8 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

8 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

580 UYANIŞ No. 1721—36 BERLİNDE Tiyatro Buhranı « Mivyork Tavmis » den —-— Son zamanlarda Berlin temaşa âleminde bir buhran vardır. Bunun en mühim sebebi iktisadi vaziyetteki kararsızlık ve sinema, radyo sahip- lerinin müttehit ve tehlikeli rakabetidir. Maamafih gittikçe ciddileşen bu buhranın gizli sebepleri de mevcuttur. »U>zmz Şüphe edilmiyecek bir şey varsa o da şudur ki, Berlin tiyatroları temamile ticarileştirilmiştir. Gerçi hususi tiyatroların gayesi şahsi ve maddi menfaatir. oHarpten evvel de böyleydi. Fakat cihan harbinden beri tiyatroların sınaileştiril- mesine en çok ehemmiyet verildiğini ilk defa görüyoruz . Bugün tiyatro âleminde de sanayi ve ticaret her hangi bir nevinde olduğu gibi trustlar ti- cari ittihatlar hâkim olmıya başlamıştır. Bazı trustlar diğer tiyatroları da satın alarak kiraları ve tiyatro ücretlerini yükseltmektedirler. Bu trustların gayeleri sırf ticaridir. Buna rağmen yeni bir çok tiyatroların mali vaziyeti iyi de- ğildir. Bu gibilere yardım etmek üzre bir tiyatro bankası açılacağı söylenmektedir. Lâkin -marImo çok şayanı dikkattir ki bu mesele burada pek az alâka ve heycan uyandırmıştır. 'Temaşa hayatı iktisadi vaziyetle alâkadardır iktsadi tahavvüllere bir makes olması tabii < p Dört çehre: Bir çehreyi, ister rahibe, ister domina denilen maskeli balo şeklinde,” siyah bir kumaşla ihata ediniz, müşabehetir bundan zarardide olduğunu görürsünüz. Daha aşağıdaki isimlerini okumadan bu dört sinema artistini tanımıya çalışınız. Her halde defaten tanımakta yanılaçaksınız. Diğer tanıdıklarınızı da aynı suretle tecrübe ediniz, isimlerde yanılacak, bu suretle hoşça bir vakit geçireceksiniz.İşte artistlerin soldan sağa isimleri: Dorotlıy Sebastiyan, Gwen Le Joan Crawtord,,Rence Adorde.Bu sonuncu azçok tanılıyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: