilk Yugoslav goliyle neticelen - di.. Bulgarların mukabele için yap - tıkları didinmeler hiç bir netice vermiyordu.. 20 dakikada Yugos - lavlar üstünlüğü tekrar ellerine a - larak sol içleri — vasıtasiyle ikinci göllerini attılar. Bu golden sonra Bulgarlar ateş- lendi, ve 28 inci dakikada soliç- leri, biraz — sonra da santrforları birer gol atarak ilk devreyi 2 - 2 berabere bitirdiler, İkinci devre gene Yugoslavların hücumlariyle başladı. Fakat bu hcumlar bir netice vermedi.. Bilâ - kiş Bulgarlar 20 inci dakikada ü- çüncü gollerini atarak 2-3 galip vaziyete geldiler, Bundan sonra oyuna gene Yugoslavlar hâkim ol dular ve 33 üncü dakikada sağ iç- leri vasıtasiyle beraberlik golünü çıkardılar. Oyun bu şekilde 3 - 3 berabere bitti. Maçlar berabere bittiği için atı- lan ve yenen göller göz önüne a - Imdı. Neticede Yugoslavya -Bal - kan birincisi, — Bulgarlar ikinci, Rumenler üçüncü, ve Yunanlılar dördüncü oldular. kadın yakalandı Hatice ve Mediha isimlerile Beyoğlunun muhtelif yerlerinde randevü evi işletmekten suçlu bir kadın geçen gün yine Tarlabaşın- daki bir evde cürmü meşhut ha - | Tinde zabıta memurları tarafından yakalanmıştır. Dün yapılan sor « ğ güsunda tevkifine ve evrakımın istintak hâkimliğine gönderilme - sine karar verilmiştir. Sovyet - Ingiliz deniz anlaşması mı? | Londra (Hususi) — “Sovyet Rus yaya yaklaşma,, başlığı — altında gazetelerde şöyle bir — havadis var: “İngiliz elçisi Lord Çilton Sov- yet Rusya Dışişleri Komiseri Lit vinof'u görerek, İngiliz hüküme- tinin'Sovyet hükümeti ile deniz silâhları işi üzerinde görüşmek is- tediğini söylemiştir.,, metin bitaraf olmak için teminat vermediğini söylemiştir. Venizelosun diyevi Atina 24 — Venizelosün bir Ingiliz gazetesinde — çıkan diyevi Atinadaki Venizelist Eleftron ga - zetesinden maada diğer bütün ga- zetelerde çıkmıştır. Atina ajansı da — Venizeclosun sözlerinin doğruluktan ne kadar uzak olduğunu söyleyerek kendi gazetelerinin bile bunu anladığı- nı yazmaktadır. 800 Yunarı zabiti Atina, 24 — Bütün bakanların bulunduğu bir toplantıda 800 za - bitin ordudan çıkarılması karar - Bir randevucu 'etmimıştır. Bunlar üç yüzü is- yana karışmış ve beş yüzü de ta - raftar olmuş olanlardır. Tramvay Şirketi 1,700,000 Lira vereceğini imzaladı Ankara, 24 — Bayındırlık Ba - kanlığı ile Tramvay şirketi arasın- daki ihtilâflar halledilmiş ve pa: raların nasıl ödeneceği kararlaştı- rılmıştır. İtilâfname noter müva- cehesinde her iki tarafın rızasiyle imzalanmıştır. Şirketin ödeyeceği para bi: milyon 700 bin liradır. Bu paranıa 300 bin lirası 18 Martta Cümhu riyet Merkez Bankasına yatırıl- mıştı. Geri kalan kısım üç sene i- çinde taksitle ödenecek bunun bir milyon lirası geleck seneye kadar vrilmiş olacaktır. Tramvay Şirke ti imzalanan itilâfnameden başka Bayındırlık Bakanlığına bu para- yı vereceğine dair bir taahhüt mektubu vermiştir. Şirket mürah- hasları İstanbula dönmüşlerdir. | | | mülmesine izin verilmiştir. İsmetinönü şark vilâyet- lerinde seyahate çıkıyor Ankara, 24 — Başbakan İsmet| işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İnönü bir kaç gün zarfında Şark| Genel Jandarma Kumandanı Ge- Vilâyetlerinde bir tetkik seyaha-| neral Kâzım, Petrol Arama teşki- tine çıkacaktır. İsmet İnönü'nün| lâtı Direktörü Eyüp de refaket e- seyahatine Trabzondan başlama-| decektir. sı ihtimali vardır. Başbakana Dış am UÇ ölüm 1 — Bir tahsildar boğuldu 2— Bir usta cereyana kapıldı 3 — Bir kadın da tramvayda öldü Dün şehrimizde üç ölüm vak'ası | karısı Ayşenin üzerine tramyayda olmuştur: fonalık gelmiş, eczahaneye götü - 1 — Türk okutma kurumu tah - | rülürken yolda ölmüştür. sildarı 55 yaşında — Mustafa dün [ Çarpıştılar Floryaya gitmiş, istasyonun ile -| — Bu sabah Çenberlitaş önünde risinde bir ağaç altında oturarak | bir kaza olmuştur. Kanalizasyon cebinden çıkardığı rakıyı içmiştir. | şirketine ait 3907 numaralı — yük Biraz sonra Mustafa üstündeki el- | kamyonu Beyazıttan Sultanahme- | biseleri çıkarmış, çıplak bir halde | de inerken, Sirkeci - Kocamusta - | denize girmiştir. Sarhoş olduğu | fa paşa hattına işliyen 3320 nu - için denizde yüzememiş, — boğul -" maralı otobüs arkadan hızla gel - Mmuştur, | miş, çarpmıştır. Nüfüsca bir kaza Bir zaman sonra denize giren - | olmamıştır ler tarafından tahsildarın — cesedi | Yutturmuş T - görülmüş, jandarmaya haber veri- lerek cesedi sahile çıkarılmıştır .. Müddeiumumi tarafından tahki - kat yapıldıktan sonra cesedin gö- Boğazkesende es - naf kahvesinde oturan — Konyalı seyyar yoğurtçu Aliye altın suyu - na batırılmış gümüş beş kuruşlu - D ”a Kuşdilimde yoğ çöğre | ğu dört liraya satan Rüstem oğlu caddesinde elbiseci Kirkorun evi - | Ein yakalanmıştır. ni tamir eden beton ustası Ser- | kis elektrik tellerini karıştırırken | Celâl Rayar Ankara, 24 — Ökonomi Ba> kanı Celâl Bayar ve Parise gide- cek olan Ökonomi Bakanlığı Müs- teşarı Faik Kurtoğlu Perşemb: günü buradan hareket edecekler dir. ll cereyana kapılmış, ölmüştür. Üs - küdar müddetumumiliğince tah - kikatı yapıldıktan sonra gömül - mMüştür. 3 — Bebekte Cevdetpaşa cad- desinde oturan Balıkçı İbrahimin

Bu sayıdan diğer sayfalar: