8 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 25

8 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 25
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YOLDA. Mütercimi! AHMET İHSAN Seyahatname — Roman — Umumi harpden sonraki iş adamları — Seyar teyatrocular alemi— Suveyişten Aksayı Şarka kadar malümat Sahibi imtiyazımız Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilip «Ser- veti Fünumda tefrika edilmiş olan YOLDA!... romanı neşrolundu. var Fiyatı 775 kuruştur m 'Taşradan arzu edenler 75 guruş gönderirlerse kitap teahütlü olarak postaya verilir. P 9 0090909909000 Servetifünun ( Servetifunün )ın tekrar intişarından sonra tevzi olunan 212 nci musha ile 8 inci cilt ikmal olunmuştur. Bu ciltlerden pek mahtut olarak matbaamızda mevcuttur. Zarif bir kap içinde fiatı: 500, taşraya 525 kuruştur. —i—- Pek az kalan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci ciltler dahi aynı fiatla satılmaktadır. RAPA-NUVİ ADASI Fenni ve ri Romanı Mütercimi: AHMET IHSAN Sahibi imtiyazimiz Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilen fenni ve asri bu roman İN matbâamız tarafından neşr idilmiştir. gek Fiyati 7/5 Küruştur Oo 7S Taşradan arzu edenler 75 kuruş gönderirlerse kitab tahütlü olarak postaya verilir.) ir EE EEE

Bu sayıdan diğer sayfalar: