8 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 27

8 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v7” gi gör ; it a a. a a a a ab. e ani ği a a. a a at a, 7 ab ab al. j Türkiye İş Bankası ş Sermayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 4 UMUMİ: MÜDÜRLÜK: ANKARA “4 # ŞUBELERİ: ANKARA, İSTANBUL, BURSA, İZMİR, ADANA, 'X TRABİZON; BALIKESİR, GİRESUN, AYVALIK , ZONGULDAK, d KAYSERİ, MERSİN, SAMSUN, EDREMİT ş | : ISTANBUL ŞÜBESİ: j Bağçe Kapusunda. Telefon: 3657/9 ve 3639 iş Müsait muamelat, kumbaralar, kasalar E.9 ” ÜN TÜ NİŞ İNT İNT KW a a al a a a a a a il b ab a a a a a u . / MANLI BANKASI N a a i » ş ; Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lırası k 4 Istanbul Acenteliği — Telefon : Istanbul 1948 k ş Beyoğlu dairesi — Telefon Beyoğlu- 1303 k a Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, a 7 d poliça ve iscontosu. i Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar K 4 mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. (Hesabı cari) küşadı, senedat ve kıymetli eşya k N muhafazası, kupon tahsılatı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeye keşide edilen poliçalarin tes- k k viyesi, borsa müuamelatı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muajelatı, kasa N 4 icarı. 5 9 k TÜ YET TNT NE VİN VİN VAY VİN VAN YAĞ TÜN YAN İN ŞE İN İN Sik Vala a a a lr ai a il a a a af vi a a ie air ai a e d ; Doyçe Oriant Bank A j oyçe Oriant Ban N 1 Deutsche Orient Bank p A Istanbul şübesinin müceddeden küşat olunan dairesinde, bodurum k « katına mükemmel ve müzeyen kasalar vazolunmuştur. Fiyatlar N -4 ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapısında Aşir Ef. caddesinde Yeni k ş Vakıf Han karşısındaki bankaya müracaatları lâzımdır. P.9 b e A ÜN he vi A ÜS YÜ ANN NT ÜN İN İL > çi Ahmet bila Merin Limitet Şirketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: