1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 26

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

başka bir şeye para vermez. Haşhaştan aldıkları yağı yerler. Köyümüz eskidenberi pamuk eker. Bunun için kadınlar ken- di iğlerile bu pamukları bükerler. İplik yaparlar. Bildikleri otlarla boyarlar. Öyle sanırım ki, evinde dokuma tezgâhı olmıyan aile yok gibidir. Kadınlar üstlüklerini, don ve göm- leklerini ve çarşaflarını bu pamuktan yaparlar. Terzileri de kendileridir. Erkeklerin ayağındaki dizlikler ve dolaklar, sırtlarındaki kebe ve saltalar Kurtköyü yünündendir. Kadın- lar kendi kirmanlarile yün ve yapağıyı iplik haline getirir ve sonra çulhalıklarında dokurlar,. Halbuki senede vasati olarak 800.000 kantar fındık istih- sal ve bir a kadar İhraç eden Giresun fındık mıntakası ya- hut Aydının incir sahası karakter itibarile bu kapalı mınta- kalardan nakadar farklıdır... Birincilerde Kurunu Vustal bir kapalılık, bir ananecilik hâkim olduğu halde, iktisadi nesiçle- ti münkeşif mübadele münasebetlerile örülmüş olan ikinciler- de bütün istihsal faaliyetleri ve zaruri levazımın temini işleri temamen pazar vasıtasile cereyan eder. Türkiye köy iktısadiyatında mübadelenin münkeşif olduğu mıntakalar üzüm, incir, tütün, afyon ilh. gibi ticaret maksa- dile yetiştirilen mahsulât mıntakalarıdır. Fakat bu mıntaka- ları da kâmilen mübadele nizamının nüfuzu altına girmiş ad- dedemeyiz . Çünkü Türkiyede ticaret maksadile — zirat istihsal tarzı ekseriyetle şehir ve kasabalarla E) bun- lara mücavir köyler etrafında temerküz etmiştir , Bu- raları adeta mübadele münasebetlerinin düğüm noktalarıdır. Şehir - ve — kasabalardan uzaklaştıkça, bu — mübadele münasebetleri gevşiyerek zayıflamıya ve istihsalât mahalli ihtiyaçlara inhisar etmiye başlar. Binaenaleyh mübadele noktai nazarından Türkiye köy iktisadiyalında ekstansif ve entansif olmak üzere iki nevi mübadele mıntakası t2>spit etmek mümkündür. Birinciler istihsal ve mübadele faaliyetle- rini mahalli ihtiyaçlar çerçevesinden çıkararak geniş pazar- lara göre organize etmemiş mahaller, ikinciler de ticaret mahsulâtı yetiştiren şehir ve kasabalarla bunlara mücavir köylerdir. (8 Mülkt bir teşkilâr ilade eden kasabanın iktisat noktai nazarından köz- den farkı büyük köy olmasındadır. Bunun için kazsabaların hepsini köy kategorisine ithal etmek İhzımdir, 26

Bu sayıdan diğer sayfalar: