1 Ağustos 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 38

1 Ağustos 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 38
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yas kabul ctmiyocok kaduar bir İnsa fnaliyeti görürsünüz Bunların hensi merkezin yerdiği güzel nümuneler ve heyecanların mahsulüdür. Ne hacel bDunyoyu ve banıyolu ev ihtiyacını Türk şehirlisine iman halin- de öğreten bizzat Ankara değil midir? İslanbulun en mübim bir semtini kaplıyan dar ve yüksek apartımanların ekserisi hanyo nedir — bilmezler. Buzün Ankarada, iİse yeni yapılan hiç bir cv bu ihliyaşlan kendini varesle addedemiyor, «Dledeniyet konfordur» diyen adam pek boş bir lâf söylememiştir. Bon- foru bilen, anlıyan ve ona varmak istiyen insan tabildir ki «bir lokma ve bir hırka» ile iktifa edenden cok çalışır, çok yaratır, nasıl ki konforu tak- dir etmiş müiülletlerin istihat mecimuları bunu xalamamış olun milletlerden fablatile çok fazladır, Sâye, yaratmılya sevkeden en büyük yol afazla ihti- yaç ve İncelmiş zevk» tir. Bunu tenmih eden de muhit ve meskendir. Yapı heyecanını körüklemek, merkezden muhite doğru seyrini faxlalaştır- mak İçin yapılncak her hareket, alınacak her tedbir bu itibarla bizce bi- yük ve milli bir hizmettir. Kaldı ki bu fnaliyet vatandasa İş sahası yarat- tğı, mültcrakim milli sermayeye kayzanc temin ettiği için de ayrıca ikti- sadi bir kazançtır. Yapı İşinde devletin yalnız güzel nümuneler göstermesi, idarecilere fikir ve heycenn vermesi tabli kâfi gelemez. Bu işin memileket mikyasında, bü- yütülmesi için de bugün ahnan teâbirler kâfi değildir. Onu çok genişle- terek her tarafa teşmil için dnha haylı tedbirler alımacağına, bilhassa kredi meselesinin devlct clile halledileceğine şüphe yoktur. Çünkü yapı işi aynı Zamxuda dünyada riskl en az, garantisi en çok olan hir fanliyottir de. Tekmil kuzuba ve şehirlerimizin, hattâ köylerimizin yöni baştan imâ- rında Devlet elinde mevcul olun en mühim yusıtalardan birisi de bizrat Devlet memurlarının lerfihi ile alâkadar olan memur meskenleridir. Ana- dolunun icerisinde s0n zamanlara kadar yegânec nazarı dikkati oksıyan binalar demiryol boylarındaki istasyon bLinularile bunların yanındaki me- mur evleri idi, Bu daha büyük mikyasla memlekete neden tatbik edilme- sin? Her şehir ve kasabada adetleri huyli kabarık alan memurların sıhhi ve temiz bir meoskende oturması işile bu şehir ve kasıbımın müstakbel plünman tahakkuk ettirilmesine başlanma işi pek âlâ telif edilehilir. Bu- günkü mnaş seviyesinde ekserisi tamamen lerfih edilmiştir. denemiyen memurlara kendi Gerecesile mutenasip Lir mesken vermek ve gene bunu kendi derecesile mütenasip şekilde döşemek bunları yüzde seksen terfih etmek demektir. Buna mukabil çok az faiz ve uzun bir itfa sayesinde bu evleri müstecir memurdan alınacak 27 kira ile devlete veya memura maletmek te güç bir şey değildir. Mer iki halde de su Taide olacuktır ki hem devlet memuru terfih olumacak hem de kasaba ve şehirlerin izkeleti devlet elile kurularak müstakbhel inkişalına bumu göre bir iİstiknmet vo- rilmiş olacak ve balka gösterilecek kredi kolaylıklarile de bu inkişaf ve imar devam edip gideceklir. Karşılığı sığlam bir mülk olan kredilerin ise bırakacağı ticari menfuatleri burada iraha hacet yoktur, Netici lemeğ memi milli kârhı lerint istifar

Bu sayıdan diğer sayfalar: