1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 36

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlk zamanda hütün vatandaşları değilse hile, hiç olmazsa genç nesli dekili ten ve aylaklıktan — kurtarmak İçin, Halk eyleri, tam zamanında atılmış bir adımdıt. Halk evleri talimatnamesine nazaran bu adımın manası ( millet için- deki kültür telkinlerini ve hareketlerini Lir merkez etrafında toplamaktır ) diye hulâsa edilebilir. Gençliği toplayış ve tatmin edişic, kültür. & ühları — kadar emin ve tecrtibe edilmiş diğer hir vasıta batırlanamaz. Halk evlerinin tam bir isabetle çerçevesi İçine aldığı bu faaliyet vrzı bize, bu ei zemin Üstünde müralenlarımızı işaret etmek fırsatını vezmişilr: Hzddi zatinde kültür, çok mücerzet hir mana ifade eder. Bize göre, bizim için aslolar kültür harekerleri ve kültür telkini, ancak bir gayeye müfeveccih kültül telkinidir. Moseliâ yüksek kültürlü alan, fakat bizim — istediğimiz gili halkçı, milliyerçi, Inkıldpçı, devlerçi olmayan insanlat vardır. Bu insanlar til- yakl kozmopolit bir cemiyet İçin birer eyi yatandaştırlar. Pakat veni Türkiye kozmopolit bir cemiyet değildir. Yeni Türkiyede her vatandaşın bu vasıKara uygun bir içtimat hüviyeti ulmalıdır. © Bir içtimdi faaliy herhangi bir hareket bulunamaz. Veselâ Spor, kabiliyetlerini terbiya eden, nemalardıran bir hareket gihi sörülebilir. Fakat millet içinde biz sürü şampiyoular yetiştiran, milletin bedent tekâmülünü, müşterek hareket etme kebiliyerini kül halinde ve mütevazin öolarak ilerlete- ceği yerde ferdi rekabetler, dedikodular allında seciyesi sarsılmış, disiplinsiz insanlar meydanu atan bir spor harekct, ancık hir intizamsızlıkar. Bir enerji te xemin öolebilen, fakat hir gayeye tevcihi kabil olmıyan her şeyden evvel Terdin Tizik isralıdır. Değil insan hareketlerinin, kör teknik kuyvetlerin bile ancak onları idare tarzına göre cemiyelin seyrine müspect vera menfi bir tesirl — vardır. Meselâ radyo bir teknik vasıtadır. Bu teknik vesita, sİz ona ne verirseniz onu aksettirir. Fakat aksetrirdiği şeyin, onu dinleyenler üstünde, müspet veya menft içtima! bir tesiri vardır. Meselâ Arjantin çü:liklerindeki öküz çobanla- rının tabancalı tangoları şimdi günün modasıdır. Bu vahşi müzlk, Avrupanın izbe meyhanelerinde höreketten kalmış sarhuşların son damla kanını harekete getirdiği için seviliyor. Çünkü onlear, böyle kamçılayşıcı bir bavaya muhtaçtır. Fakat biz genç neslimizi nezenci kabilelerinin, ne arfantin melezlerinin vahşi zevklerine göre yetiştiremeyiz. Filvaki radyo çalar ve tadyo kunuşur. Dünyanın bir başka memleketinde radyo istedifi gibi çalar ve istediği gibi konuşabilir. Fakat yeni Türkivede onun içinden gelen sesin, bir nizam uluna alınması lâzımdır. Meselt “Allnl Allo! Ankara konuşuyor, denildiği zaman, bu könüşan — hakiksten —Ankara olmalıdır! Hulâsa kültür telkini, prensipli, disiplinli, kantro atiyle eyvelden moayyen, sistemli bir telkin İşidir. Bu işin şümul ve manasını tamamile takdir cden ve İnkılâbimizin yüksek esaskırından ilham aluan Halk cvleri tehberlerinin, tahammül ettikleri büyük vazilenin muyaffekiyertle başarılacağına emlniz Gençliğin inkilâp esaslarına 36 lü ve esasları bütün teferrü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: