1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 7

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ve sonr Harbiyeye isteklerini »beler ay. orlar tara âbidir, iç De Si sına de alde, zih- Jen suali eki azalıs zden mis bir haber başladı: Okul Direktörü Yarım Ayı gi kurslar açtım. Subaylardan öğretmen ve kendi e verdim. Bu söylemekteki maksadım, olan rağbetsizlik iktisadi buhrandan mıdır? dedi: yukarda, at sporuna acaba niz, ona cevap vermektir. u kurslar meccani olduğu balde kimseler gelmedi. >> ta at sporunu teşvik için ne yapmak lâzımdır? Yani, musabıklar birer artist olmalı ve be- yecanlı müsabakalar tertip etmeli Bi — İyi biniciler yetiştirmeli. şeyin seyircisi ne kadar, fazla olursa, eli, o nisbette artar. — Enternasyonal müsabakalara gi- ren arkadaşların isimlerini öğrenmek kabil midir? — Hay.. Hay. Yalnız, bunlar okul emdi ayrıdır. Cüzbaşı Cevad Kula, yüzbaşı Cevad yüzbaşı Eyüp Öncü, teğ” men Saim Polat kan. Bu arkadaşlar beynelmilel müsa- bakanlara girdiler ve muvaffakıyetler ka” zandılar. — Bu arkadaş” lardan başka yeni arkadaşlar da çalış” tırılıyor mu? — Evet, bunla” rın derecesine ye tiştirmek üzere beş subay arkadaş her gün çalışıyorlar, beş subaydan üçü ta- mamen. müsabaka” lara girebilecek ars © tistik bir hale gek miştir. Bu üç arka” daşı bu seneki mü” sabakalara dahil e deceğiz. — Müsabakalara giren atlar rımız? Atları” mız âyidir. bu atları yüksek fiat- la aldık. Ha- lis kan İngi- sızlardan al dık. Atları: ll giren atlar derecesindedir; hatta, onların atlarından daha üstün olanlarımız bile vardır ,. Be. 23/. 1936 Or ur Subayları Süvari Binicilik Okulunun 1987 1938 okur subayları — Bi; De vakte kadar kaç müsa- bakaya girdik? — 1954 denberi Avrupa müsabaka» 1933 de gitmedik. 1934 de yalnız Viyana. 1935 de Nis, Aben, Viyana, 1936 da Berlin elimpiyadı, Ahen, Viyana. 11937 de de Roma, Paris, Peşte, ,ondra. Girdiğimiz bu müsabakalar: da altı birincilik ve birçok ta ikincilikler aldık. 938 müsabakaları Avrupanın hangi şehirlerinde olacak? — Nis, Roma, Varşova, Lon- drada olacaktır. Bu müsabaka” lar dünyanın en büyük ve en kuvvetli Oo müsaba- kalarıdı; ve yanla- rında bulunan bir meslekdaşı gülerek: seneki Ekibin faaliyet leriyle alınan ne ficelerden memnun görünen müdür : — eki müsabakalarda ala- tağımız birincilikler Flavanın güzel olması, genç subay ların dışarda talim yapmasına fırsat vermişti Arkası 20 inci sayiada

Bu sayıdan diğer sayfalar: