1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 35

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 35
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halk Evleri. Yeni devrin muhörrik küvvetl “İş,, tı heyecanıdır. Yeni devirde Iş, perakanda insanların, dafınık köşelerde, perakende ve dar menfastler içine bürün saatlerini ve bütün enerjilerini bapsetmeleri demek edgildir. Yeni nesil, veni bir memleket vapmaya mecburdur. Bo yeni memleket yani Yeni Tu , eşsiz kahramanlıkların, dökülen husupsaz kanların haktı hedeli olan yenl 'Tlek varanı, eski Osmanlı Türkiyesi gibi öğlün arasırı biribirin den ayrı ve Giütün anasırı birbirinin aleyhine yaşayan, perişan bir (DAĞINIK İNSANLAR MEMLEKETİ) deşilüir. Yeni Türkiyede TerL evvelâ memleketin, sonra kendinlndir. Gönümüzün, yarısi bdizim, yürısi devletimdir. Bütün zaatlerimi kendi net'ime ıılılwg'm_ bütün g'in kendi köşettde kendim için kapanıp kâldığım zaman, devletin yanri hakkını çılmış bir adam gibi olurum! Sessiz sadasız. köşesinde. çalışan, köndi çerçevesinde kendisi- İçin yaşavan yalandağın; muhassalasının bir kışmını vergi şeklinde tahsildara üdemekle, ne vazilesi, ne de borcu bitmiş değildir. Onun daha vermeye mecbor olduğu bir şey, ve elacağı daha birçok şeyler vardır. Ondan istenen; bu ygüne kadar kendi monfaatinc movkuf olan; yu (arlası, ya tezgâhi, ya husus! veya resmi masası başında, sadece hayatını kazanmak için ayırdığı zamandan guyri bir Fazla vakittir. İçtitme? işe, yant başkalarile Beraber bBaşkoları için çalış- maya vakfedilec bu zaman işte. bizim anladığımız: hakiki İŞ - içiadir. Bu başkaları için, başkularına vakfedilen zemanda vatandaş,, millet şeklinde yaşa- manin ve milletin umum! dayaları içinde haşir-neşir olmanın zevkini duyas caktır! Yeni Türkiyede hker vatandaşın bir de İÇTİMAT İ$ sahibi olması ve bu- işin onun ruhunu doyurması İüzatıdır. Harp sonunda bir inkılâba sahne olmuş her yerde, Rusyada, İı:ıl_radı hattâ yeni Çinde, genç nesil kül balinde bu içtimei iş ve teıbiye plünının içine alınmıştır. Buralarda ganç neslin her mensubu, kendi meszlek veya tahsil saat- leri hariciade bir gençlik ve külkür müessesesi içinde yaşar ve orada kendi ruhunun zevkini ve tatminini bulur. Meselâ İtalyada Lir gençlik. kulübü, gen: cin siyaset, cemiyet, küllür mufkunu her gün biraz daha açan ve onu bir ( Dağınık insanlar cemiyetl |nin menfi enstenktlerine göre dektil, maayyen prensipler ve gayeler etrafında birleşmiş insanların müştorek ihtiyaçlarına: ve” zürüretlerine göre hazırlar. Yeni Türkiyenin bu cins müesseselerden şimdiye kadar mahrum . olduğunu itiraf etmek lâzımdır. İtiraf etmek lâzımdır ki, bizde genç neslin her mensubu, tahsili veya mesleki için vaktfettiği saatler haricinde, ya ne yapacağlını bil- miyen bir aylak, ya kendi baştna ve kendisi için bir. meşgülilyetler bul- maya çalışan bir TEK ADAM dır. m <a >

Bu sayıdan diğer sayfalar: