2 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 9

2 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS pılan telefon konuşmasından son- ra, Komutan isteğini tekrarladı ve bunun üzerine rapora "Gürselin gö- rev ifa edemiyeceği"ne dair ek ya- pıldı. Bu raporun Başbakanlığa gönderilmesinden sonra olağanüstü bir toplantı yapan Bakanlar Kuru- lu, durumu TBMM'ne intikal ettir- meye karar verdi. Aynı süratle du- rum TBMM'ne bildirildi. Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli de sürat bakımından Hükümetten geri kal- madı. Gerekli istişareyi derhal ta- mamladı ve 'ni, yeni Cum- hurbaşkanı seçimi ve and işlemi için Pazartesi günü saat 15'te top- lantıya çağırdı. Bu sırada Cumhurbaşkanı ada- yı Cevdet Sunay, istirahat için git- caba seçim gerçekten Pazartesi mi yapılacaktı, yoksa o gün sadece ra- por tasdik edilip, seçip sonraya mı bırakılacaktı?.. o Tecrübeli (o Selim Sarper bile bu tereddüdü geçirdi. Bu husustaki bilgisine ters gelen, davetiyedeki "elbise zorunluğu"nu kabulde güçlük çekiyordu. Bir ke- re, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ya- pılacağı resmen kararlaştırılmış de- Sildi. Resmen bilmediği konuda ya- pılacak bir toplantıya, tayın edilmiş bir kıyafetle oçağırılmayı mantığı kabul etmiyordu. Ancak hanımının ısrarı ile üzerine bir lâcivert elbise geçirdi. AP'nin güllerinden Osman Yüksel ise Sarperinkinden çok de- ğişik sebeplerle Meclise -bermütad- kravatsız geldi. Kanada Büyük El- Komutanlar Meclis te Sağlam tiği İstanbulda bulunuyordu. Arala- rında AP Samsun İl Başkanı Meh- met Ali Ulusoyun da bulunduğu ba- zı AP'liler, Cumhurbaşkanı seçimi- nin kesinleştiğini öğrendikten son- ra derhal Sunayla görüşmek için İstanbula gittiler. Bu görüşme- nin amacı o tarihte bilinmiyordu. Karışık salata Bu hızlı seçim için en çok yı lanlar, Dışişleri Bakanlığı Prolo. kol Dairesinin elemanları oldu. Ha- zırlıklar için kendilerine bir günü geçmeyen bir zaman tanınmıştı. Pazartesi öğleye doğru davetiyeler dağıtıldı. Ama protokol meselesi- nin aksamadığı söylenemez. Çok milletvekili hâlâ tereddütteydi: A- 2 Nisan 1966 seçimi kuvvetler izliyorlar çisi ise nedense "siyah papyon" tak- mıştı. O gün Meclise gidenler için en büyük sürpriz, Türkeşin adaylığı oldu. Bunu ilk duyanlar, bir kulis şakası sandılar. Sonra bildiri çıkın- ca şaşkınlıkları daha da arttı. Bil- diride, Meclis dışından bulunan bir tek adayla ve büyük bir süratle ya- pılacak Cumhurbaşkanı seçiminin demokrasiyi zedeleyici tarafları ol-

duğu belirtiliyor, Sunayın şahsı ise övülüyordu. Ayrıca, "Cumhurbaş- kanlığına giden yolun Genel Kur- may Başkanlığından geçeceği şek- linde bir teamül başlangıcının 7a- rarı"na da işaret edilmekteydi. İşin bu tarafı zaten bir süredenberi Baş- YURTTA OLUP BİTENLER kent kulislerinde espri yollu tenkit- lere uğramaktaydı. Şöyle bir fıkra da anlatılmaktaydı: "Öğretmen, or- taokul öğrencisinden askeri rütbe- leri saymasını ister. Çocuk cevap verir: Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, cumhurbaşkanı!" Sürpriz tesiri yapan Türkeşin a- daylığı fikrini Fazıl Akkoyunlu ile Abdülhadi Toplunun ortaya attık- ları sonradan öğrenildi. Bu, CKMP içinde de tartışmalara yol açmıştı. Hattâ Genel Sekreter Ziya Tansu bu yüzden Türkeşle beş saat müna- kaşa etmiş ve sonra adaylığı engel- liyemeyince partiden istifa etmişti. Seçime geçilmeden önce ikinci haber MP'den geldi. 1961'de Gürse- lin Cumhurbaşkanlığına da itiraz et- miş olan Bölükbaşı bu defa da ay- nı davranışı tekrarlıyordu. " “Reisicumhur' Saat 15'te TBMM toplantısı açıldı ve hemen rapor ile Hükümetin mütaleası okundu. Sonra, seçime geçilmesi oya konuldu. Gizli oyla ya- pılan seçim sonucu bir süre sonra ilân edildi: Oylamaya 72 kişi katıl- mamıştı. 47 kişi, katıldıkları halde, boş oy vermişler, Bayar 5, Turhan Dilligil 2, Başgil 1, Bilgiç 1, Celal Ertuğ 1, Osman Turan İ oy almış- lardı. Bu çeşit tepki gösteren hınç- lı parlamenterlerin sayısı 130'u bu- luyordu. İnönü ile Kasım Güleğe de birer oy çıktı. Sunay 461 oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Türkeşin 1 oy aldığı bildirilince salonda gülüşmeler oldu. Oylama sonucu ilân edilirken Bayara verilen oyları, Başkanlık, "üye olmıyan bir şahsa" diye ilân etti. "İsim okunsun" diye itiraz sesleri duyulunca, Ferruh Boz- beyli sesini yükselterek: " ayın üyeler! Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın Cevdet Su- nay Türkiye Cumhuriyetinin o be- şinci Cumhurbaşkanı olarak seçil- miştir" dedi. Daha sonra Meclis Başkanı, Su- nayı evinden getirdi, yemin töreni En e Marşı çalındı ve Su- "Allah" sözü ile bitirdiği açık- İbni b En az, İstanbulda e "Beni fazla sıkıştırma- n, ben acemi politikacıyım" dedi- Bi "andaki kadar heyecanlıydı. Ce- mal Gürselden nöbeti devralmıştı. u sırada Gürsel tarafından se- natör seçilmiş olan Hasan Kangal Meclisin kuytu bir köşesinde ağlı- 9g

Aynı gün çıkan diğer gazeteler