1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 24

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ne kapitülâsyon ne de imtiyaz kayıtları olmaksızın, milliyet kast ve terkiplerinden tecerrüt ederek, bedeli muayyen bir müddet zarfında ıtfâ olunmak ve bu müddet sonunda gerek mevzu sermaye, gerek işleme hakkı doğrudan doğruya devlet mülkiyetine intikal etmek şartile, memleketimize istediğimiz mıktar sınaf tesisat sermayesi tehcir edebilmek için, beynel- milel şartlar en müsajt anındadır. a Hulâsa, Türk tarihinin önümüzde duran merhalesi, ileri tek- nikli, şen ve zengin Türkiyenin, geri teknikli, yoksul ve dağınık Türkiyeye yani Türk milletinin Türk toprağına ve tabiatına galebesi olacaktır. Bu galebenin tehakkuku bütün ruh ve madde unsurlarının, prensipleri evvelden muayyen bir İŞ DİSİPLİNİ altında, merhaleleri evvelden muayyen bir millet iktisadi mizamının istihsali için, millet mikyasında seferberliğine bağlıdır. 24

Bu sayıdan diğer sayfalar: