1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 41

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 41
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 — Bankanın plasmatlarını, 4 — Ühtesine aldığı milli paranın kar- şılığıinı ceşkil edecek we devlet lara: ıdan kendisine tevdi edilen kıymet hureketlerirni, S — “Tedavül eden bunzanarların altin ve döviz karsılığını tetkik etmek miân dahilindedir. Bankanın mübayea eotliği olün ve döviz harekelleri: Bankamın mübavca oroğl allır ve dö- vizleri hariçce yani ecnebi muhabirleri nezddinde ve dahilde olmak üzere Liribirlerinden attı olarak — mütalen ermek Tâzımdır. Dahilde kendi kasasında bulundurdu go altınları; I Muekabilinde banknot Ihraç et Mukabilinde £ naktiye çıkarılmış allık mevcudu 7/ V3o o,'ı’î.’.:*.î: IJ_’ / 039 bAD3. 104 91/ Vos2 6,403.164 28' | ğ 4/1L, 11/M/932 0.801.610 ız/1Wa32 B.570 528 25/11)032 B.600.978 3, 11932 9.055.702 Görülüyor ki 7? Kânunusani 1 6.638.519 lirelık banknot kıymetinde olan dahilde hnlundurnları — altınlar yekünu 3 M 932 de 11,787.94d2 Erahk evrakı naktiye kıymetine t bül edecek miktara yükselmiştir. Hariçte yani Bankanın ecneht muha birleri nezdinde bolundorduğu &«'tun ve dövize gelince lrunlar baakanın vazivet cetvellerindeki I — EFenebt muhabirler nazdindeki müskük ve külçe ultın ği altmlar, 2 — Mukabilinde bankacot ihraç ci- mediği altırlar olarak ikive ayırabiliriz Bunlardan hirincisi 6 milyon kilsur vea İki milyon ur olarak iki parti- de Merkez Bazkasının movrat d lerile hariçten mübayea etiiği alunlar- dr we Banka bunlar mükabilinde emisyan vapımnışlır. İkincisi vanl mukabilinde emisyan yapmadığı allınlar ise Bınka meclisi- nin tesbit ettiği bir fiar Üüzerinden İçe al- mübayca edilen meskük ve v 7 Kanmansani 1932 den lribaren 1rç—mıg hafralık vaziyet inde Lu hesapların temeyyü Mukabilinde emisyon ya- placak al- ün yekünu 6.088.5 19 hilinda evrakı ye çıkanılmamış 6.052,517 8097.301 1 A99,208 2009.75Aa 9.601,383 3 000.758 9.601.â 9’ .152,203 (1.7245 .H—,h-ı' * 11.755.5 ."J 9.1872, 5B0 I1.TB5.342 b muhabirler nezdinde altın mevycudu, EFenebi — muhabirlar serbess döviz mevcudü hesap Taranda görülen kivmetler yekti. nudur. Hariçleki döviz mevcudu: Tediye muyazenemizin lerte olduğu zamanlarda, fazla döviz arzlarını mu- ayyen bir fistls mübayes, vu tedliye di nezdinde t0

Bu sayıdan diğer sayfalar: