August 1, 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 24

August 1, 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ması için yalnız hariçten geleni menelmek kâfi değildir. Devle- tin tesiste olduğu gibi bizzal istihsalâtı da kontrol etmesi, iyli- gini temin eylemesi lâzımdır. Sınait istihsalâtta, diğer her şeyde olduğu gibi, tylik, güzellik sözleri tamamen izafi bir şeydir, Hangisi bizim şartlarımıza ve ta- leplerimize göre iyidir? muvafıktır? bunu muayyen normlarla bes- bit etmek gerektir. Arıcak ondan sonra bu normlara uymayanın fe- na olduğuna ve satıştan meni veya alınan tarafından her yakit ge- ri iade hakkı bulunduğuna kanaat hasıl edilerek istihsal bu norm- ların haricine çıkarılamaz. Bunlar ister Devletin muayyen teşkilâtı tarafından ve sanayi ile anlaşılarak tanzim olunsunlar, isterse sa- nayi tarafından tanzim olunarak Devlet tarafından muteber ad- dedilsinler mutlak surette mevcut ve muteber olmaları lâzımdır. Bizzat Devletin kontrol teşkilâtı dahi kontrol vazifesini ifa ede- bilmek için muayyen esaslara dayanmak zarurstindedir ki o da bu normlerdir. İsparta veya Gördes halılarının muhtelif nevilerinin sıklıkk dere- celeri, muayyen tipteki ipekli kumaşların gösterecekleri asgari mukavemetler, fabrikada işlenen bir yağ veya diğer bir gıdat maddenin havi olması icabeden mürekkebat bu normlarla muay- yen olur ve bunlar bulunmadığı takdirde de o mal o cinsten ad- dedilemez. Böyle sabit mesnetler bulunmazsa sanayi istihsalâtı- nın doğru ve lüzumluluğunu nasıl tayin edebiliriz. Büyük sanayi memleketlerinin hepsinde bu çeşit normlarla sana- yi İstihsalâtı tanzim olunmuştur, Hattâ bazı memleketlerde doğ- rudan doğruya diğer bir memleketin nürmünü alarak tatbik et- mektedir. Fakat fikrimizce bizim memleketimizin hususiyeti ve menabiin yeni inkişafı dolayısile bunlarda herhangi birini alıp tatbik etmek muvafık olmayacaktır. Belki muhtelif memleket- lerin normları ve kendi memleketimizin husuziyeti göz önünde bulundurularak kendimize mahsus sanayi normları meydana ge- tirilmelidir. Bu işle uğraşacak herhalde ayrı bir büro ve bhuna bağlı kontrol teşkilâtının lüzumu ise kendiliğinden anlaşılır. Yal- nız ölçüler için epi mühim bir teşkilât vücude getirirken sanayi- imizin mamulât ve istihsalâtını husuzi teşebbüslerin keyfine bı- rakmak asla doğru olamaz. Sanayi istihsalâtımızın sürümü, satı- şı ve devamı namına bunlar muayyen normlarla tanzim olunmalı ve istihsal kalitcleri göz önünde bulundurulmalıdır. 24 Falih halin ceseti maktı nılurı Şüph yayi, mada lizm şılır. dünyı hiç ol lan a lâline ğgunu huru, bütür larını Cihar unsür MCIİ'-I kendi lar ve tabial par. F Alma geldi; ımpııl İngili Tarih ve tic kadaı

Bu sayıdan diğer sayfalar: