25 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

25 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haydut üzerine ordu sevkedilip yakalanan Spada nasıl idam edildi? Bir arkadaşının — haksız yere | mahküm olmasına kızarak Kor - | sikadan dağlara çıkan ve aondan sonra birçok kanlar döken hay - dut Andrea Spada — muntazam Fransız askerleri tarafından sıkış- | turılarak yakalanmış ve sonunda | ölüm cezaşına çarptırılmıştı. Ha- ziranın 21 inci cuma günü Bastia hapishanesi önünde, sabah, tan - yeri ağarırken — şosyeteye karşı yaptığı fenalrkları ödemiş, kafası- nı giyotinin soğuk ve keskin bıça- ğına bırakmıştır. Frtansız gazeteleri, hakkın ne suretle yerine getirildiğini şöyle - ce anlatıyorlar: Cuma gecesi saat ikiyi 36 daki- î ka geçe —hapishane önünde bir kamyon durdu. Bunun içinde a - daletin paslı âletleri bulunuyor - | du, Kuvvetli bir polis takımı etra- | fi muhafaza altına almıştı. Top- | lanmıya başlıyan meraklıları yak- laştırmıyorlardı. Saat üçü çeyrek geçe salâhiyetli — kimseler gelmiş bulunuyordu. Genel — savman (müddeiumumi), katili kurtar - mak için çok kuvvetli müdafaa - lar yapmış olan iki avukat ile bir- likte hapisaneye girdi. Yanların - da bir de papaz — bulunuyordu. Genel savman Spada'nın bulun - l | duğu odaya girince — suçluya şu sözleri söyledi: “Spada, bağışlan- manız için yapılan dilek kabul o- lunmamıştır. Cesur olunuz.., Dağlar ve ormanlar kralı, bu sözler üzerine yerinden kalktı ve kuvvetli — bir sesle cevap verdi: “Şüphesiz, cesur olacağım!,, Tu- valetini yapmak için izin istedi. Yeni elbisesini ve ayakkabılarını giydi. Bu sırada papaz kendisine yaklaşarak duaya başladı. Spada dizçökerek bir dindar durumu ile duayı dinliyordu. Göğsünde haç işaretini yaparken, bağış dinliyen bir suçlu halinde değildi. — Bunu, görenleri şaşırtıcı bir ruh rahatı ile yapıyordu. Duadan sonra yirmi beş dakika kadar avukatlarıyla konuştu bir son dileği olmadığını söyledi ve şunları ilâve etti: — Önceleri pek şiddetli davra- nıyordüum, Sonra - silâhlarımı bı - raktım ve kendimi insanların a - daletine teslim ettim. Bunu niçin yaptım? Çünkü Allah öyle buyur- du. Yoksa insanlarm adaletinin bence hiçbir değeri yoktur. Ben yakında doğruca göğe çıkacağım. Bunu size, bu dünyada kalacak - lara söylüyorum. Ben Allahm af- fına kavuştum ki bu, herkesin na- il olamıyacağı bir şeydir. Cellât yamakları — sürüklemek için kollarımdan tutmak istedikle- ri zaman da: — Bırakınız, ben kendim gide- ceğim ; korkmuyorum, Diye bağırdı. Suçlu, kimseye — dayanmadan yürüyordu. Dudaklarında acı bir gülümseme vardı. Giyotin maki - nesinden biraz ötede görünen de- nizin mavi ve sonsuz yüzüne ba - kıyor, papazın uzattığı haçı öpü - yordu. — Seyirci korku ile titrer - ken müdafaa avukatları seslendi- ler: — Adiyö, Andre! Cevap verdi: — Güle güle, gene görüşelim. Cellât, Spada'yı itti... Saat dört olmuş, adalet yerini bulmuştu. Sabah gazeteleri ne diyorlar? | KURUN — M: Asım Us başyazı- sında dört yanımızdaki değişiklikler- den bahsetmektedir. Yunan ve Yugoslavyada rejim ha- reketlerini işaretten sonra - İngiliz - lerin doğrudan doğruya Almanlar - la yaptıkları deniz anlaşmasından ve İtalyanların sömürge siyasasından, Japonların Çindeki hareketlerini göz önüne koyarak bütün bu değişiklik - lerin arsınlusal sıyasaya yapacağı te- sirlere dokunuyor ve diyor ki: Pekinin Japonlara elbette geçmesi yalnız Uzak Doğu değil, Avrupa ve Amerika ülkelerinde de derin yankı- lar (akisler) uyandırmaktadır. Çün- kü Japonyanın Çinliler üzerine ege - men (hâkim) olması demek yarın bü- yük Avrupa devletlerinin Asyadaki sömürgelerinin (müstemlekelerinin) de Japonlara geçmesi demektir. Bu - gün ellerinde olan sömürgeleri kendi- lerine az ve dar gören bu devletler a- caba o zaman ne yapacaklardır? CÜMHURİYET — Yunuş Nadi Al- man ve İngiliz deniz anlaşması ürze- rine Fransa matbuatında — gördüğü naşriyattan ve bu arada dikkate de- ğer bir ifade tarzından bahsetmek - tedir. Diyor ki: Fransa matbuatında Almanya ve İnoiliz anlaşması üzerine hariciyenin direktifile yazıldığı kokusu bulunan bir takım satırlar — intişar etmiştir. Bunlar arasında hele biri diyor ki: İngiltere Almanya ile doğrudan doğruya deniz anlaşmasını yapmak - Ta aramızdaki ayrı ha - reket etmiştir. Bu olabilince niçin İ - talya bugün yarı havşi bir halde bu- Tunan Habeşliler üzerine elini koy - masın ve önü medeniyele gölürme » sin.. Bu kızgınlığın verdiği ifade tarzı dır. Fakat nasıl oluyor da Fransa gi- & Uluslar Kurumu üyesinden biri yi- ne Uluslar Kurumu üzerinden biri o- lan Habeşistan hakkında yarı vahşi tahiri kullanıyor. Fransanın böyle saldırmaya teşeb- büs eden tarafı tutar neşriyatta bu - lunması gariptlir . Fransız gazetesinin bu yazısında İtalya ile Fransanın dost oldukları ve dost kalacakları da yazılıdır. Bu da Almanya — İngiltere deniz anlaş ması altından başka şeylerin de çık - ması korkusuna karşıdır. FTAN — Mahmut Esat Bozkurt bugünkü makalesinde Ağaoğlu Ah - met ile Hüseyin Cahidin “Türk Aile- si,, ne dair betbin iki makalesine top- yekün cevap vermektedir. — Mahmut Esat, Ağaoğlunun görüşlerini çok a - cı, çok insafsız ve yersiz, Hüseyin Ca: kidin yazdıklarını ise esassız bulmak- tadır. Makalesinin sonunda Türk kadın- ları hakkında şöyle bir sual soru - yor: “Her memlekette vastlanan beş on bahtsız yüzünden ne hakla düşüş halinde görüyoruz, Anlamak istedi » gim budur.., bu?!..,, yollarını da aramak üzeredir. Bu da Ateşekkürle karşılanacak bir hareket- tir. Ekonomi kgnunlarının başında da halkın vergi vermek kabiliyetini art- tırmak gelir, Bunun için de serbest çalışabilmesi, servet, genişlik ve ve - Kapalı dükkânların çokluğu göz - den kaçırılacak şey — değildir. Vergi kanunlarının değiştirilmek — istendiği bugünlerde bilihassa nararı dikkate anlınmalıdır. Bu, kapalı dükkânların fazla bu - lunması kazanç vergisinin iyi tarhe - dilmemiş olmasından mı ileri geli - yor, yoksa umuml! tlcaret durgunlu - gundan mı? Bu işin mütehassısı ol - madığımız için bilmiyoruz. Biz yal - nız gördüğümüzü söylüyoruz. HABER — Akşam Postası Bunların Valiler arasında tayinler Ankara, 24 — Urfa valisi Ni - zameddin Çanakkale — valiliğine, İIstanbul vali muavini Rükneddin İçel valiliğine, denizli valisi Fuad Samsun valiliğine, Kars valisi Cev- det Çoruh valiliğine, Kars vali ve- kâletine mülkiye müfettişlerin - den Osman Nuri tayin — edilmiş - tir. kaymakamlar ara- sında tayinler Ankara, 24 — Yeni kaymakam tayinleri kararnamesi yüksek tas - dikten geldi. Buna göre: Cihanbeyli — kaymakamlığına Tuzlukçu Nahiye Müdürü Meh - met, Kandıra — kaymakamlığına Tarsus Kaymakamı Şekip, Kara- su kaymakamlığına Seyran Kay makamı Zeki, Akdağ madeni kay- makamlığına Hukuk — mezunu Mehmet Ali, Menemen kayma kamlığına Karaisalı Kaymakamı Refit, Karaisalı kaymakamlığına Mülkiye mezunu Hıfzı, — Çerkeş kaymakamlığına Mülkiye mezunu Turgut, Ferik — kaymakamlığına Fenike Kaymakamı Şevket, Feni ke kaymakamlığına Gördes Kay - makamı Mazlüm, Gördes kayma- kamlığına Mülkiye mezunu Mut-| lis, Boldan kaymakamlığına Mül- kiye mezunu Ekrem, — Hekimhan kaymakamlığına Mülkiye mezunu Suphi, Kemaliye kaymakamlığıma Vatsa Kaymakamı Mazhar, Yal vaç kaymakamlığına Emet Kay makamr Raşit, Simav kaymakam- lığına Hukuk mezunu Fahri, Ba- lay kaymakamlığına Seyhan Hu kuk İşleri Müdürü Nebil, Havran kaymakamlığına Söke Kaymaka: mı Sadi, Mes'udiye kaymakamlı - ğına Mülkiye — mezunu Hasan, Maçka kaymakamlığına Mülkiye mezunu Ziya, Akseki kaymakam- lığına Mülkiye mezunu Haydaz, Bartu kaymakamlığına Şarkt Ka- raağaç Kaymakamı Vedat, Şer - nik kaymakamlığına Başkale Kay- makamı Adnan, Oltu kaymakam- lığına Dursunbeyi Kaymakamı İz- zet, Şavşat kaymakamlığına Ba- lJay Kaymakamı Fuat, Osmaniye kaymakamlığına Tire Kaymaka - mı Gafur, Gölpazarı kaymakamlı- ğına müfettişlerden — Arif, Urla kaymakamlığına Mülkiye mezumnu Cemal, Karaburun kaymakamlı - gına Torbalı Kaymakamı Muzaf - fer, Torbalı kaymakamlığına Ur- la Kaymakamı Nazım, Şarkt Ka - raağaç kaymakamlığma Mülkiye mezunu Nihat, Erdek kaymakam- lığına Mülkiye mezunu Faik, Ke şan kaymakamlığına Mülkiye me zunu Hamdi, — Başkale kayma - kamlığına Mülkiye mezunu Reşat, Şiran kaymakamlığına — Mülkiyo mezunu Sabri, Tercan kaymakam- lığına Devlet Şürasından Kemal Atkaya — kaymakamlığına İzmir Emniyet işleri müdürü Osman Kuruçay kaymakamlığına Kanya Emniyet işleri müdürü Halit, Tire kaymakamlığına Mülkiye mezunu Şefik, Söke kaymakamlığına Tor- balı Kaymakamı — Niyazi, Sason kaymakamlığına Çubuk Kayma - kamı Sırrı, Çat kaymakamlığına eski Cizre Kaymakamı — Hayri Mazgert kaymakamlığına Saray - köy Kaymakamı Fahri, Sarayköy kaymakamlığına Mülkiye mezunu Hâdi, Çubuk kaymakamlığına Mülkiya mezunu Ahmet, Köyce - ğiz kaymakamlığıma Mülkiye me- ] BĞi a. ğmvfali'ler, kayma listesini zunu Halil Hilmi, Mutki kaymez- kamlığına Boyabat Kaymakamı , Bedii, Boyabat kaymakamlığına Mülkiye mezunu Halil, Kulp kay- makamlığına Hayrabolu Kayma kamı Hüseyin, Hayrabolu kayma- kamlığına İnebolu — Kaymakamı Kenan, Aluçra kaymakâamlığına Mülkiye mezunu Cahit, Düzc: kaymakamlığına Koçhisar Kay makamı İsmail, Gerede kayma - kamlığımna Düzce Kaymakam, Şa- kir, Mudurnu — kaymakamlığını Gerede Kaymakamı İbrahim, Koç hisar kaymakamlığına eski Maçka Kaymakamı Vasfi, — Dursunbey kaymakamlığına Akseki Kayma- kamı Kâmil, Çiçekdağ kayma - kamlığına Yalvaç Kaymakamı İd. ris, Dağçiçeği — kaymakamlığına Hukuk mezunu Hüseyin, Kâhta kaymakamlığına Mudurnu Kay - makamı Kadri, Kağızman kayma- kamlığıma Vezirköprü Kaymaka- kamı Celâl, — Mustafakemaipaşa kaymakamlığına Ceyhan Kayma- kamı Hayri, Pmarbaşı kaymakam- lığına eski Keşan Kaymakamı Re- şat, Artuva kaymakamlığına Şile Kaymakamı Mustafa, Vezirköpriü kaymakamlığına Hukuk mezunu İhsan, İnebolu kaymakamlığına Kurkağaç Kaymakamı Fuat, Kırk- ağaç kaymakamlığına eski Simav kaymakamı Ali Fuat, Milâs kayma 25 HAZIRAN — 1925 kamlar, adliyeciler, nüfuscular arasında değişiklikler oldu neşrediyoruz raportörlüğüne Mersin hukuk hâkimi Ali Rıza, Mersin hukuk — hâkimliğine temyiz raportörlerinden İsmail, tem- yiz raportörlüğüne Antalyu reisi Ser- vet, temyiz raportörlüğüne Üsküdar müstantik azasından — Osman Nuri, Konya müddeiumumiliğine temyiz ra- portörlerinden Sabri, temyiz raportör. lüğüne Bartın relisi Saffet, Kozan müddeiumumiliğine temyiz raportör - lerinden Emin PFerdi, Van reisliğine Başmüddeiumumi muavinlerinden Ö- mer Lütfi, Arapkir hâkimliğine eski Adana sulh hâkimi Ali Fehmi, Bitlis hâkimliğine Gelibolu asliye reisi Ah- met Rıfat, Bartın reisliğine Çorum müddeiumumisi Tahsin, Çorum müd- deliumumiliğine Kozan müddeiumumi- si Zeynelabidin, Kâhta — hâkimliğine eski İzmir istinaf Mmüddelumumisi Tahsin, Erdek hâkimliğine eski İstan- bul sulh hâkimi Şevket, — başmüddei umumi muavinliğine eski Karesi ağır ceza azası Kâzım, Mesudiye hâkimli- dine Eskişehir, birinci hâkim muavini Ahmet Raif, Tarsus müddeiumumili - kgine başmüddelumum! muavinlerin - den Rıfat, Akçadağ hâkimliğine eski Edirne azası Ahmet Refik, Sivrihisar hâkimliğine Canik sulh hâkimi Meh - met Faik, Refahiye hâkimliğine eski Muğla azası Mehmet Fevzi, Tercan hâkimliğine eski Kocaeli müddeiumu- misi Mahmut Memduh, — Adıyaman hâkimliğine Sungurlu müddelumumisi Recai, Çapakçur hâkimliğine eski İğ- ridir hâkimi Hamdi Silrt — azalığıma eski Nevşehir cinayet müddeiumumisi Mehmet Nazım, Kemah hâkimliğine eski Keşan hâükimi Hüseyin, Fasinler hâkimliğine eski Çorlu hâkimi Şera « kamlığına Emirdağ Kaymakamı çettin, Midyat hâkimliğine eski Alâ - Fahri, Emirdağ kaymakamlığına ye aza mülâzimi Ahmet Vefik, Dersim — Akçedağ Kaymakamı Ahmet, Ak |hâkimliğine Balaiye reisi Hüseyin Sü çedağ kaymakamlığına Gazian - İrcisi Mustafa, —Alucra — hâkimlğne tep Emniyet işleri müdürü Necati atanmışlardır. (tayin edilmişler - dir.) , . Nüfus müdürleri arasında Ankara, 24 — Tokat nüfus mü- dürlüğüne, nüfus umum müdürlü - ğü memurlarından Abdülhalim, E- dirne nüfus müdürlüğüne Edirne nüfus baş kâtibi Hayrullah Kır - şehir nüfus müdürlüğüne Samsun iskân memurluğundan açıkta bu - lunan Halid, Urfa nüfuş müdür - Tüğüne Seyhan nüfus müdürlüğün- den açıkta bulunan Ekrem, İzmir iskân müdürlüğüne Manisa nüfus müdürü Ekrem tayin edilmişlerdir. Adliye tayinleri ANKAR A, 24 — Adliyede son yapılan tayinleri bildiriyorum: Konya reisi Mustafa, Avucra — hâkimliğine eski Muş aza mülâzimi Recep, Kars a2- zalığına Siyrihisar hâkimi Ali Sahri, Ermenak hukuk hâkimliğine eski Mi- lâs hukuk hâkimi — Süleyman Şevki, başmüddeiumum! muavinliğine vekâ- Tet teftiş heyeti reisi Orhan — Nezihi, Gönan azalığına Sultaniye hâkimi Rı- fat, başmüddelümumi — muavinliğine Düzce aza mülâzimi Bekir Sıtkı, baş- müddeiumumi muavinliğine eski Ordu aza mülâzimi Mefharet, — Bulvadin müddeiumumiliğine eski Çemişkezek müddelamumisi — Zeyyin, Yenişehir müddelamumiliğine eski Erciş müdde. | iumumisi Osman Tarık, Balikesir müd delumum? muavinliğine eski Çerlemek müstantiki Cevdet, Akdağ — madeni müddelumumiliğine Cizre müddelumu misi Yahya tayin edilmişlerdir. türkofisde Ankara, 24 — Türkofis müşavirlerinden Baha İsken - ağır ceza reisliğine Kütahya ağır ce-| deriye Ticaret Ataşeliğine, Atina Za reisi Sadık, Antalya reisliğine Tem. | Ticaret Ataşesi Halil Mithat Türk yiz raportörü Necati, Zonguldak re -| ofis başdanışmanlığına, Türkofis isliğine temyiz raportörlerinden Ek -| başdanışmanlarından — ve Peşte Di Ö sertEmin ni YAK D T e "| Naci Atina Ataşeliğine, dir, temyiz — raportörlüğüne Adana Rol Kolej ve Hükül i ü » :;ı“:ie:vıınhııım =u:£|:? t: .hm” :: larından İzmir Türkofis muavini yiz raportörlüğüne, İstanbul üçüncü | Nejat Bükreş Kommersiyal sek - hukuk reisi Zeki, temyiz raportörlü- | Teterliğine, Türkofis danışmanla- ğüne Erzurum reisi Sadık, Erzurum | rından Aziz Viyana Kommersi « reisliğine temyiz raportörlerinden 1b- | yal sekreterliğine, Türkofis ra - rahim Kâzım, temyiz raportörlüğüne portörlerinden Ahmet Naim Tür- Elâziz reisi Sami, Elâziz — reisliğine is K he üdürlüğü temyiz raportörlerinden Mehmet Ata, kn.fıı b Z -£ elü Türkofis — us danışmanlarından temyiz raportörlüğüne İstanbul asli - ye reislerinden Necip Nadir, İstanbul Mahmut Celâl İstanbul Türkofis asliye rekliğine temyiz raportörle -| müdürlüğüne, — İstanbul Hukuk rinden Sadettin, temyiz raportörlüğü- | mezunlarından ve Deniz Müste - ne Konya müddeiumumi Ahmet, Ada . | şarlığı müdürlerinden İhsan İstan- na raportörlerinden Sadettin, temyiz 'iğ. a. ibesine ğ S 4 raportörlüğüne Konya müddeiumumi :;:II::“'“ © HĞU si Ahmet, Adana müddelumumiliği - 5 ne eski Kırşehir cinayet müddelumu- misi Ahmet Tevfik, —Üsküdar sorgu hâkimliğine İzmir ceza hâkimi Yüm- nü, Başmüddeilumum? — muavinliğine temyiz raportörlerinden Mehmet Se- nani, temyiz raportörlüğüne Trabron müddelumumisi Ahmet Remzi, Sam - sun müddelumumlliğine temyiz rapor | törlerinden Mehmet — Nuri, Temyiz ea e ÜSS Y 'a — eai d öt Ge Dle a cY ea Kd ei Ve Ülne v D SÖĞ LA AD di HABER istanbulun en çok satılan hakiki akşam gazetesidir ilânlarını. HABER'e verenler kâr ederler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: