1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 5

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hi kadındaki yumurta alar, tavukların yu: murtaları gibi hep biribirine benzer. Erkek tohumlarına gelince iş değişir? İlk yirmi üç çift (kromosem ) daki çiftler biribirine benzediği için, bunla» tohumuna geçliği zaman bu kromosomlar biribirinin ve ka” dındakinin ayni olur. Halbuki sıra yir- ini dördüncü kromosom çiftine geldiği zaman iş değişir. Bu çiftten (Xx) işa retlisi bir tohuma, (Y) işaretlisi ve nn birer teki erkek cinsten olur. Çün meydanı İp dörder tek ayni cinsten kromosom var- dır. Halbuki diğer tohuma geçen (Y) (24) der İğ işaretli kromosom başka cinsten oldu- SM pu için, bu (tobum) yumurtalardan biç elerindeki 8 birile ayni çinsten olamaz. Demek ki £ müstes Mİ erkek böceyrelerinden başka başka cins- in aynıdır. gi lerden ikişer tohum meydana geliyor. yalnız bug (Bi erkek bir defada 200 000 000 dan kendisini Mi 500 000 000 a kadar tohum çıkarır. Bun» lardan yarısında (X) kromosomu, diğer cd kromo yarısında da (Y) kromosomu vardır.) rİ) rakam» Bir yumurtaya yalnız bir tohum gi- | den 93. Ül rebilir. Çünkü tohum girergirmez yu itti erkek: murtanın etrafında kalın bir duvar ba” n aynıdır. sıl olur ve diğer tohumlar me kadar 'keğin hö- uğtaşsalar bu duvarı delip içeri gire- höceresin- mezler. iy Yumurtaya giren tohum (X) cinsin» rinde den ise bu (X) yumurtadaki (Xx )lerla e Gala birleşir ve bir (* Xİ) mahlüku meyda a na gelir. İşte bu minimini mahlük lara (X Xİ) İkızldır. Yok, yumurtaya girmeğe mu- SERA vaffak olan tohum (Y) cinsinden ise, ifti biribi- yumurtadaki (OX) Ja birleşir bir vx) 7 mahlüku hasıl olur. Hayat £ yozluluğu alir başlıyan bu mahlük ta (erkek ) tir. Kadın erkek çocuğa mı, yoksa kız iini mini” sep (x) çocuğa mı fazla gebe kalır ?. e (Ümumiyetle doğuşlar da her 100 kı- Keli ouz za mukabil 105 erkek çocuğu bulundur fi) izamo su hesap edilmiştir. Bu, doğuşta aşağı yukarı bir müsavatı gösterirse de ba” e kikat e değildir. dın, kızdan ziyade erkek çocuğa gebe “kalir: Vani yüz gebelik vakasında iceyre, ka rahimdeki çocuk erkekse, 25 gebelik ere dis vakasında" rahimdeki çocuk kızdır. ie Şimdi, haklı olarak. diyeceksiniz ki: Madem ki erkek tohumlarından yarısı (Xİ yarısı OY) işaretlidir. Hasıl olacak çocukların in er. ek yarısının da i kız olması icabede m ni Çünkü (X) ve ew) işaretli tohum» humda 2 / lar karakter itibariyle biribirinin ayni la da yine değildir. Minimini (Y) kromosomunu havi olan tohum Ni tohumundan. ni ösom çile Mİ ha ufak, daha ba İşte böyle si ie için (Y) bos mu, yumurtaya (X) to humundan da” ax ır, Demek EH çabuk ve iz kolay yetişir. gi — # ha çoktur. Hele bazan kadın gebe olur Pakat tabiatın azizliği bundan son: ra başlar: Gebeliğin başlangıcından de» ğuma kadar olan yol uzun ve tehlike- lerle doludur. Bu tehlikeli a er- kek çocuğun geçmesi kız çocuğunkin- den daha güçtür Rüşeymin ilk iki ayı karanlıklar için de geçer. Fen bu müddet zarfında ne olduğunu anlıyamamıştır. Fakat ikinci ayın sonuna ru rüşeymin erkek ya” iğ hut kız olduğu anlaşılabilir. Bu müd. det zarfında ölüm erkek rüşeyimde da- 1: a) Kadının her şan e gibi iki Kromosom varı Bur X) denir hi) Erkeğin her h ye esinde yalnız bir çift Kromosom kadınınkınden İnn büyüğüne (X) kü enir, nekeludar. i çüğüne | ziyen Kro- | mason V edir höcre yumurla yaptığı zama bi celal biri bir yumu İ tayı biri diğer yumurtaya gider. Böylece z ütün yumurtalar “biribirine benzer. | akat Erkek höceytede bir (X) bir (Y) | retli kromosom bulunur, bunun için hü eyrenin hasıl ettiği bir tohumda (A) ğer tohumda ( V ) işaretli kromasom bulunur. Demek ki erkekte iki çeşit tohüm vardır. | ve y ey n . | Ne CE pd 4: Bir vümurta içine işaretli tohum hundan ik hasıl olur. 5 zollir yapma içine (V) işaretli tohum gi- erkek çöcük “ meydana gelir. rirerse terse burdan ve minimini mablük ilk günlerde ö- lür Ni annenin çok defa haberi bile ol- Gebeliğin Meyoci ayında 100 kız i üne Ergi 375 er. kek rüşeymi e Demek ki, rahimde bu ayda kızdan dört adil fazla erkek çocuk ölüyor. Dördüncü aydan sonra ölüm mik- darı erkek çocukta, kız çonuğun iki mislidir. Rahimdeki son günlerde, er- #5 kek çocuğun daba büyük ve kuvvetli olması ve bunun neticesi olan doğum güçlükğü dolayısıyla erkeğin ölümü y pe kızınkinden fazladır: 100 kıza mu: kabil 138 oğlan. Artık diyeceksiniz ki: Bu sona kalan oğlan çocuklar, yaşama” ya daha fızla müstehak olan, tehlike: leri kolayca atlatabilen, tabiatın seçti" ği çocuklardır. Bunun için bunlar, doğ” duktan sonra, hayat güçlüklerine kız“ lardan daha kolay mukavemet edebilir. leri, Fakat bu noktada yine yanılıyor sunuz. Doğduktan sonra bile erkek çocuklar için ölüm tehlikesi daha faz İadır. Çünkü doğumdan başlıyarak has yatın sonuna kadar, yaprak dökümün” de kazaya uğrayan kadından ziyade er- keklerdir. Hayatta en kuvvetli cins : erkek değil kadındır dan şu neticeyi çıkarabiliriz: Has yatda biyoloji noktasından en kuvvetli cins kadın cinsidir. Bu, şimdiye kadar inandığımız ve hakikat sandığımız bir (erkek hakimiyeti) fikrine karşı bir is» tibza teşkil eder. Zaten erkeğin kuv- vetli olması fikrini, vaziyete büküm o- lan erkekler ileri sürmüşlerdir. Rahimde niçin erkek çocuk çok yaşamiyor Gebelikten doğuma kadar erkek ço cuğun en fazla tehlikeye maruz olması” Din sebebi henuz anlaşılamamıştır. Yals nız, biliyorsunuz ki erkek çocuğun e dana geldiği tohumda bir ( Xjk mosomu eksiktir. Ünun yerine ba vü fak olan ( Yİ) işaretli kromosom vardır. Bugün fen adamları bu (>) ai u eksikliğinin erkek çocuk rüşeym ni zaif bıraktığını tahmin ediyorlar. Bu fikre göre, kız çocuk rüşeyminde bir (Jin ei olması onu oğlan çocuğa üstün yapıy Yukarda ile çocuk doğmasında yalnız erkeğin tesirleri olduğunu yaz mıştık. Şimdiye kadar anlattıklarımız ©» kunursa iyi gıda almış, sağlam kadın. İirin kızdan fazla erkek çocuk doğura- bileceği anlaşılır. Çünkü bir kadın kız- dan ziyade erkek çocuğa gebe kalıyor ve mademki erkek rüşeymi pek çok ölüm tehlikesine maruz bulunuyo lam bir kadında bu tehlikeler az ola- cağından, erkek rüşeym için uzun ra- him hayatını kolayca atlıyarak ölmeden A rm yetişmek mümkün olacık de. mel 90 «30 yaşları arasındaki kadınlar için oğlan çocuk gurmak ihtimali .diğer yaşlardan daha fazladır. Çünkü bu yaş- lar doğum için kadının en müsait 2a- manlarıdır. Kadına, gerek kendisi, ge- rekse başkaları m yapılan it iti. © rkası 20 inci Maya

Bu sayıdan diğer sayfalar: