25 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 9

25 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS hattın Hakkı Esatoğlu ve Konya Milletvekilleri ile birlikte Konyaya Vo Ecevit daha sonra 18 Mart 2 Nisan arasında Batı Anado- luyu -daha önce gitmediği yerleri tarayacaktır. Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri gruplar halinde bölgeleri gezecek- ler ve bölge toplantıları tertipliye- ceklerdir. Bu geziler planlanırken genç yö- neticilerin neşeleri yerindeydi. Çıka- caklar, anlatacaklar, hele son zam- ların anlamını en açık şekilde or- taya koyacaklardı.. Buna mukabil "Çerkez Ethem ta- kımı" da bir takım geziler planla- maktadır. Mehmet Pırıltı, Antalya teşkilâtına "Kurban bayramında ka- labalık bir grupla geliyoruz" diye haber göndermiştir. Ancak bu, tu- ristik bir gezi haberidir. Feyzioğlu- nun bütçeden sonra Adanaya gide- ceği bildirilmektedir. CHP'deki ha- va, bir Kurultay öncesini andırmak- tadır. Fakat meselenin çözümü için Kurultaya lüzum kalmaması ihti- mali de mevcuttur.. Tüzük incelenmektedir! Ziyaretler Bağdattan gelen misafir yakın geçmişte büyük iç olaylara sahne olan Güney-Doğu sınır komşumuz Irakın Devlet Başkanı Abdurrahman o(Muhammed Arif, haftanın başındaki Pazartesi günü, beraberinde iki Bakanı ve 25 kişilik bir heyet olduğu halde Ankaraya geldi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayın resmi davetlisi olarak Türkiyeye ge- len komşu Devlet Başkanı, Pazarte- si günü saat 13.15'te, Esenboğa Ha- vaalanında, Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkam Tural, bazı Bakanlar, kuv- vet komutanları ve Ankaradaki kor diplomatik mensupları tarafından karşılandı. Mutad törenden sonra termina- lin şeref salonuna alman misafir Devlet Başkanı, burada kısa bir ko- nuşma yaparak, "— Bu gezinin muvaffak olaca- ğına inanıyorum. di İki Devlet Başkanı arasındaki resmi görüşmeler Sali günü başladı. Irak Devlet Başkanı General A- rif, misafir edildiği Hariciye Köş- künden saat 10'da Çankaya Köşkü- ne geldi. Sunay ve Arif öğleden son- ra da gündemdeki konular üzerinde görüştüler. Devlet Başkanları seviyesindeki bu görüşmelerden ayrı olarak Irak

Dışişleri Bakanı Adnan El-Paçacı ve İktisat Bakanı Kâzım Abdülhamit El-Mehdi de, türk Bakanlarla, gö- Irak Cumhurbaşkanı 25 Şubat 1967 Arif Esenboğada Doğudan bir dost YURTTA OLUP BİTENLER revleriyle ilgili konuları müzakere ettiler. Alt kademedeki bu görüş- meler, misafirlerin Ankarada kala- cakları Perşembe gününe kadar de- vam edecektir. Gerek Devlet Başkanları ve ge- rekse Bakanlar seviyesindeki bu toplantılarda ele alınacak konular hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla beraber, sızan haberlere göre şu konular üzerinde durulmaktadır: İki ülke arasındaki dostluğun ve iktisadi münasebetle- rin geliştirilmesi, Iraktaki türklerin durumu, bölgenin emniyeti ve Fırat suları meselesi. Bu son konu, Irakı doğrudan doğruya ilgilendirmemek- le beraber, komşu Devlet Başkanı ve Bakanlarının bu konuda Türkiye - Hükümetleri (o arasındaki anlaşmazlığa bir çare bu- lunması için arabuluculuk edecek- leri söylenmektedir. Misafir Devlet Başkanı ve bera- berindekiler, Perşembe günü, İs- tanbula hareket etmeden önce Kı- rıkkaleye gidecek ve buradaki fabri- kaları gezeceklerdir. Pazar gününe kadar İstanbulda kalacak olan Irak Devlet Başkanı, muhtemelen burada bir basın top- lantısı yaparak gezi izlenimlerini anlatacaktır. Turizm El üstünde kimin eli? AP İktidarını temsil edenlerin dev- let kurumlarına karşı takındık- ları tutum çeşitli örneklerle devam ederken, AKİS Muhabirinin hafta başında görüştüğü bir Genel Mü- dür, aynı cinsten bir başka olayı, değişik bir ifadeyle de olsa doğru- ladı ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşatın emriyle 200 bin do- larlık bir turizm gelirinin özel bir şirkete kaptırıldığını kabul etti. AKİS'çinin konuştuğu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Ümit Halit Demiriz -zaman zaman çelişen ve meseleye bir baş- ka açıdan bakan sözlerine rağmen- meselenin "bamteli"ni teşkil eden şu sözleri söyledi: — Mesele Genel Kurmay Baş- kanlığı tarafından Bakanlığa inti- kal ettirildiğinde Nihat Bey ve biz, bu işi kendi şirketimizin beceremi- 9

Aynı gün çıkan diğer gazeteler