7 Şubat 1938 Tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 40

7 Şubat 1938 tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 40
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

daha kanlı ı inin- uyku- dır. içinde ir kan İlim ve Fen 43 cereyanına maruz tutulan erkek veya kadın bu tedavi usu- lü neticesinde şişmansa zayıftlamakta, zayıfsa şişmanlamak- tadır. Lüzumsuz nesicler asıl uzuvların lehine olarak erimek- tedir. Böylece, yalnız ihtiyarlamanın seyri durdurulmakla kalmıyarak, bir miktar geriye bile dönmek mümkün olmak- tadır. idmond Demaitre Hindistanda elliden fazla göstermi- yen doksanlık Yogiler görmüş olduğunu anlatır. Bu gençli- gin sırrı İsveç jimnastiğine benziyen idmanlarla, bir nevi ih- tiyari uyuşukluk halini mümkün kılan irade kuvvetidir. Böylece, seksen yaşında bir adam, zamandan yirmi, otuz yıl çalmıya muvaffak olmaktadır. Brosse ve Lauberg isimde iki doktor Yogiler arasında çok dikkate değer ilmi araştırmalar yapmışlardır. Bu araş- tırmalar iradenin uzvi Ohayat üzerindeki büyük tesirlerini meydana çıkarmıştır. Bu Yogiler teneffüsü hakiki ritminin onda biri nisbetin- de yavaşlamaya ve saatlerce müddet büsbütün kesmiye mu- vaffak olmaktadırlar. Yogilerden biri, tıbbi kontrol altında, canlı olarak gömülmüş, ve altı saat sonra mezardan çıkarı- lınca tekrar hayata dönmüştür. i Bazı Yogiler, başları toprağa gömülü olarak haftalar- ca kalabilmektedirler ve hattâ içlerinden bir ikisinin kendi- lerini bir tarlaya gömdürdükleri, bu tarlaya ekin ekildiği ve mahsul biçildikten sonra mezar açılınca tekrar yaşamıya baş- ladıkları ve bu mahsulden yedikleri söylenmektedir. Sabit suhunetli bir âlet içine konulacak iyi idmanlı bir adam belki haftalarca ve aylarca yavaş bir hayat yaşamıya muvaffak olacaktır. Fakat bu anormal uykunun yirmi veya otuz sene devam edebileceğini iddia etmek kabil değildir. “Muvakkat ölüm,, araştırıcıları şimdi başka metodlar ü- zerinde çalışıyorlar. Büyük tıp âlimi Alexis o Carel, bütün kanı boşaltılarak öldürülen bir köpeği, kanını tekrar enjekte

Bu sayıdan diğer sayfalar: