1 Ağustos 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 42

1 Ağustos 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 42
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni Türk musiklalnin bu ruh ayrılığını kavrıyamıyacakları gibi teknik bünyesine nit kuruluş için de günün dev adımlarlı yürüyen musiki tek- nizini bilmedikleri için bizc yol gösterici olmaklan uzaktırlar. Biz düşünüyaruz ki: Şarkın şimdiye kadar musikide özendiği ten mater- yalistliğinden muhakkak kurturılması lâüzımdır. Höcresine kapanııp ta üç mağme etrafında ve onun buut iİncelikleri arasında lilizlenen san'atküâr- lık devri virminci asır ve bilhassa kültür, san'at iİnkılâbı içerisine şiremer, Bu boş tiüüzlikten değil midir ki bugün şark musikisi tek seslilik içeri- sinde yavan külmüş ve büyük formlur kurmaza muktedir olamamıştır. Ruv ton biltizliği Lelüsından kurlulmuk, buzun bir komanın bilmem kaçta biri kadar fasıdasına ümrü müüdelince uzılh kalmak mecburiyeti hülvaşından uzaklaşınamnız için 8. Baclı'ın yaplığı inkılâp, Leknik değil, fakat mefhum ilibarile, misul olmaz mı? OÖnsekizinel asrın İlk yarısında tampere aralıkları tesbit ederek müle- madiven v sizlem dahilinde vazmak ihtiyacını ve vesaretini bular BACE muhüili taralından az mı lânetlendi? O, diyesin bemole nayaran Lizliliğini düşünmüyer en kolay kavranabilen oklav dahilinde müsavi taksimat arıyordu. Yoksşa, gayri müşarilik içinde fonksiyon temin etmek kabil olabilir miydi? O zaman yazılanın kulağa hatalı çelmesine rafimen on sekizinci asırdan yirminci asra kadar bu tak- simat içinde yaşıyor ye piyanoyu hatalı duymuyoruz.. Şu halde borhanigi sislemle alursa olsun musikimizi yazarken gayri müsavi taksimattan kur- bulmumız ve tampere hir sistemin esasları dahilinde eser yazmanız 1(â- zumdır: A.) Eğer Türk musikisinin ufak aralıklarından vazgeçmiyeceksek çok sezlilik için tampere taksimata ihtiyacımız muhakkak bulunduğuna göre, çeyrek ses, altıdahir ses, ve yahut on ikidebir seş esaslarının bizim aralık takslmalımızın hünyesine cn İyi uyanından birisi ile musikimizi kurmağa meeburuk, B.) Eğer bunlur uymuyarsa, veya uyan çeyrek, altıdabir ses, oen ikidebir ses esaslarmıdan biri dorası itiharile müşkül, söz korkutucu telâkki olu- nursa gamlarımızdaki ufak nralıkları feda etmemiz İâzımdır. Bununla yarım ton musikisine dönmüş oluyoruz. Fakat bizim inşa prensiplerimiz yarım ton tonal musikisinin csası olan arta zaman müsikisi nazariyatı prensiplerinden (Ticrs - Kent münasebetleri) ayrı olduğu için modern on iki yarım Üo0 musikisinin armoani kurnluşu münasebetlerinden — istifade etmemiz lâzamdır. Buğün Avrupa orla zaman tonnlitesi esaslarını musikimize adapto etmök istivenlerin, ona hayranlık gösterenlerin vaziyeti bir müflisin, başkasının mahvolan seryetine günül buğlumasına henzer, Işte böyle yanlış bir yolu suplanmayıp ta en doğrusunda gidersek asşırlar- en bağlı kaldığımız ton materyalistliğinin fakrından, wuzvi bünyesi bün- yemize uymuayan yanlış esaslardan kurlulur, sun'utta beşeri duygularımı- xı tesbit etmiş ve mimarisini binu için vakit kazanmış olurur. Bununla şu netice çıkar ki, bu işten anlıyan ve her türlü bilgi osasları ile mücehhez bulunan Türkşgemuçliği kendi inkılâbını kendi yapacaktır. Dü Alman ham « tükten ağuste pit eöi atlardı tpek, * muk, |

Bu sayıdan diğer sayfalar: