1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 3

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A UN f Ben 2 e yerl Lil . iii TARİH BİR /5 Günden 15 Güne TEKERRÜRDEN İBARETTİR : “Vatandaş/ Türkçe Honuş/, Fermanı Yazan : iyarbekirli Ali Emiri efendi kü- tüphanesinde bir Selçukiler tarihi vardır. Bu tarih kitabı Türk Selçuki- lerine ait olduğu, Türk Selçukilerinden bahsettiği halde Farsca yazılmıştır. efendi bulunan el yazısı Selçukname üç cilt tir. Kitabın aslı Topkapısarayı kütüp- Bursa mebusu Ali Emiri kütüphanesinde hanesindedir. Hoca Tas bir efendi, Topkapısarayını teftiş eder» ken metrük on dört sandık kitap buldu. Bu sandıklar içinde bir Selçukname meydana Ali Emiri efendi merhum da, adam tutarak ve para sarf- çıkardı. İ ederek istinsah ettirdi ve güzel bir mü- cellide teclit ettirdi. Topkapısarayında, padişah dairesinde bulunan Selçukiler tarihinin bir müsbasıda, Ali Emiri efendinin Millet kütüphanesinde bu» lundu. Selçuknamenin ikinci cildinde Selçuki ümerasından Mehmet Bey hak: kında çok bahisler vardır. Mehmet Be- yin İcraatından en nazarı dikkati cel- beden: “Vatandaş! Türkçe konuş!.. manıdır. Fer» met Beyin neşrettiği bu fer- manın bir parçasında «Der divan ve der der bari” gühü der pözar heme Türki güyende dergâh ve an Memetl... kılık, Te ne yapıyon? elmeketten mektup aldm iner ve ulaş- miş, varmış! bu ne ! Bay dol rar veri iniz kırdığınızal.. Abdurrahman ktorl muayene deni sonra yn n ö hanlar rok ağir lik rekorunu Adıl Eren Uercümesi: — Padişah divanında, tekkede, Allaba ibadet edilen yerlerde, alışveriş yapılan pazar mahallerinde hep Türkçe söylesinler . Manisa mebusu Sabri Toprak, Sel- çuki Mehmet Beyden dokuz asır sonra ayni fikre hizmet ediyor, ve Kamutaya ye bir kanun lâyıhasında : — Vatandaş a söyle, diyor. Evet! Dk EK halk ve nasın alışveriş ettikleri yerlerde Türkçe söylenmesini istemek birşey değildir. olan: Mehme istemesidir. taaccübe şayan Fakat taaccübe şayan £ Beyin camide de Türkçe Bübük inkılâpçı Ali Suavi 1986 da Pariste litoğrafya'ile neşrettiği Türkçe Ulüm gazetesinin ikinci nüshasında der ki; “Türkçe namaz kılmak caizdir. İma- kılmağı etmiş ve fetva vermiştir, Ancak Ali Suavi Vasının bulunabileceğini tasrih etmemiştir. miâzam İürkçe namaz tecviz İmamıâzam fet >< — Bay başk eye ka- (o bendeniz Sahil, e ği Bir saattenberi i ve yaşla muamele Be. Be, Mubat sanandan bancı mütemadiyen denizi basin duri Rl erek ne gibi bir (938 senesi ikinci kânununun dör düncü salı günü Amerika Birleşik dev. letleri cumhurreisi Rozvelt, bir nutuk söyledi. Yüz otuz milyon Amerika hal kının başbuğu; milyonluk dünya balkının yüzüne karşı yüksek “Ey insanlar!... Nereye gidiyorsunuz? Dünyada şahsi hükümet, birkaç yüz sesiyle gürledi: şahsi bakimiyet kalkmıştır; yerine mil. let hükümeti, millet hakimiyeti kaim olmuştur !. dedi Rozvelt millet hakimiyeti kurulmuş olan hükümetlere “Demok- rasi hükümeti, der Yeryüzünde yaşayan bütün insan camialarına birden hitap edilmiş sözler nadirdir üzerine Bir zamanlar bu kabil umumi a eygamberlik davasında bulunan şahıslara münhasırdı. Beşerin irfanı yüksele yüksele pey gamberlik davaları ortadan eri İnsa- niyet davaları onun yerini tuttu . Boğaziçi A bir sabah hayretle uyandılar. Tea BiP > inen halk garip ra gördü. Denizin için- ala balı LEE enik yüzüne çıkmışlar; çırpınıp duruyorlar 1887 senesinde de ayni bal vaki ol- ustu: Boyacıköy sahilleri uskumru» YER dolmuştu. Yanı diri, yarı ölü ba- lıklar kepçelerle, kovalarla tütuluy oz. çılar bu büdiseye e seyrediyorla B7 kânunlarında Boğaziçi kısmen ve ERE buz tuttuğu halde İstanbasl Halici baştan başa, adam akıllı don- “Balık kırgını,, deyip rdı. Karaköyden Balıkpazarı iskelesine kas yıklar işlemiyordu. “Donyun en şiddet- İisi İstanbulda 1030 da ee Şair: Yol'oldu Usküdara 1030'da ben deniz geçlim demiştir. — Yahul bu turfanda seyrüseler memuru de nereden çıktı O me eği şimdi Şİ zakir rülen araba müstahasel otomobil arasında e bir biçarel “YARIM AN AY e No. 72 e 1-2-1938

Bu sayıdan diğer sayfalar: