1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 34

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

borçlanmıştır. Bu borcu şu şekillerde öder: Mahsulün idrakinde tohum ve diğer masraflar çıktıktan sonra mahsul üçte bir yahut yarı yarıya taksim olunurken ortakçı kendi hissesine düşen mahsulü borcuna mukabil toprak sahibine verir va elinde birşey kalmaz, Yaşayabilmek için tekrar borçlanır. Ekseriyetle büyük çiftliklerin yanında bulunan köylerin halkı, çiftlik topraklarında ortakçılık etmek mecburiyetinde kaldık- larmdan toprka sahiplerine bu şekillerde borçlanmışlardır. Bütün bu misaller Türkiye köy iktisadiyatında müstahsillehine hiçbir. sermaye terakümünün olmadığım ve Türkiyede zirai istihsal ve mübadele münasebetlerinin milli iklisat bünye- mizin temelini teşkil eden Türk köyü için katiyen kârlı ve verimli cereyan etmediğini gösteriyor. Bu hal Türk müstah- hsilinin alım ve tediye kabiliyotini gittikçe düşürmekte ve köylü iktisadi manasile kül halinde fakirleşmekte binnetice milli iktisadiyatın kaidesi mukavemet ve rasanetini kaybet- mektedir. Halbuki inkılâbın mevzuu, her şeyden evvel milli iktisat sistemimizin yeniden ve kül halinde verimli bir şekilde kuruluşunu temin etmektedir. Bu kuruluşta köyün en müte- rakki teknik teçhizat ve teşkilâtlarla tanzimi, küöylünün yaratlığı kıymetlerin şu veya bu istikamette heba olmıyarak köyde, kalması hayati bir zarurettir. Halbuki bugünkü şeklile köy ve hakiki müstahsil adeta meflüç bir vaziyettedir. Onun ne buhrandan ne de fiat temevvüçlerinden haberi vardır. Bubrandan müteessir olan, mahsulü müstahsilden yok baha- sına alıp satamıyan mutavassıtlır. Hakikt müstahsil esasen mah- sulünü hakiki fiat seviyesinden pek aşağıya vermekte ve köyde bu. yüzden gelirin seviyesi her zaman sıfırın altında kalmak- tadır. Asırlardanberi toprak üstünde alım teri döken Türk köylüsünün hiç bir şey teraküm etlirmemiş olması, Türk köyü- nün bütün teraküm şartlarından mahrum olduğuna delâlet eder. Hulâsa köyü yeniden kurmak için bedavaya mal satan müstahsilin mahsulünü kendi lehine kıymetlendirmek lâzımdır. Türk köyünün refaha kavuşabilmesi için istihsal olunan kıymetler köyde kalmalıdır. Türkiye milli iktisadiyatı rasin temelini ancak bu suretle kurabilir. ve iktisadi muvazenemiz ve devlet maliyesinin emmiyeti ancak bu suretle teessüs ede- bilir. Her şeyden evvel yapılacak iş, köyde, köyün bu günkü metruk bünyesinden gelen borçlanma şekil ve teamüllerini ve bunları gıdalandıran şartları, devletin plânlı bir müdahale siyaseti dahilinde- esasından değiştirmektir. 34

Bu sayıdan diğer sayfalar: