1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 46

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 46
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

emisyon yapabilir. Binanenaleyt bankar nın bü tarihe kadar yapabileceği re- eskont tahsil ertiği serıbayc miktarını recavüiz edemiyecektir. Halhuki hugün tahsil edilmiş ilyon küsur lira milli bank ':U"ı "':ı'.ıhı'ıd.ı vecakontta müracaat — cdeb gini — düşünerek) kredilerini gmı:lctır.ı... için — Cesarer vececek bir miktar defildir. Esasen bir iki ulak banka İstisna edi- lese höüyük milli bankalarımız devam eden İktisacdil buhran karşısında fey- kalide ihtiyatkârane davranmakmaı ve mevduat sahiplerinin mühteme! talep lerini düşüterek kasa mevcorlarını dajma yüksek bolündormak sivasetini takip etmektodirler. Binsenaleyi bu bankalar ancak buzÜn tahmin edile- meyen hüdisaun zuhurunda belki mer: kez bank ı—ııı;ı ibürüacaat cünek mec buriyetinde kalabil.ceklerdir. İşlenmemiş külçe yeya sikke halinde altın mukabili ikrazata gelince; mem- eketimiz sanayiinin uluna olan İhti- yacının Güzliği düşünülürse bu mua- melerin gvni—'cıı.ql ancak tollli paraya iyvtimatsırlık — neticesi yapılacak bi spekülisyona vasıta olacakar. Dahilde altın fiatlarının yükselmesinc sebebiyet verecek bu öçekülâsyonda hiç $ü siz milli iktisınliyatımız — için pck de toşsik edilecek mahi vette değildir. Görülüyor ki Metrkez Baakası temin eLiği menabiin| Çrahsil cuiğl sermaye ve meyduat) işletebileceği yerler he- memt hemen tamamen tıkanıktı. Şayet menmlekelmizde tedavül eden part miktarının fazla olmadığı kanastinde haklı isck reeskont muamelesi yapıl- "ml gı müddetçe — Vekez | Bankasının menablini hiç olmazsa dahildeki mu- höbirler nexdinde bulundurması hem mem Teketteki kredinin büsbütün da- ralmamasına ve he de ne kadar cüz'i ü l Sa hle bic k._r (rır n ctmekle kunu nen deavlet bütçesinden kendine yapı- lan yazdımın hııı" hafiilemesine ve- sile olur zannındayız. 8 'Tedavül eden millt paranın karşılığını teşkil cden ve devler tarafından Mer- kez Bunkasına tevdi odilen kıymut hareketleri evvelce devlet tarafından tedayüle — vazedilmiş ve bankanın ühdeşine aldığı evrakı naktiye miktan 158,748,563 İiradır. Hükümet Merkez Bankası kanununa tefikan bupara için "e l a vazine bonölüriyle bankaya borçlarımıştır.. Bu burç şuü şeki'de ödenecektir 1 — Deyletin elinde bulunan ve is- tikrar kanuniyle hakiki kıymetler tesr pit edilecek olan 500000 Türk altı- niyle itibari — kıymetle 116 milson frank olan esham ve talivildtin hanke ya devrile, 2 — Hoer sene umumi mülhak ve huzuzt? hürçe vacidatları yüzde birinin bankaya tediyesile, Merkez Bankaşırın haft yetlerine göre bürşelerden cediy İen yüzde birler ve hazine Lorul:ıı mükabili tedavül eden Lanknotlar iktarı şörle olmuştur: vVeyi- 'Vediye edilen tadavülden çekilen Rânunsani 144.5v9 l4 Bi SA | SI - 78473 28 A DAL 795 4 Şulmat 1.300.(100 1 > 1. 200 000 18 m 1400000 25 " 1550000 3 Mart 1.600:000 46 N0 lerle mukabili hazine bönosu alutak tedavülde bulunan 158.001,089 158.163.827 157.0 0».8-4 157.7083,827 152.348,5603 157.445$,503 157.348.503 157.108.,508 157.148.5683 — —a

Bu sayıdan diğer sayfalar: