1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 47

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 47
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Görülüyor ki 5 kadar hüka metin, muhtelif varidatlarının I lerile Merkez Bankasına ödediği mhTCB hıııı;_— borç 1.600.000 Ilraya buliğ olmuş ve mukabili kazine bonosu ularak tedavül eden evraki naktiye de ayni miktarda tedavülden ref edilmiştir. Hükümetin bankaya devzelliği kıymel- lere gelince, bonlar: B Bankanın ? ve 14 Kanunusoni tarihli vaziyet cervellerinde. (kanunun Ö ıncı maddesine tevfikan tevdi edilen kıy- namiyle açılan nüzim bit metler) hesapta: 500.:000 'Türk ultunı 4.625.000 bankas not olarak ve 116 milyon trank iyti- bari kiymeti ölen esbam ve tahvilti da 13.907.402 lira olarak — ziymetler- dirl'mişür. Yalnız bankanın ? ve (e Kanunusani tarihli vaziyet cetvellerinde bu kıymet» İere ilâye ecilmesi lâzım gelen “rahsil edilecek kuponlar,, namında bir hesap çılmış iszede, 7 Kânunusanide 197.102 lira olaun hu N 1 tesnp 14 Kânunusari ava yükseldiği halde 14 K:lıııınıı—ırî_ı' takip eden vaziyet cer- vellerinde bu hesaba hiç tesadüf edi- emediği gibi altkadar bir hesaba ilâve edildiği de müÜşahede edilme- mişlir. L& Şubata kadar nüzim hesuplarda bulundurulan #wzibar! kıymeti 116 frank arın CÜZ- ve Türk lirası (5,007.402 iblâğ edil: olan esham ve tahvildt bank dan hesabiına alınmış olazrak mukabil — kiymette liradan. 94704 BAZ miştir. liraya İytiberi kiymetleri 116 olan bu esham ve tah kiymeti değil hattâ borsa tesbit müşküldür. Maamafih bu kıymet lerin TOL2 milyan Türk İltası kivme- tinde olduğu tahmin edilmekedir. 3 Marrra tedavyül eden 17068843383 İrobk bankacıların kanşılıklurını şun- kil eder milyon — frank vilâtin — bakiki kıymetini 33 Hralık dahilde mevent altın hariçte hanıçte 'mevcut altın ve y dÜViz bu yeköna ilâve edilmesi âzım zelen bra kıymetinde hükümetir bankaya devretliği altın- lar c tedavül eden Ban- 4, 025000 knotlarmn allın ve & karşılı h 21,546,014 Hiraya bali & olmuş Olur. e tedavül 2 karşılığım Bu miktar altın ve dövi , eden banknotların teşkil eder. Yo btAy Di 47

Bu sayıdan diğer sayfalar: