August 1, 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 20

August 1, 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& — Yağmakerliğin yanında esir ücartei ve esir emeği da çok kâr getiriyordu. Adalardan ve Afrikadan sayısız zenci kafileleri sürülüp Avrupaya ve Amerikaya getiriliyor ve esir olarak satılı- yordu. Esir sâyi, istihsalim maliyet fiatını indiriyor ve kârı fev- kalâde yükseltiyordu. Satın alınması için mukabilinde bir defaya mahsus olmak üzere para verilen esir, bütün hayalı müddetince (bir esirin yasati yaşama müddeti kırk sene hesap edilmiştir) pek az bir yiyecek ve giyecek masrafile çalışıyordu. Azami ran. dımanı almak hırsile esir sâyi, en küçük insani hislerden bile w- zak alarak vahşiyane istismar edilmiş ve pek yüksek kârlar temin olunmuştu. Yapılan bir hesaba nazaran 1830 senesinde esir kullanan mem- leketlerde ki, esirlerin adedi 6.822.759 du. Bu mikdar memleket- ler arasında şöyle inkisama ediyordu: Fransa 275.808 B. Britanya 728.805 İspanya 321.182 Hollanda 72.963 Danimarka ve İsvaç 46.500 Brezilya 1.930.000 Kap 36.096 Müttehidei Amerika (1830) — 2.328.642 5.739.996 Serbest bırakılan esirler 1.082.763 Yekün 6.822.759 Diğer bir hesaba göre XIX uncu asırın başlarında Hıristiyan esir tacirleri tarafından her sene Afrikadan kaldırılan esir mik- darı vasati 400.000, müslüman tacirler tarafımdan kaldırılanlar Açık denizi zihmi nçar, Tasa nedir içimizde kimse bilmez Boyle işlerde tuttuğumu kapnrmak gareklir. Balık avlarız, gemi avlarız İkiyi üço çıkardık Tm dürdüncü kendiliğinden gelir. Beşincisinin o zaman vay haline Hak yak kuüvvyet vardır. Bulduğunu almak yardır, Nusal alacağını sormak değil. da 1( dırdı; çalışrı rin a!: 1771 pul te şında saba esir si Avruy kında bu m; kikat, duğuc leri ( satçılı değil, sanlar medel şamın meml. ruldu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: