25 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

25 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazması benden : AAA Te Atletizmde bu gidişle elbet gerılerız' sabahı klüp bir olarak Taksim —lııdınd.ı (3) atletik müsabakalar Pazar yaptılar. Bermutat hakem ve müsabıktan ç..ı. daha az bir seyirci kütlesi önün- | n bu müsabakalardan sonra vırları yazmaklan ve bu iş- döktzgok aer'liz lerden bir kıs - | mını bu sütunlarda , okuyucularımı bildirmekten kendimi alam M Bir spor müsahıkuası hakemler ve idaveciler, yapılırken, hüç ak kimi a- olmazsı rasında ilk ol vvelâ o işi idare eden, bu işle uğ- amatör olarak ta ol- üstüne bir vazife olarak — almış meosul kimceleri değil mi?!, Halbuki pazar günkü müsabaka - larda, m doğru gelen İstan bul atletizm başkanı Ali Rıza, istisna edilirse, federasyon başkanı, ne İstanbu! atletizm heyetinden daha tek bir kişi, bah rahatını belki de Ada ve 'az sahillerindeki şöyle güzel bir pazar gezmesini feda edememiş v- lacaklardı ki, stadyomun ciyarına bile uğramadılar. raşmayı veley işin sonu ne federasyon üyeleri, ne de Ve bu zayallı öksüz! müsahakalar- da, ALIŞKAN BİR TEVEKKÜLLE! bir Rum ve Ermeni hakemin i- daresinde yapıldı bitti. bir kaç satırla Fakat bana en acı — gelen, şey de binlerce lira maaş verdiğimiz iki at- Tetizrm hocasından, ancak birinin — endir kI, henüz bü işte- alışmadığından gelmiş olacak — müsabakalarda bulunduğu, diğer atletizm hocası Her Prag ce naplarının bulunmaması oldu!. Evet, şaşmayın! — Bugün bir genel direktörün aldığı maaşı alan, ve işi gücü haftada iki üç günde, bir kaç saat beş on tane atleti çalıştırmaktan ibaret olan bu hoca da, — rahatını veya her hangi bir randevusünü feda | edip, pazar sabahı Taksime geleme - miş Bu işi evvelâ aklım almadığı için hasta filân mıdır? — Diye — sordam. Bir şeyciği olmadığını öğrendim. lşlı o zaman, bu vaziyete gülme - li mi amalı mı kestirmekten âciz kaldım!. syonu, — gazetelere atletlerin, daha doğrusu bü zünü bilenlerin yazı yazmalarını filân menetmeye çalışacağına, teşkilâtın fakir kesesin bir istifade etmek için avuç do- lusu para verdiği hoca! , bir mü - sabaka yapılırken, boy göstermek ka- bilinden olsun! Orada bulunmaları lâzım geldiğini Öğretse, ve bu işten mesul olanların da kırk yılda bir rahatlarını — boz * maları, müsabakalarda hiç olmazsa bir görünüvermeleri lâzım olduğunu düşünse, daha iyi bir iş yapmış olur diye düşünüyorum. e .e Atletizm fedel tebliğler yol Her iş yoluna konur, bir federas- yon gece gündüz çalışır, — yüzlerce, binlerce yeni atlet yetiştirilir, mem- leketin her tarafında atletik bir faa- liyet uyandırılır... Mevsiminde hiç olmazsa her (15) günde bir, şahsi gayretlerle — değil, federasyonun himmeti ile müsabaka - lar tertip edilir, hocalar, verdiğimiz | paraya mukabil gece gündüz çalış - tırılır.. Ve bunların hiç birisi yapılamazsa da, hiç olmazsa — bundan beş, altı sene evvel, hiç bir mesul ve idari mevkiü olmadığı halde, bir tek kıy - metli insanın yaptığı büyük atletik hareketleri aratmıyacak işler yapı - Tur dn, ondan sonra, açılan .. ağızlar susturulmağ: kışılır.. Zaton o zaman bu iş kolaylaşır da.. Haklı ölan — federasyon , haksız o- larak bağıranların — yüzüne — karşı (yalan söylüyorsunuz) diyebilir... Yoksa her gün böyle yeni bir gaf yapıldıkça, zorbalıkla — ağızları dikmek imkânsızdır. Birini susturursak, on tanesi in - sânın ayıbını yüzüne vurur.. Fakat yine ne fayda ki, bunların hiç birisi, beceriksiz ellerde, her gün — biraz daha öldürülen at- letizmi kurtarmağa yarayamaz!. İzzet Muhiddin APAK şimdilik â(—.;korlârı alt"_ât—âden Amerikanın at- letizm sahalarını yakmdan takip e. denleri zenci atlet Jesse Ovvens bu yıl hayretler içinde brr rakmıştır. Zenci ka- şucu son on — dört gün içinde 100 yar- dayı iki — defa 0:094 saniyede 220 yardayı da 0:203 saniyede yapmış ol- duğu gibi uzun at lamada bir tek at- layışla 26 ayak 814 pus atlamak sureti- | le şimdiye kadar hiç bir adam oğlu- | nun varamamış ol duğu bir rekoru el- de etmiştir. Şimdi 21 yaşında olan bu zenci atlet Ameri- kanın 100 ve — 200 yarda koşuları ayni zamanda uzun at- Tama için de Ame- rikanın en iyi ıllr tidir, M h i resim, müsabakalara esnasında yağmur yağmağa başladığı zaman alınmıştır. Bakınız, boksörlerin Suanyör'leri, kendilerini yağmurdan korumak için ne şekle girmişlerdir. Atış rekoru Rusyanın Mitisçi atış meydanın da Dinamo kulübüne mensup ni * şancı Boldiev yeni bir dünya re - koru yapmıştır. Küçük kalibreli bir tüfekle 50 metreden ve yere yatmı, vazîyemı', ateş eden bu nişancı 400 muhte - mel puvandan 397 puvana isıbell ettirmiştir. 1934 yılında tesis edil | miş olan en son dünya rekoru 396 puvan idi. Amatörler arasında Dünyanın en büyük boks müsabakası Fransanın İntransigrant gazete-' si tarafından Pariste Rolan Karos stadında amatörlere mahsus ol-| mak üzere dünyanın en büyük ve en mühim boks müsabakaları ter- tip edilmiştir. Bu müsabakalara doekuz mille tin her kategoriden ayırdığı en 4,13 metre! Yeni sırıkla yüksek atlama rekoru! | basit bir şekilde yapılmıştı. Dünya sırıkla yüksek atlama rekorun un bir Amerikalı genç atlet tarafından kırıldığını iki gün evvel yazmış, « Bugün elimize geçen yukariki resim, Keith Brovn letin 4 metre 73 santimetreyi aşarak rekoru kırdığı anda bir de resim koymuştuk. ismindeki bu genç at- alınmış güzel bir ens tantanedir. Sırıkla atlama sporuna çalışan atletle rimizin, yeni rekortmenin, bu müthiş yüksekliği nasıl bir stille aştığınt gösteren bu resime dikkatle bakmaları iâzım dır. DUŞTAN SONRA Aşağıdaki resim, bir kadına ait değildir. Ba yeni ağır siklet boks şampiyonu James Braddock'ın! düştan çıktıktan sonraki halini goı-l teren bir estantanedir. Nazıl? Dünya şampiyonunun| bu kıyafetini beğendiniz mi? Tabii yüksek 63 amatör iştirak etmiş- tir. Birincilik her memletketten iş tirak eden boksörlerin kazandığı puvanların yekünu hesap edile- rek, o memleketin ortaya çıkardı- ği takıma verilecekdi. Bu itibarla birinciliği alan memleketin dür yanın en iyi amatör boksörlerini | yetiştirdiği anlaşılacaktı. Müsabaka nizamnamesi gayet Her maç üçer dakikadan üç ravnd de vam edecekti. Maçların pek kisi devdm' et | mesi hasımları şiddetle çalışmağa sevketmiş ve müsabakalar tahmi nin fevkinde heyecanlı ve süratli cereyan etmiştir. Köng çalar çal maz boksörler uzun devreli maç- | larda görüldüğü gibi biribirlerini kollamağa vakit bulmamışlar ve hemen çarpışmağa başlamışlar dır. Şimşek gibi çakan yumruklar boks sevenlere kolay kolay unutu lamıyacak kadar zevkli dakika lar yaşatmıştır. Italya bu müsabakada 30 puvanla birinci gelmiş, ikinciliği 24 puvanla Irlanda kazanmıştır. Diğer memleketlerin aldıkları de- receler aşağıda gösterilmiştir: Belçika. 19 puvan; Âmerika 18 puvan, Holanda 16 puvan; Fransa 14 puvan Çekoslovakya 3 puvan; İsviçre 2 puvan. kuvvet mi? Makineli kuvvet mi? Berlinde yapılan bir at koşusunda, halif bir arabaya koşulu bir yarış i atiyle Almanyanın en meşhur bisiklet cileri Tietz ve Fulda — yarışmışlardır. Netiçede, bisikletcilerin kazandığını söylemeğe lürum var mı?!

Bu sayıdan diğer sayfalar: