1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 48

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 48
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Birkaç söz. devzin alacalı içinde, Lüirçok nazarı dikkati kenili üzerine nesini - bildi. Bazı Ansaflı harekezlerine karşı hörmerkâr kimıseler bizitakdirlerine Tâyık buldu. Bazıları, açık sözlü ve açık yürekli insanlara mahsus bir civanmert'ikle kusurları- mizi yüzümüze vurmaktan çekinmedi. Kimi, hayırlıak bir merak tekümülümüzü takibe (Kadro) bü tezahürlerine, kendisinea tatlı bir vazife bilr Lakin <Kadro) '_ı':ıl'ıı.' bu hava ile karşılaşmamıştır. y tddinda bulanmek, bizim tarulımızdan tahaf bir vurdum-duymazlık olur. İs- tenbul'un gündelik matbuatında, bir iki gazerenin sütunları arasınden, birkaç kısık ve bü sesin, 0 köhte Bebı Âll caddesi le bize bazı şeyler saylemek ini sezdik. Bunlar kerdilerine 'cevap vereceğimiz pında bulunmasınlar. İler şeyin fev- (akılâpçılığı şıar cdinen (Kudo) dönmekli hbrir Mecmuamuz, karyaşalığı neştiy ai cihetrten, celber- e İfikit sinden, ün bu dasduk samimilyete gün- kind Baba ir vn'unelerine manevi iflâ: teldükk! eder. Bu tarz polemis pıları ilar başlıca İkl naktaya irca olunabilir: üzlüpnü — vÜzuhsuzluk, ve, yabancı istılahların çokluğu. Likin, üslüptaki i olarak gösterilen şey kırk sekiz sav- falık vazı içinde tek bir cümledir. Du cümlerin da, ancık seylada, deliller, misaller ve kıyaslarla iyzah edilmesi Jâzım gelen bir fikti ketdi dar çerçevesine alınış olmasın- 48 ” haricinde bize ya: ivlira vuüzuksuzluğumuzua — misal kusuru birkaç İmtiyez. Sahibi: N eşriyat müdürü: rik usüllerine alışmış olanlar dandır. Feki, c ekuyup yazmu için bu kısa, dölgen ve tikiz ilade #ekli unlaşılmaz bir moamma hulini a abilir. Laâkim, ne vapalım kI, Kadra, Ha zatinde girift ve mütekisif olan leri basitleşmrmek gibi bir v Üzerine elicamıştır. Yabıncı zi av bahsine — pelir Kadro muharrirleri, bu ıstilahlara, T müneyvederinin büyük bir ekseriy taralından gösterilmekte olun indlm ten öaha (Çazlasını göstermediklerinc kanldirler. Bunun kabahati ne ©o münevverler ekseriyetine, ne de Kadrao muharrirle- ine aittir. Türkler, fikir ve medenivet malzyemelerini Carp âleminden almağa şladığı gündendori. hemen — bürün okur yazarlarımızın uğradCıklanı zorluk, ada, bu sabasındadır. —F tabirler ve ıslılahlar enkçe — kelimelere mukabil Arapça unsurlardan - yapılan terkipler — dilim'ze — Ftenkçelerinden Caha uygun gelmedi. Kolleklif yerine ma'şerl ideal yerine mefküre, normal yerine sâllm, feminisi yerine MiSOİ v. s. vüzlerce uydurma kelimelerin, esıllarını bilmeyen Kkimse iWfade ctüğini 'dik mürevvuri, SEİNR — VEeYE öğrenmek zaten, bu yü Alman upsızcaya tercüme ettikten vabilmektedir. Biz, munzlaka, yabarncı taraftarı detiliz. Fakat, bunlar öz Türkçede tam ve mumis muekabillerini boluncaya kader uydurma — Arapçala- pndan sakınmayı Türk dilinin sıhhat ve ashletine daha muvalık görüvoruz lere neyi sonra an ıstıklahların înkıı.].'ı Kadri Dr. Vedat Nedim Miliyiet matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: