25 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

25 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 HAZİRAN — 1985 HABER — Akş:ııı Poılnsı İ “Kamun,, lar yaratmalı, Lokantalarda şehirciliği ilerletmeli.. Bir polis, bir jandarma teşki-| sun, “sen rahatına bak, işleri ben Vâtı vardır.. Bunlar, ekseriya be-| raber çalışırlar ve biribirlerine za-| rar vermezler. Bilâkis biribirleri- nin işlerini tamamlarlar. Başka bir misal söyliyeyim Mektepler insanların tahsiline ya rar. Fakat mektepten maada da halkevi gibi, kültür, hars seviyesi - ni yükselten müessesele; vardır... | “Acaba, şu koca İstanbulunr | temiz ve güzel olması için ayni şe- yi yapamaz mıyız?,, diye nice za- mandır dimağımı bir düşünc: kurcalar, durur... Zira, şunu itiraf mecburiyetin- deyiz: Belediye, şimdiki halde üzeri- ne düşen işleri yapamıyor. (Şim- | diye kadar da yapamamıştır!) Bunun sebebi belki şehrin bü yüklüğüdür, nüfusun seyrekliği dir, gelirin azlığıdır... Belki baş ka sebepler de vardır... Fakat ha kikat şu ki, gayet kirli, bozul:. zevksiz, sıhhate muzır ve bize ya kışmaz bir şehir ortasında oturu- yoruz! Onun için şu belediyeye bir muavin bulsak... Genç ruhla ya- ratılmış öyle bir muavin ki, ihti- yır bılcdıyeyı bir köşeye oaturt-| 'İleuaı, Ne yok —e M a v ahşıştan zengin olanlar! Bahşiş deyip geçmeyin.. Bun - da olan bir çok insanlar var. ş .. Büyük transatlântik gemileri - nin baş kamarotları haftada aşağı yukarı 30 İngiliz lirası bahşış alır- lar ki bu da kaptanlarınm maa - şından daha yüksektir; 30 İngiliz bizim paramızla 180 lira eder. Avrupanım birinci sınıf otelle - rinin baş kapıcıları otel müdürle - rinden daha çok para kazanmak - tadırlar. Bundan bir kaç yıl önce East - barn garsonlarından ve ailesine 49.000 İngiliz lirasını bulan bir servet bırakmıştı. (Bi - zim paramızla 294000 lira.) İskoçyalı bir banka odacısının biriktirdiği para 30000 — İngiliz, Mancister otellerinden birinin başkapıcısının serveti 50000 İn - giliz Hirasıdır. Londra garsonlarından — birisi, otelde bir hafta kadar hizmetinde bulunduğu bir Amerikalıdan ge - çen gün 200 İngiliz — Tirası bahşiş almıştır. Gene geçen hafta bir A- merikan ailesini İngiltereyi haştan başa dolaştıran bir şoföre hediye olmak üzere fabrikadan yeni çık- Teşekkür Gebelikten üremi hastalığına tu- tulan eşimi tedavi ederek hayatı - nı kurtaran, oğlum Eti'nin arıza - sız doğmasımı temine delâlet eden Haseki hastanesi şeflerinden ve posta, telgraf idaresi doktorların - dan Hüseyin Osmana açık teşek - kürlerimi sunarım. İstanbul Postanasi baş mümey- yizi A, H. Güvenç. BAA istanbulun en çok satılan hakikli akşam gazetesidir ilânlarını. HABER'e | şimdiye kadar istifade ettiği va-| | mu,, dan geliyor, | landıkları biri ölmüş | | de görebilirsiniz.. Resmide İngi - verenler kâr ederler. görürüm!,, desin... Hayır, aralarında'kavga çık- masın... Belediye, gene, — varsın| ridat membalarından istifade et- sin ve eli değdiği nisbette de iş görsün... Fakat halk, semt semt, kendi arasında, başka — isimle —meselâ kamun diye — bir teşki- lât yapılabilsin... Kamun!. Ne güzel kelime!... Hem “ka- “herkese ait,, demek... Hem de Garplıların kul! “Commune,, sözüne benziyor. Bunun başına cidden iş başa- rabilecek yurddaşlar geçirelim... Mahalle gençlerini umumt ihti- yaçlar için seferber edebilelim... Zenginlerimizden para toplryabi lelim... Harabeleri mi düzeltece-| ğiz, lâşeleri mi kaldıracağız, yol- larr mı sulayacağız, kaldırımları mrt yapacağız, ne yapacaksak ya- palım... Buna fevkalâde ihtiyacımız vardır... Zira, medeni bir şehir i- çinde oturmak istiyoruz... (Vâ-Nâ) mış bir kapalı otomobil armağan edilmistir. *BİYüKlü Babğışlâri Hitülşein- sanın gidip garson, yahut kamarot olacağı geliyor değil mi?. Elbiseye uygun baştuvaleti Üste giyilen elbiseye uygun saç tuvaleti bugünün modası olmuş - | tur. — Saçın elbiseye nasıl uydu - rulacağını gösteren örneği resim - liz sinema yıldızlarından Mis Dolores Kalles'in bilhassa kimye - vi muameleye tâbi tutulmuş bir cins beyaz kınadan, kara saçları - na benekler kondurduğunu görü -« yorsunuz. Bu beyaz benekli kara saç, sır - tındaki benekli bluza uymaktadır. Saçlara konulan benekler yal - nız beyaz değildir. Üstteki kuma- şin garnitürü ne renk ise, saç da o renkle süslenmektedir. Değerli bir haç Beşinci yüz yıldan yedinci yüz yıla kadar Ermenistanın merkezi olan Dvin köyü civarında geçen - lerde 18 gram gelen bir altın haç bulunmuştur. Bu haç arkeoloji ba- kımından çok değerlidir. Ve Üüş - tünde Sasaniler çağına aid bir na- kış ve bir kuş resmi vardır. Yapılan incelemede haçın altm- | ci yüz yıla aid olduğu anlaşılmış- tır. fiaytlar indiriliyor Lokantacılar bu isabetli işten dolayı Belediyeyi şikâyet ediyorlar Belediye kanununun on beşinci maddesi ile şehir sınırları için -| de bulunan lokanta, bar, biraha - ne, gazino, kahve ve emsali yer - lerin fiatlarını tetkik ve tasdik işi belediyeye verilmektedir. Beledi - ye Ekonomi direktörlüğür bir kaç yıldanberi bu işi yapmaktadır. Yal | nız şümdiye kadar bu — iş bu gibi yerlerin Fiatlarını tekik değil, tas- dikten ibaret olmaktaydı. Halbu- ki bu yıl ekonomi — direktörlüğü hayatın genel ucuzluğu ve yiyecek içecek maddelerinin fiat seyrine göre bu fiatları tetkik ederek tas- dik etmektedir. Bu tetkik sonunda Beyoğlu, A - da ve şehrin mesire yerlerinde bu- lunan gazino, — kahve ve emsali yerlerle hemen bir çok lokantala- rın fiatları fazla görülmüş ve bun- ların hepsinin fiatları indirilmiş - tir. Belediye ekonomi direktörlü - ğünün bu hareketi ilgili olanlar arasında hiç de hoş görülmemiş ve derhal etraftan itirazlar yük selmiştir. Bunların başında lokan- tacılar ve kahveciler cemiyeti gel- mektedir. Cemiyetler bir tarftan cemi - yetler birleşik — bürosuna, diğer yandan da tecim (ticaret) odasına baş vurmuşlaxdır. Bunlar kazanç- larının vergi vermeğe bile yetiş - mediğini iddia etmektedirler. Bu hususta araştırmalar yapıl - maktadır. —— Muallimler Bursaya bir gezinti yapacaklar İstanbul muallimler birliği Ya- lova ve Bursaya bir gezinti tertip etmiştir. » Gezintiye iştirak edenler tem - muzun dokuzuncu — günü sabahı Yalovaya hareket edecekler, o - radan otobüsle Bursaya gidecek - lerdir. Muallimler Bursada üç ge- ce kalacaklar ve muallim mek - teplerinde misafir olduktan son - ra temmuzun on ikinci günü İs - tanbula dönmüş olacaklardır. $imdiye kadar — elliden fazla mullim gezintiye iştirak arzusunu göstermiştir. Kayıt muamelesi, İs tanbul beşinci mektep başmualli - mi tarafından yapılmaktadır. | Tersanelerımızde ticaret gemileri yapmak için.. Bir mütehassıs getirilecek, havuzlar islâh edilecek İlgili bazı kimselerin Haliçte - ki havuzlar ve tersaneler - biraz düzeltildiği takdirde yeni vapur - larımızın pek âlâ buralarda da yapılabileceğini öne sürmeleri ü - zerine Ekonomi Bakanlığının Ha- Kç havuz ve tersanelerinde yaptır- makta olduğu iptidaf bitmiş ve rapor Ekonomi Ba - kanlığına verilmiştir. Öğrendiğimize göre Haliç ter- sane havuzlarının düzeni işi bü - yük bir önemle karşılanmıştır. Ra- ’ porda havuzların ıslahı için ya - pılması icap eden işler gösteril - mekte ve bilhassa getirilecek mal- zemenin gümrük resminden muaf ve kontenjandan hariç tutulması | tetkikler | | tavsiye edilmektedir. Yapılan tetkikat oldukça sat - | ht olmakla beraber havuzlar ve - | fabrikalarda yapılack — düzenin İ pek de pahalıya malolmıyacağının tahmin edildiği de ortaya konul - [ muştur. Havuzlar ve fabrikalar için ya- pılan bu tetkiklerden sonra ıslah işile esaslı surette uğraşmak üze- re bir mütehassıs getirilmesi ka - rarlaşmıştır. Deniz yolları, Akay ve havuzlar direktörlerinin Av - rupada tetkik seyahatinde bilhas- sa bu mütehassıs işile uğraşılmış, bir kaç mütehassısla konuşulmuş- tur. Ekonomi Bakanlığı bunların tekliflerini tetkik ederek içlerin - den birisini seçecektir. Istanbul Emniyet müdürü geldi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne » | tayin edilen Ankara Emniyet Mü- dürü Salih bu sabah Ankaradan gelmiştir. Birkaç güne kadar yeni vazifesine başlayacaktır. Salih kırymetli bir zabıta âmi- ridir. Millâ mücadele senelerinde Beykozda jandarma kumandanı iken Anadoluya geçmiş, İstanbul hükümeti tarafından idama mah - küm edilmiştir. —— Mekteblerin ders programları değiştirilecek İlk, orta okullarla liselerin müf- redat programları önümüzdeki ders yılı başında değişecektir. Bu programların her — birinin hazır - lanması için Kültür Bakanlığında birer komisyon uğraşacaktır. Müf- redat programlarmdaki Türkçe, Riyaziye, lisan dersleri tedrisatı baştan başa değişecektir. —— Hapishaneye esrar götüren iki kadın Ayşe ve Nezihe isminde iki ka - dm Üsküdar hapishanesine esrar sokarken yakalanmış ve sekizinci ihtisas mahkemesi tarafından se- kiz ay hapse mahküm edilmişler - di. Temyiz bu kararı tasdik etmiş- tir. Verilmemiş vergiler 2600 dosya tetkik edildi Mart başında teşekkül — eden maliye hesab mütehassısları tet- kik bürosu son günlerde çalışma- sını arttırmıştır. Büro şimdiye ka- dar 2600 dosyaya bakmıştır. Sene- lerdenberi biriken diğer dosyala - | rım Ağustos nihayetine kadar bi - tirileceği ümid edilmektedir. Tet- | kik neticesinde hesâb”hatası ola- rak toplanmış bir çok vergiler de bulunmuştur. Verilmemiş vergisi meydana çıkarılan beyannameler arasında 130000 liraya kadar yük- sek miktarlar vardır. —— Nüfus sayımı işleri Başbakanlık statistik genel di- rektörlüğü 935 genel nüfus sayı- mında kâfi derecede sayım me - muru bulunamıyan — yerlerde bir memura bir kaç köy verilirse ve bu köylerin bir günde sayımı yapıla - mıyacağı anlaşılırsa o mımmtakalar- da sayım gününden birkaç gün ev- vel sayıma başlanacağını — ilgili olanlara bildirmiştir. Yalnız bu şe- kil şehirlerde tatbik edilmiyecek « tir. —— ilk okullarda diploma dağıtıldı İlk okulları bitirenlerin diplo - maları dün bütün ilk okullarda tö- renle (merasimle dağıtılmıştır. ŞEHRİN DERDLERİ Iki bakkalın söylediği Yedikulede bakkal Sabri ile İsmail şöyle dert ya - mıyorlar: — Tüccardan şekerin kilosunu 28 kuruşa alıyoruz.Bu- nu td Yedikuleye getirmek için bir sürü masraf ediyoruz. Bu masraflar kilo başına en az bir kuruş düşüyor. Böy lelikle tüccardan 28 kuruşa aldığımız şeker, bize 29 ku- ruşa maâl oluyor. Halbukt diğer taraftan belediye bizi şekeri en fazla 29 kuruya satmak mecburiyetinde bırakıyor. Böylelik - le alış verişten hiç bi şey kazanamıyorur. Bir de şaraplar hakkında söyliyeceğimiz var. Bir ki- loluk inhisar şarapları 35 kuruşa satıldığı halde üş - tünde 150 kuruş fiat yazılıdır. Bazı açık gör bakkal - lar, ve diğer İçki satan dükkânlar bu etiketten istifade l ederek pek çok kimseleri kandırmakladırlar. Bunun da önüne geçmek lâzımdır. * Bakkal Sabri ile İsmailin sözleri hakikaten üstünde durmağa değer. z tur amma, fabrika en az bir ton şeker alana, toptan - cılara bu fiyattan mal veriyor. Toptancılar da kilo başı- na bir iki kuruş gibi yüksek bir kazançla bunu küçük Şekerin kilosu resmen 26 küsür kuruş- esnafa vermektedir. Arada arslan payını bu toptancı- Jar alıyor, malıdır. Bu gibi haksızlıkların önüne geçmek için fabrika bir ton yerine, meselfâi 100 kilodan İtibaren ucuz şeker sat- Hem yalnız şekerde değil, diğer birçok maddeler - de de bahalılığın en büyük sebeplerinden birini toptan- cılar teşkil etmektedir. Pahalılıkla mücadele ederken, bunlarla da mücadele etmek lâzımdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: