1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 38

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 38
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KRONİKLER. Leipzig sergisinde Türk sesi. PDr. Vedat Nedim, çok iyi anlatlı ve onu dinleyenler sözlerini çok iyi anla- dılar, Beynelmilel Leiplg ilkbahar — ser- gisi 6 Marr 1932 Pazar günü vesinen açılımıstır. Şergi münaseberile Leipzig şehrinin bütün caddeleri arn kuvyanı gibi İşlemiye başlamış, kirk iki muaz zam sergi binasının stant dolmuş ve boşanmıştır. Bu meyanda — Türk paviyonunun bulunduğ Ring-Wesshanz binası ecnebi paviyonlarını ihtiva eriği için ziyaretçilerin bilhassa rehacürnüne sahne olmuştur. Paviyonumuz — bo binanın en müsalt yerini, işgal tt den ilk tehacüm Türk paviyonunda görülmüşlür. Sergide , memleketimizin bütün ihracat madüclerile İhraca mü- salt istihsalâu dAzami bir muvaffak- yetle teşhir edilmiş ve fevkalâde alâka Uuyandırmıştır. Paviyonumuzdaki eski Türkiye — ve yeni Türkiyeye dair fotoğraflı propa- ganda gubesi ve garalikler — ziyererçi- lerin büyük alâkasım celhediyor — ve Türkiyemizin «z zaman — zarlında geçirdiği mes'ut istlirleri ziyaretçilere gösteriyordu. n Leipzig şehremini ve Almanyanın mühim şahsiyetlerinden madot olan Dr. Herc Gördeler sezgi münazehetile şehremanetinda selirimiz Kemaletiin Sarmi Puşa e decaret mümessili Nuti ye Türk sergisini idarc eden Dr. Ve- dat Beyi bir öple çemeğine dayci L 38 miş ve bu ziyalette Leipzigin yelri ve eenebi bürtün mühim gehsiyetleri bu- lonmuştur. Yemek oszasında şehremici iyrat ettiği bir nurukra bilhassa Türk- lerden, Türk payiyonundan uzun uza dıya bahseçmiştir. Bir gün sonra Haur- muni salonlarında Alman ve ecnebi matbuan erkâzına verilen ziyafette, eencbi Mmemleketlerden — munhasıran sergi için gelen heyetler-arasında yal- trz Türk heyeri davet edilmiş ve sergi idaresi reisi ile Şşehremini ve daha birçok miljlm zevat tarafından söyle- nen nutuklardan sonra ecnebi olarak yalnız türklere söx söylemek İçin mü- saade vetilmiştir.. Bu fırsattan istifade eden Millt İztisat ve Tasarruf Cemiyeti Müdürü arkadaşımız Dr. Vedat Bey aşağıdaki nutku Almancı olarak söy- lemiştir! “ — T.ipziz sergisi münasebetile böy- le bir matbuat akşamı ilk def'a olarak yaşanmıyor. Fakat bir Türk (lk defa olarak Leipzip'de serzi hasclile verilen matbuat ziyaletinde konuşuyor. Bu itibarla her şeyden evvel bana bu fırsalı bahşedenlere teşekkür horcumu ifa etmek isterim, Evvolâ yenl Vürkire ile eski Türkiye arasında siyasf ve içtimat hiçbir benzedifin bulunmadı- ğını teepit edelim. Nasıl ki zeştinyağı ile su biribirlerine kaynaşamaz ize veni Türkiye ile eski Türkiyeyl de biribirlerile birleştrmenin iİmkânı yok- tür. Husta adam öldü. Şimdi arağa hir uçurum vardır. Bir çöküş ve bir yeniden yaratılış vardır. Kızaca yeni

Bu sayıdan diğer sayfalar: