1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 37

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 37
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çöre hazırlanması ve daima inkıldbın emrinde kalması şiarları büyük şefimtz tarafından her vesile iHe İşaret olunmuşlür. Halk eyleri, bu işaretin tahakkuku için müracaat edilebilecek en emin vasıtalardan biridir. k evlerinin muvaffak olması için bütün maddf ve manevi şartların mevcat oldutunu uyrıca kaydetmek İcap eder. Her şevi yapmaya ve gösrerllecek her millet işi üstünde heyecanla çalışmuya ümüde Lir nesil en güzel ilim, kültür â lerini vermek çağına gelmiştir. Bu kütleyi yürütecek ve Oonu milli san'ar, millt birlik yolunda fütuhata sevkedecek rehber unsurların ise yerişmiş olduğuna tamamniyle emniyotimiz vardır. “Arkadaş'ar O1| ; Bu mahiyette bir Halk cvi teşkildtini bütün halk için ezas olarak vel olgun insanlardan mürekkep bir rehder unsura ihriyaç vardır. Şuurlandın!lacak, yetişürilecek büyük tabakanın önüne düşecek bu rehber unsurun yokluğundun, lıif:ı;.'ı ı'i:'.li!if'd?f' Şİkiyet edenleri her zaman yörürüz. Bu şikâyetçiler her zaman, bu rücü, Vetiş büyük kümelere rehherlik edici insen unsura nerededir? dive sorarlar. Bizim kanaatımıza göre en yanlış zihniyet Türkiyede insan olmadığı davasıdır. A:kadaşlar! ÂArzu ediş, isteviş değildir Fakat memlekette hakikaten mevcat bütün anasın bizzat görmüş bir adam kanaatiyle ve bir görüz, inanış neticesi olarak arzederim kiz İ Türkiyede Halk evlerini idare edecek, yetişmiş İnsan unsüra meycuttur.. SS ş îlj_;iulk tukası unum küzhi Redep Bayin ankara Halk yi açılma merusimindeki nulkuadun 37

Bu sayıdan diğer sayfalar: