8 Ekim 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

8 Ekim 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS bürünmüştür. Hele Başkanlık için sözü edilen, seksen yaşı çok geri- lerde bırakmış A. Hakkı Aksesin tâ- yini hiçbir şeyi odeğiştirmiyecek- tir. Çünkü o zaman, yüksek tahsili olmadığı için Sezginin Başkanlığa tâyin edemediği Yaşar Tunagür ip- leri eline alacaktır. Yaşar Tunagü- rün, Balıkesir Müftüsü iken camiye hediye edilen sarkaçlı bir saati "sa- at başlarında 'din-den-dön' diye ötüyor" gerekçesiyle odurduran a- dam olduğu bilinirse, oynanmak is- tenen oyun anlaşılabilir. C, Başkanlığı İran üzerinden Pakistan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, be- raberinde ( Dışişleri Bakanı İh- san Sabri Çağlayangil, Üçüncü Or- du Komutanı Orgeneral Fikret Esen ve bir heyet olduğu halde, geçtiği- miz Pazar günü İrana gitti. Dost Iran ve Pakistan devlet başkanlarının daha önce memleketi- mize yapmış oldukları ziyaretleri iade amacıyla bu geziye çıkan Cum- hurbaşkanı Cevdet Sunay, o gün, Esenboğa Havaalanından Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, generaller ve 21 pare top atışıyla uğurlandı. Sunay, hareketinden önce havaa- lanında kısa bir konuşma yaparak, ziyaretinin amacını belirtti ve İran- Pakistan devletleriyle memleketimiz arasındaki dostluğun temel sebep- lerini anlattı. Cumhurbaşkanı Sunay ve bera- berindekileri götüren C-130 tipi as- keri uçak, iran - türk sınırında Şe- hinşah” Rıza Pehlevinin jetleri tara- fından karşılandı ve jetler Tahran - Marâbad Havaalanına kadar Suna- yın uçağına refakat ettiler. Marabad Havaalanında Sunay, eşi ve beraberindekiler, İran Şe- hinşahı Rıza Pehlevi, eşi Melike Fa- rah Pehlevi ve Iran devlet erkânı 'ile binlerce iranlı tarafından karşı- landı. Tarihi Gülistan sarayında misa- fir edilmekte olan Cumhurbaşkanı

Sunay, devlet başkanları seviyesin- de yapılacak resmi görüşmelere başlamadan önce, Pazartesi günü, Büyük Rıza Şahın kabrini ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duru- şunda bulundu. Buradaki tören sı- 8 Ekim 1966 şal Eyüp Han ile görüşecek olan rasında kabrin başında kuran okun- ması, bizim gericiler tarafından derhal istismar edildi ve Salı günki bazı AP'li gazetelerin, kasıtlı olarak, bunu haberin başlığına çıkardıkları görüldü. Memleketimizde de böyle olması gerektiğinin ihsas edilmek istenildiği, tabii, kimsenin gözün- den kaçmadı Cumhurbaşkanı Sunay ve bera- berindekiler, 7 Ekime kadar İranda kalacaklardır. Bu günler içinde çe- şitli görüşmeler olacak ve her iki memleketi ilgilendiren ortak sorun- lar üzerinde durulacaktır. Bu so- runların neler olabileceği hakkında ne Türk. ne de "Iran Hükümeti tara- fından hiç bir açıklama o yapılma- mıştır. Sunay, beraberindeki o heyetle birlikte, 7 Ekimde İrandan ayrıla- YURTTA OLUP BİTENLER cak ve Pakistana geçecektir. Bura- da Pakistan Cumhurbaşkanı Mare- Sunay ve beraberindekiler, 12 Ekim Çarşamba günü Türkiyeye dönmüş olacaklardır. Idare Bir gelin babası vw elbiseleri içindeki orta yaşlı, gözlüklü zat, mikrofonun başında, Sağ tarafına düşen ana gi- riş kapısına umutsuzca ve biraz da öfkeli bir şekilde, son bir kere da- ha baktı, sonra sesini perde perde yükselterek, gayet dramatik bir pozla konuşmağa başladı : "—Kurumumuzun onbeş yaşına girdiği şu günlerde, karşınızdaki al duvaklı gelini hizmete açıyoruz. Pek yakında evlerinize kadar o gelecek olan bu gelinin temelinde binlerce Cumhurbaşkanı Sunay, geziye çıkmadan önce İran ve Pakistana sevgilerle..

Aynı gün çıkan diğer gazeteler