1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 23

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dıkların- k doğu: olduğu bi gebe daha iyi lere da- çok me- aretli tos etle iste #i zaman mkün o “dir. Bu- tecrübe a muyaf- aşılıyor. na Çocüs lacaktır. Dünyada r. Yavri- ızda bülün bağlayın. « Tabiatta da zaman rmeğe ka- Hiyorlardı, den titriye lu: pl için Lİ Tangolar Kıralı pir sene eyvelsi Türkiyeyi orkes- trasiyle ziyaret ederek Büyük. Şe- fimizin teveccühlerini kazanmış olan enubi Amerika ve Avrup nın Tango- lar Kralı adıyle anılan Eduardo Bianco, yılbaşındanberi Park Otelde çalmakta idi. Durmadan ve oturmadan, Ameri- ai ve Asya arasında mekik dokur gibi dolaşan büyük bestekârla bir masada oturuyoruz. Bizlere geçir- miş olduğu muhtelif maceralarını anla- tıyordu. Fırsattan istifade ederek Birkaç sual sorabilir miyim? dedim, güldü. — Bilhassa gazetecilere karşı çok ESA bir sevgim vardır. Hemen he- men her uğradığım memlekette in ille karşılaşmış olduğum kimseler onlar olmuşlardır... — Siz ki, dünyanın her ta: rafını dolaşıyorsunuz, gezdiği” niz memleketlerin Kl vazi- yetlerini nasıl buldunuz ? — SE Mik söyliye bili. m! Çok Ben de bunun Hee ber gittiğim yele sordum. Aldığım cevaplar: İs- pair m a Jane Çin muhare- besi EE memleketimizi bu saomlekekizie nisbeten nasıl buldunuz ? Bütün m memle- ele: içerisinde en âsude ve tabii hayatı Atatürk Türkiyesin: de buldum yaşıyorsunuz. rupada ve Asyanın her köşesin- de bii her dakika yadedil- mekted ali mızın Garp musiki- sine e karşı olan alâkasını nasıl buldun — maka; bu seferki geli- v çok dikkal ettim. Bilhas- a Arjantin musikisine Türkler, a sönsklardan daha fazla rağ: bet (o gösteriyorlar. Bunun en canlı misali de burada bir Tan. goyu, dinleyicilerin arzusiyle ye- di sekiz kere tekrar edişimizdir. stanbulda işleriniz peni gidiyor Türkiyede çok kalac MISINIZ — İstanbuldaki işlerimden çok mem- nunum. Şen h bana göstermiş olduğ alâkaya nasıl teşekkür edebile- ceğimi bilemiyorum. Geldiğimdenberi İitçolk tekliflerle karşılaştım. Ayın 18ci nkaraya gideceğim. İzmirden de teklifler vaki oldu. Şayet mutabakat ha- Eduardo Bianco sıl olursa Şubat sonlarına kadar Tür- kiyede kalacağımı zannediyorum. Bu turneden sonra, tekrar İstanbula döne- ceğim. — Amerika Reisicumhuru Bay Ror- velde bestelemiş olduğunuz Corazon tangosu gibi, bir Atatürk tangosu bes- ez olduğunuzu işitttik, doğru mudur — Evet. Büyük bir emek sarfede- rek bir tango besteledim. Bunu müsa- adeleriyle kendilerine ithaf edeceğim. hazırdır. Ve bu e benim — Atatürk hakkındaki gaz zı söyliyebilir misiniz Tangolar Kırali Eduardo Bianco — Hayhay. Senelerdenberi memle- ket omlekie dolaşıyorum. Bu vesile ile birçok kare © girdim. Muh- telif sınıf halkla ettim. Bütün bu yerlerde işitmiş eni hayranlık- ları tariften kendimi âciz buluyorum. Yirminci asrın üç büyük inkılâpçı şah- siyeti vardır. Fakat, TEN içerisinde ile Bir Mülâkat Konuşan : Yaşar Sihay en fazla anılan Atatürktür. Nasıl söy- liyeyim bilmem ki, halâ bundan dört sene evvelsi (Çankayada, benim Ata- türke verdiğim konserler bir ninni gi- bi kulaklarımda çınlıyor. Bilhassa, gör- lerindeki keskin bakış halâ gözlerimde canlanıyor. — İstanbulu bu seferki gelişinizde nasıl buldunuz ? ç sene zarfında yapılan deği- şiklikler gözden kaçmıyor, Bilhassa, İtalyada ve Fransada yeni Ankaradan sitayişle bahsedildiğini işittim, Orasını biran evvel görebilmek için can atı: yorum. — Eserlerinizin içerisinde en fazla rağbet kazanânlar hangileridir? — Şimdiye kadar en fazla milyon Frank hasılat temin et- miştir. Bu sefer ise, Yunan kra- lı Sa Majeste ikinci Jorja ithaf etmiş - oldu Distino tan. gosu ise ümidimin fevkinde bir sükse temin etmiştir. Bu eser de Yunanistandan sonra ilk defa Türkiyede hızla yayılmıya baş- lamıştır. Ayrılırken İstanbullulara ad- dio demiyorum, arivederci di- yorum. Yani Allabısmarladık de- gil, inşallah tekrar görüşürüz, diyerek ayrılıyorum. — Kendinize bir hayat arka- daşı buldunuz mu? — Mesleğime olan aşkım beni şimdiye kadar kadınlarla alâkadar etmemişti. Fakat, kaç ay evvelsi sevgili annemin ölmesi şimdi bana bu ihtiyacı 23 senedir şere- uygun bir hayat arkadaşı bulur- sam sanat hayatından ayrılıp, Tanrı eğer ister de baba olur- sam, bütün hayatımı yuvama hasredeceğim. £ arkadaşınızı hangi mem- leketten bulmak arzusundasınız ? — İdeal bir kadın arıyorum. Bu ka- dını mümkün olursa modern Türkiyede arıyorum. Size bu sözlerim bir parça da Amerikanvari gelecek amma ne yapa" yım bu da benim arzum... 21

Bu sayıdan diğer sayfalar: