1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 20

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

metler hudut haricindeki ecnebi sermaye piyasalarında top- lanırdı. Eski Osmanlı Türkiyesinde şehir, ucuz ecnebi ma- mulâtına sadece bir transit ve tevzi merkezi olan passif bir geri pazardı. Bu şehrin fazla kıymetleri de, görünür, görün- mez binbir kanaldan geçer, hudut haricine akar ve oralarda birikirdi. Eski Osmanlı Türkiyesinde cemiyet hem tabiata, hem yaban- cı sanayi memleketlerinin iktisadi heyemonyasına karşı kül halinde esirdi. orada milli sây yabancı menfaatlara ve idare edici zümrenin düşünme kabiliyeti yabancı telâkkilere vak- fedilmişti. Yeni Türkiye ise eski Osmanlı Türkiyesinin bir reaksiyonudur ve bütün şartlariyle, eski Türkiyeden ayrı bir cemiyet niza- mını, gittikçe tekemmül ettirmek mecburiyetindedir . & Yeni Türkiyenin iktisat bünyesi köyde yeni bir toprak işleme sistemi ve şehirde yeni bir sanayi tekniği ile teşkilâtlanmış, bütün yarı müstemleke şarllarından “ itici ve büyük kümelere rehberlik edici,, bir inkilâp kadrosunun zoru ile temizlenmiş ileri bir iktisat bünyesi olmak zaruretindedir. Yeni Türkiyede köy, artık yalnız ecnebi sanayiine ham madde menbar ve ecnebi sanayi mamulâtına pazar olan kötü bir müstemleke unsuru olarak kalamar. Yeni Türkiyede şehir, artık, geri Türk pazarıyle ileri metro- pol aanayii arasında passif bir tevzi ve transit yeri olamaz. Böyle bir şehir, iktisaden uşak ve iklisaden mürteci olan bir şehirdir , Cihan iktisadiyatmın, bugünkü Türk bünyesi üstündeki ölçü- süz tahakkümüne ve Türk bünyesinin, bugünkü cihan iktısa- diyatı karşısındaki ölçüsüz aczine ve hükümsüzlüğüne rağmen, iktisat bünyemizin bu yeni teknik inkılâba sahne kılınışını, âuıt inkılâbımızın mahiyeti bize emreder, Yeni Türkiyenin tabiatla mücadelesi herşeyden evvel, toprğı istismar tarzını; yani toprak işle- me tekniğini değiştirmekle başlıyacaktır. Yeni Türkiyede sâyin toprağa galebesi, toprak 20

Bu sayıdan diğer sayfalar: